Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. gegužės 12 d.

2017 m. gegužės 16 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. gegužės 12 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 21 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso, kad galėtų pagaminti proginę monetą.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 279,3 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data

Sandorio tipas

Suma, kurios terminas baigėsi

Nauja suma

2017 m. gegužės 11 d.

7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris

35 mln. JAV dolerių

35 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 296,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 1 124,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 26,6 mlrd. eurų – iki 140,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 180,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. gegužės 10 d., baigėsi 14,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 13,7 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,3 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 600,7 mlrd. eurų (palyginti su 600,4 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 14,8 mlrd. eurų – iki 1 974,7 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai

Vertė 2017 m. gegužės 12 d.

Pokytis per savaitę – pirkimas

Pokytis per savaitę – išpirkimas

Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

8,3 mlrd. eurų

Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

5,8 mlrd. eurų

Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

218,6 mlrd. eurų

+1,2 mlrd. eurų

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa

23,8 mlrd. eurų

+0,1 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Bendrovių sektoriaus pirkimo programa

84,9 mlrd. eurų

+1,5 mlrd. eurų

Viešojo sektoriaus pirkimo programa

1 534,8 mlrd. eurų

+12,0 mlrd. eurų

Vertybinių popierių rinkų programa

98,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7,1 mlrd. eurų – iki 1 165,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 404 102 −21
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 320 923 1 174
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 400 10
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 243 523 1 164
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 253 −2 324
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 039 277
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 039 277
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 781 232 −798
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 13 679 −750
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 767 304 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 248 −48
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 79 618 995
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 271 448 13 922
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 974 698 14 798
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 296 750 −876
8 Valdžios skola eurais 26 372 0
9 Kitas turtas 237 602 538
Visas turtas 4 170 588 13 763
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 124 664 −394
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 766 310 −6 741
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 165 598 −7 070
  2.2 Indėlių galimybė 600 693 329
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 18 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 10 828 −1 526
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 283 056 27 043
  5.1 Valdžiai 140 845 26 629
  5.2 Kiti įsipareigojimai 142 211 414
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 170 484 −4 717
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 676 −424
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 132 −257
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 132 −257
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 048 0
10 Kiti įsipareigojimai 227 166 845
11 Perkainojimo sąskaitos 412 030 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 195 −67
Visi įsipareigojimai 4 170 588 13 763

Kontaktai žiniasklaidai