Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 12. mai 2017

16. mai 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

12. mail 2017 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 21 miljoni euro võrra. Selle tingis kulla müük eurosüsteemi ühe keskpanga poolt mälestusmündi valmistamiseks.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,5 miljardi euro võrra 279,3 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev

Tehingu liik

Summa tähtaja möödudes

Uus summa

11. mai 2017

USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva

35 miljonit USA dollarit

35 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,9 miljardi euro võrra 296,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 0,4 miljardi euro võrra 1124,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 26,6 miljardi euro võrra 140,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 1,1 miljardi euro võrra 180,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 10. mail 2017 möödus 14,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 13,7 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 600,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 600,4 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 14,8 miljardi euro võrra 1974,7 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid

Kajastatud väärtus seisuga 12. mai 2017

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1

8,3 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 2

5,8 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 3

218,6 miljardit eurot

+1,2 miljardit eurot

Varaga tagatud väärtpaberite ostukava

23,8 miljardit eurot

+0,1 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava

84,9 miljardit eurot

+1,5 miljardit eurot

Avaliku sektori väärtpaberite ostukava

1534,8 miljardit eurot

+12,0 miljardit eurot

Väärtpaberituruprogramm

98,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 7,1 miljardi euro võrra 1165,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 404 102 −21
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 320 923 1 174
  2.1 Nõuded RVFle 77 400 10
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 243 523 1 164
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 32 253 −2 324
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 039 277
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 039 277
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 781 232 −798
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 13 679 −750
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 767 304 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 248 −48
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 79 618 995
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 271 448 13 922
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 974 698 14 798
  7.2 Muud väärtpaberid 296 750 −876
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 372 0
9 Muud varad 237 602 538
Varad kokku 4 170 588 13 763
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 124 664 −394
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 766 310 −6 741
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 165 598 −7 070
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 600 693 329
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 18 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 10 828 −1 526
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 283 056 27 043
  5.1 Valitsussektor 140 845 26 629
  5.2 Muud kohustused 142 211 414
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 170 484 −4 717
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 676 −424
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 132 −257
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 132 −257
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 048 0
10 Muud kohustused 227 166 845
11 Ümberhindluskontod 412 030 0
12 Kapital ja reservid 102 195 −67
Kohustused kokku 4 170 588 13 763

Kontaktandmed