Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 19. květnu 2017

23. května 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 19. května 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,4 mld. EUR na 278,9 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni

Druh transakce

Splatná částka

Nová částka

18. května 2017

reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 8 dní

35 mil. USD

40 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,6 mld. EUR na 296,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,5 mld. EUR na 1 123,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 36,3 mld. EUR na 177,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 10,2 mld. EUR na 190,7 mld. EUR. Ve středu 17. května 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 13,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 14 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (v podstatě beze změny oproti předchozímu týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 590,7 mld. EUR (ve srovnání s 600,7 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 14,3 mld. EUR na 1 989 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky

Hodnota vykázaná k 19. květnu 2017

Změna za týden – nákup

Změna za týden – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů

8,3 mld. EUR

2. program nákupu krytých dluhopisů

5,8 mld. EUR

3. program nákupu krytých dluhopisů

219,2 mld. EUR

+0,9 mld. EUR

-0,3 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů krytých aktivy

23,8 mld. EUR

+0,1 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru

86,9 mld. EUR

+2,0 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu aktiv veřejného sektoru

1 546,4 mld. EUR

+12,1 mld. EUR

-0,5 mld. EUR

Program pro trhy s cennými papíry

98,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 3,9 mld. EUR na 1 169,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 404 103 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 320 611 −312
  2.1 Pohledávky za MMF 77 398 −2
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 243 213 −310
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 32 658 405
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 434 395
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 434 395
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 781 497 265
  5.1 Hlavní refinanční operace 13 977 298
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 767 304 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 216 −32
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 78 565 −1 053
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 285 175 13 726
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 988 983 14 285
  7.2 Ostatní cenné papíry 296 192 −558
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 372 0
9 Ostatní aktiva 239 279 1 677
Aktiva celkem 4 185 693 15 105
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 123 162 −1 502
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 760 265 −6 045
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 169 509 3 910
  2.2 Vkladová facilita 590 723 −9 971
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 34 15
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 9 617 −1 210
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 314 524 31 468
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 177 110 36 265
  5.2 Ostatní závazky 137 414 −4 797
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 162 031 −8 453
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 674 −2
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 641 509
  8.1 Vklady a ostatní závazky 11 641 509
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 048 0
10 Ostatní pasiva 227 418 252
11 Účty přecenění 412 030 0
12 Kapitál a rezervní fondy 102 283 88
Pasiva celkem 4 185 693 15 105

Kontakty pro média