Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 12. máju 2017

16. mája 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 12. mája 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 21 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z národných centrálnych bánk Eurosystému z dôvodu výroby pamätnej mince.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,5 mld. EUR na 279,3 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty

Druh obchodu

Splatná suma

Nová suma

11. mája 2017

7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch

35 mil. USD

35 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,9 mld. EUR na 296,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,4 mld. EUR na 1 124,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 26,6 mld. EUR na 140,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 1,1 mld. EUR na 180,5 mld. EUR. V stredu 10. mája 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 14,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 13,7 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 600,7 mld. EUR (v porovnaní s 600,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 14,8 mld. EUR na 1 974,7 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky

Hodnota k 12. máju 2017

Týždenná zmena: nákup

Týždenná zmena: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1

8,3 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 2

5,8 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 3

218,6 mld. EUR

+1,2 mld. EUR

Program nákupu cenných papierov krytých aktívami

23,8 mld. EUR

+0,1 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu aktív podnikového sektora

84,9 mld. EUR

+1,5 mld. EUR

Program nákupu aktív verejného sektora

1 534,8 mld. EUR

+12,0 mld. EUR

Program pre trhy s cennými papiermi

98,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 7,1 mld. EUR na 1 165,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 404 102 −21
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 320 923 1 174
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 400 10
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 243 523 1 164
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 32 253 −2 324
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 039 277
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 039 277
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 781 232 −798
  5.1 Hlavné refinančné operácie 13 679 −750
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 767 304 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 248 −48
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 79 618 995
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 271 448 13 922
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 974 698 14 798
  7.2 Ostatné cenné papiere 296 750 −876
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 372 0
9 Ostatné aktíva 237 602 538
Aktíva spolu 4 170 588 13 763
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 124 664 −394
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 766 310 −6 741
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 165 598 −7 070
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 600 693 329
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 18 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 10 828 −1 526
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 283 056 27 043
  5.1 Verejná správa 140 845 26 629
  5.2 Ostatné záväzky 142 211 414
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 170 484 −4 717
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 676 −424
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 132 −257
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 132 −257
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 048 0
10 Ostatné pasíva 227 166 845
11 Účty precenenia 412 030 0
12 Základné imanie a rezervy 102 195 −67
Pasíva spolu 4 170 588 13 763

Kontakt pre médiá