Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 12. maijā

2017. gada 16. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 12. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 21 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu, lai izgatavotu piemiņas monētu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 279.3 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums

Darījuma veids

Dzēstā darījuma apjoms

Jaunā darījuma apjoms

2017. gada 11. maijs

Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas

35 milj. ASV dolāru

35 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 296.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 1 124.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 26.6 mljrd. euro (līdz 140.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 1.1 mljrd. euro (līdz 180.5 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 10. maijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 14.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 13.7 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 600.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 600.4 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 14.8 mljrd. euro (līdz 1 974.7 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi

2017. gada 12. maijā uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

8.3 mljrd. euro

Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

5.8 mljrd. euro

Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

218.6 mljrd. euro

+1.2 mljrd. euro

"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma"

23.8 mljrd. euro

+0.1 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma"

84.9 mljrd. euro

+1.5 mljrd. euro

"Valsts sektora aktīvu iegādes programma"

1 534.8 mljrd. euro

+12.0 mljrd. euro

"Vērtspapīru tirgu programma"

98.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 7.1 mljrd. euro (līdz 1 165.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 404 102 −21
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 320 923 1 174
  2.1 SVF debitoru parādi 77 400 10
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 243 523 1 164
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 32 253 −2 324
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 039 277
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 039 277
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 781 232 −798
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 13 679 −750
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 767 304 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 248 −48
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 79 618 995
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 271 448 13 922
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 974 698 14 798
  7.2 Pārējie vērtspapīri 296 750 −876
8 Valdības parāds euro 26 372 0
9 Pārējie aktīvi 237 602 538
Kopā aktīvi 4 170 588 13 763
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 124 664 −394
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 766 310 −6 741
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 165 598 −7 070
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 600 693 329
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 18 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 10 828 −1 526
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 283 056 27 043
  5.1 Saistības pret valdību 140 845 26 629
  5.2 Pārējās saistības 142 211 414
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 170 484 −4 717
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 676 −424
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 132 −257
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 132 −257
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 048 0
10 Pārējās saistības 227 166 845
11 Pārvērtēšanas konti 412 030 0
12 Kapitāls un rezerves 102 195 −67
Kopā pasīvi 4 170 588 13 763

Kontaktinformācija presei