Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 12. svibnja 2017.

16. svibnja 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 12. svibnja 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) smanjilo se za 21 mil. EUR zato što je jedna nacionalna središnja banka Eurosustava prodala zlato za potrebe proizvodnje prigodne kovanice.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,5 mlrd. EUR na 279,3 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute

Vrsta transakcije

Iznos dospijeća

Novi iznos

11. svibnja 2017.

7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

35 mil. USD

35 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,9 mlrd. EUR na 296,8 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 0,4 mlrd. EUR na 1.124,7 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 26,6 mlrd. EUR na 140,8 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 1,1 mlrd. EUR na 180,5 mlrd. EUR. U srijedu, 10. svibnja 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 14,4 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 13,7 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (u odnosu na 0,3 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 600,7 mlrd. EUR (u odnosu na 600,4 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 14,8 mlrd. EUR na 1.974,7 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike

Vrijednost na dan 12. svibnja 2017.

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica

8,3 mlrd. EUR

Drugi program kupnje pokrivenih obveznica

5,8 mlrd. EUR

Treći program kupnje pokrivenih obveznica

218,6 mlrd. EUR

+1,2 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

23,8 mlrd. EUR

+0,1 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora

84,9 mlrd. EUR

+1,5 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora

1.534,8 mlrd. EUR

+12,0 mlrd. EUR

Program za tržišta vrijednosnih papira

98,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 7,1 mlrd. EUR na 1.165,6 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 404 102 −21
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 320 923 1 174
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 400 10
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 243 523 1 164
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 32 253 −2 324
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 039 277
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 039 277
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 781 232 −798
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 13 679 −750
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 767 304 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 248 −48
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 79 618 995
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 271 448 13 922
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 974 698 14 798
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 296 750 −876
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 372 0
9 Ostala imovina 237 602 538
Ukupno imovina 4 170 588 13 763
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 124 664 −394
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 766 310 −6 741
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 165 598 −7 070
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 600 693 329
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 18 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 10 828 −1 526
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 283 056 27 043
  5.1 Opća država 140 845 26 629
  5.2 Ostale obveze 142 211 414
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 170 484 −4 717
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 676 −424
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 11 132 −257
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 11 132 −257
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 048 0
10 Ostale obveze 227 166 845
11 Računi revalorizacije 412 030 0
12 Kapital i pričuve 102 195 −67
Ukupno obveze 4 170 588 13 763

Kontaktni podatci za medije