Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 12 maj 2017

16 maj 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 12 maj 2017 minskade guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) med 21 miljoner EUR p.g.a. försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet för att producera minnesmynt.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 279,3 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag

Typ av transaktion

Förfallobelopp

Nytt belopp

den 11 maj 2017

7-dagars likvidiserande reverserade transaktioner i USD

35 miljoner USD

35 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,9 miljarder EUR till 296,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 1 124,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 26,6 miljarder EUR till 140,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 1,1 miljard EUR till 180,5 miljarder EUR. Onsdagen den 10 maj 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 14,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 13,7 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 600,7 miljarder EUR (jämfört med 600,4 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 14,8 miljarder EUR till 1 974,7 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer

Rapporterat värde per den 12 maj 2017

Förändring jämfört med föregående vecka – Köp

Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer

8,3 miljarder EUR

-

-

Program 2 för köp av säkerställda obligationer

5,8 miljarder EUR

-

-

Program 3 för köp av säkerställda obligationer

218,6 miljarder EUR

+ 1,2 miljarder EUR

-

Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar

23,8 miljarder EUR

+ 0,1 miljard EUR

- 0,0 miljarder EUR

Program för köp av värdepapper inom företagssektorn

84,9 miljarder EUR

+ 1,5 miljarder EUR

-

Program för köp av offentliga värdepapper

1 534,8 miljarder EUR

+ 12,0 miljarder EUR

-

Program för värdepappersmarknaderna

98,4 miljarder EUR

-

-

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 7,1 miljarder EUR till 1 165,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 404.102 −21
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 320.923 1.174
  2.1 Fordringar på IMF 77.400 10
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 243.523 1.164
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 32.253 −2.324
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.039 277
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.039 277
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 781.232 −798
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 13.679 −750
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 767.304 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 248 −48
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 79.618 995
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.271.448 13.922
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.974.698 14.798
  7.2 Andra värdepapper 296.750 −876
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.372 0
9 Övriga tillgångar 237.602 538
Summa tillgångar 4.170.588 13.763
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.124.664 −394
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.766.310 −6.741
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.165.598 −7.070
  2.2 Inlåningsfacilitet 600.693 329
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 18 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 10.828 −1.526
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 283.056 27.043
  5.1 Offentliga sektorn 140.845 26.629
  5.2 Övriga skulder 142.211 414
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 170.484 −4.717
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.676 −424
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.132 −257
  8.1 Inlåning och övriga skulder 11.132 −257
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.048 0
10 Övriga skulder 227.166 845
11 Värderegleringskonton 412.030 0
12 Eget kapital 102.195 −67
Summa skulder 4.170.588 13.763

Kontakt för media