Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 12. květnu 2017

16. května 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 12. května 2017 poklesl objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 21 mil. EUR v důsledku prodeje zlata jednou národní centrální bankou Eurosystému za účelem výroby oběžné pamětní mince.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,5 mld. EUR na 279,3 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni

Druh transakce

Splatná částka

Nová částka

11. května 2017

reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní

35 mil. USD

35 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,9 mld. EUR na 296,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,4 mld. EUR na 1 124,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 26,6 mld. EUR na 140,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 1,1 mld. EUR na 180,5 mld. EUR. Ve středu 10. května 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 14,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 13,7 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s 0,3 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 600,7 mld. EUR (ve srovnání s 600,4 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 14,8 mld. EUR na 1 974,7 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky

Hodnota vykázaná k 12. květnu 2017

Změna za týden – nákup

Změna za týden – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů

8,3 mld. EUR

2. program nákupu krytých dluhopisů

5,8 mld. EUR

3. program nákupu krytých dluhopisů

218,6 mld. EUR

+1,2 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů krytých aktivy

23,8 mld. EUR

+0,1 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru

84,9 mld. EUR

+1,5 mld. EUR

Program nákupu aktiv veřejného sektoru

1 534,8 mld. EUR

+12,0 mld. EUR

Program pro trhy s cennými papíry

98,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 7,1 mld. EUR na 1 165,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 404 102 −21
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 320 923 1 174
  2.1 Pohledávky za MMF 77 400 10
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 243 523 1 164
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 32 253 −2 324
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 039 277
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 039 277
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 781 232 −798
  5.1 Hlavní refinanční operace 13 679 −750
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 767 304 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 248 −48
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 79 618 995
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 271 448 13 922
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 974 698 14 798
  7.2 Ostatní cenné papíry 296 750 −876
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 372 0
9 Ostatní aktiva 237 602 538
Aktiva celkem 4 170 588 13 763
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 124 664 −394
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 766 310 −6 741
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 165 598 −7 070
  2.2 Vkladová facilita 600 693 329
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 18 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 10 828 −1 526
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 283 056 27 043
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 140 845 26 629
  5.2 Ostatní závazky 142 211 414
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 170 484 −4 717
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 676 −424
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 132 −257
  8.1 Vklady a ostatní závazky 11 132 −257
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 048 0
10 Ostatní pasiva 227 166 845
11 Účty přecenění 412 030 0
12 Kapitál a rezervní fondy 102 195 −67
Pasiva celkem 4 170 588 13 763

Kontakty pro média