Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 12 maja 2017 roku

16 maja 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 12.05.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zmniejszył się o 21 mln EUR w wyniku sprzedaży złota dokonanej przez jeden z banków centralnych Eurosystemu na potrzeby wyemitowania monety okolicznościowej.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,5 mld EUR, do 279,3 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty

Rodzaj transakcji

Kwota wymagalna

Nowa kwota

11.05.2017

7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD

35 mln USD

35 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,9 mld EUR do poziomu 296,8 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,4 mld EUR, do 1124,7 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 26,6 mld EUR, do 140,8 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 1,1 mld EUR, do 180,5 mld EUR. W środę 10.05.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 14,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 13,7 mld EUR, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (wobec 0,3 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 600,7 mld EUR (wobec 600,4 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 14,8 mld EUR, do 1974,7 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej

Wartość na 12.05.2017

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych

8,3 mld EUR

Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych

5,8 mld EUR

Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych

218,6 mld EUR

+1,2 mld EUR

Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

23,8 mld EUR

+0,1 mld EUR

-0,0 mld EUR

Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw

84,9 mld EUR

+1,5 mld EUR

Program skupu aktywów sektora publicznego

1534,8 mld EUR

+12,0 mld EUR

Program dotyczący rynków papierów wartościowych

98,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 7,1 mld EUR, do 1165,6 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 404.102 −21
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 320.923 1.174
  2.1 Należności od MFW 77.400 10
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 243.523 1.164
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 32.253 −2.324
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.039 277
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.039 277
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 781.232 −798
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 13.679 −750
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 767.304 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 248 −48
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 79.618 995
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.271.448 13.922
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.974.698 14.798
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 296.750 −876
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.372 0
9 Pozostałe aktywa 237.602 538
Aktywa razem 4.170.588 13.763
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.124.664 −394
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.766.310 −6.741
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.165.598 −7.070
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 600.693 329
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 18 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 10.828 −1.526
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 283.056 27.043
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 140.845 26.629
  5.2 Pozostałe zobowiązania 142.211 414
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 170.484 −4.717
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.676 −424
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.132 −257
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.132 −257
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.048 0
10 Pozostałe pasywa 227.166 845
11 Różnice z wyceny 412.030 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.195 −67
Pasywa razem 4.170.588 13.763

Kontakt z mediami