Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 12 май 2017 г.

16 май 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 12 май 2017 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) отбелязва намаление с 21 млн. евро в резултат от продажбата на злато от една национална централна банка от Евросистемата с цел произвеждане на възпоменателна монета.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,5 млрд. евро до 279,3 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор

Вид транзакция

Сума с настъпващ падеж

Нова сума

11 май 2017 г.

7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари

35 млн. щатски долара

35 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,9 млрд. евро до 296,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 0,4 млрд. евро до 1124,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 26,6 млрд. евро до 140,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 1,1 млрд. евро до 180,5 млрд. евро. На 10 май 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 14,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 13,7 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 0,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 600,7 млрд. евро (при 600,4 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 14,8 млрд. евро до 1974,7 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика

Стойност, отчетена към 12 май 2017 г.

Седмично изменение – покупки

Седмично изменение – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1

8,3 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 2

5,8 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 3

218,6 млрд. евро

+1,2 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа

23,8 млрд. евро

+0,1 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

Програма за закупуване от корпоративния сектор

84,9 млрд. евро

+1,5 млрд. евро

Програма за закупуване на активи на публичния сектор

1534,8 млрд. евро

+12,0 млрд. евро

Програма за пазарите на ценни книжа

98,4 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 7,1 млрд. евро до 1165,6 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 404 102 −21
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 320 923 1 174
  2.1 Вземания от МВФ 77 400 10
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 243 523 1 164
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 32 253 −2 324
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 17 039 277
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 039 277
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 781 232 −798
  5.1 Основни операции по рефинансиране 13 679 −750
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 767 304 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 248 −48
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 79 618 995
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 271 448 13 922
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 974 698 14 798
  7.2 Други ценни книжа 296 750 −876
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 372 0
9 Други активи 237 602 538
Общо активи 4 170 588 13 763
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 124 664 −394
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 766 310 −6 741
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 165 598 −7 070
  2.2 Депозитно улеснение 600 693 329
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 18 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 10 828 −1 526
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 283 056 27 043
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 140 845 26 629
  5.2 Други задължения 142 211 414
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 170 484 −4 717
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 676 −424
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 132 −257
  8.1 Депозити, салда и други задължения 11 132 −257
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 048 0
10 Други задължения 227 166 845
11 Сметки за преоценка 412 030 0
12 Капитал и резерви 102 195 −67
Общо пасиви 4 170 588 13 763

Данни за контакт за медиите