Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 19 май 2017 г.

23 май 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 19 май 2017 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,4 млрд. евро до 278,9 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор

Вид транзакция

Сума с настъпващ падеж

Нова сума

18 май 2017 г.

8-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари

35 млн. щатски долара

40 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,6 млрд. евро до 296,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 1,5 млрд. евро до 1123,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 36,3 млрд. евро до 177,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 10,2 млрд. евро до 190,7 млрд. евро. На 17 май 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 13,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 14 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (практически непроменено в сравнение с предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 590,7 млрд. евро (при 600,7 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 14,3 млрд. евро до 1989 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика

Стойност, отчетена към 19 май 2017 г.

Седмично изменение – покупки

Седмично изменение – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1

8,3 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 2

5,8 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 3

219,2 млрд. евро

+0,9 млрд. евро

-0,3 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа

23,8 млрд. евро

+0,1 млрд. евро

-0,1 млрд. евро

Програма за закупуване от корпоративния сектор

86,9 млрд. евро

+2,0 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

Програма за закупуване на активи на публичния сектор

1 546,4 млрд. евро

+12,1 млрд. евро

-0,5 млрд. евро

Програма за пазарите на ценни книжа

98,4 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 3,9 млрд. евро до 1169,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 404 103 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 320 611 −312
  2.1 Вземания от МВФ 77 398 −2
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 243 213 −310
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 32 658 405
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 17 434 395
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 434 395
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 781 497 265
  5.1 Основни операции по рефинансиране 13 977 298
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 767 304 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 216 −32
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 78 565 −1 053
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 285 175 13 726
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 988 983 14 285
  7.2 Други ценни книжа 296 192 −558
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 372 0
9 Други активи 239 279 1 677
Общо активи 4 185 693 15 105
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 123 162 −1 502
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 760 265 −6 045
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 169 509 3 910
  2.2 Депозитно улеснение 590 723 −9 971
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 34 15
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 9 617 −1 210
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 314 524 31 468
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 177 110 36 265
  5.2 Други задължения 137 414 −4 797
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 162 031 −8 453
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 674 −2
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 641 509
  8.1 Депозити, салда и други задължения 11 641 509
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 048 0
10 Други задължения 227 418 252
11 Сметки за преоценка 412 030 0
12 Капитал и резерви 102 283 88
Общо пасиви 4 185 693 15 105

Данни за контакт за медиите