Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 5 mai 2017

9 mai 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 5 mai 2017, scăderea de 43 de milioane EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală națională din Eurosistem în scopul producerii unei monede comemorative.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,3 miliarde EUR, până la 279,8 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei

Tipul operațiunii

Suma scadentă

Suma nouă

4 mai 2017

operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile

35 de milioane USD

35 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 2,9 miliarde EUR, până la 297,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 0,2 miliarde EUR, până la 1 125,1 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au scăzut cu 57,8 miliarde EUR, până la 114,2 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a restrâns cu 24 de miliarde EUR, până la 181,6 miliarde EUR. Miercuri, 3 mai 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 14,4 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 14,4 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (față de 0,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 600,4 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 576,4 miliarde EUR). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au înregistrat o creștere de 13 miliarde EUR, până la 1 959,9 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Valoarea raportată la 5 mai 2017

Variație săptămânală – achiziții

Variație săptămânală – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate

8,3 miliarde EUR

-

-

Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

5,8 miliarde EUR

-

-

Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

217,4 miliarde EUR

+1,1 miliarde EUR

-0,0 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri garantate cu active

23,7 miliarde EUR

+0,1 miliarde EUR

-0,1 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ

83,4 miliarde EUR

+1,2 miliarde EUR

-0,0 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

1 522,7 miliarde EUR

+11,0 miliarde EUR

-0,2 miliarde EUR

Programul destinat piețelor titlurilor de valoare

98,4 miliarde EUR

-

-

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 40 de miliarde EUR, până la 1 172,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 404 124 −43
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 319 749 139
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 390 −152
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 242 359 291
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 34 577 −6
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 16 762 −467
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 16 762 −467
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 782 030 −45
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 14 429 20
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 767 304 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 296 −65
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 78 622 432
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 257 527 10 105
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 959 900 12 977
  7.2 Alte titluri 297 626 −2 872
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 372 0
9 Alte active 237 064 −1 321
Total active 4 156 826 8 794
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 125 058 −197
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 773 051 63 965
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 1 172 669 40 022
  2.2 Facilitatea de depozit 600 364 23 944
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 18 0
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 12 353 −531
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 256 013 −50 229
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 114 215 −57 775
  5.2 Alte angajamente 141 797 7 546
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 175 201 −5 470
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 4 100 −894
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 11 388 1 321
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 11 388 1 321
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 048 0
10 Alte pasive 226 320 827
11 Conturi de reevaluare 412 030 0
12 Capital și rezerve 102 262 0
Total pasive 4 156 826 8 794

Contacte media