Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 5. maijā

2017. gada 9. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 5. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 43 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu, lai izgatavotu piemiņas monētu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 279.8 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums

Darījuma veids

Dzēstā darījuma apjoms

Jaunā darījuma apjoms

2017. gada 4. maijs

Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas

35 milj. ASV dolāru

35 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 2.9 mljrd. euro (līdz 297.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 1 125.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 57.8 mljrd. euro (līdz 114.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 24 mljrd. euro (līdz 181.6 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 3. maijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 14.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 14.4 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.4 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 600.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 576.4 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 13 mljrd. euro (līdz 1 959.9 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi

2017. gada 5. maijā uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

8.3 mljrd. euro

Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

5.8 mljrd. euro

Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

217.4 mljrd. euro

+1.1 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma"

23.7 mljrd. euro

+0.1 mljrd. euro

–0.1 mljrd. euro

"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma"

83.4 mljrd. euro

+1.2 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

"Valsts sektora aktīvu iegādes programma"

1 522.7 mljrd. euro

+11.0 mljrd. euro

–0.2 mljrd. euro

"Vērtspapīru tirgu programma"

98.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 40 mljrd. euro (līdz 1 172.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 404 124 −43
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 319 749 139
  2.1 SVF debitoru parādi 77 390 −152
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 242 359 291
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 34 577 −6
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 762 −467
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 762 −467
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 782 030 −45
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 14 429 20
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 767 304 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 296 −65
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 78 622 432
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 257 527 10 105
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 959 900 12 977
  7.2 Pārējie vērtspapīri 297 626 −2 872
8 Valdības parāds euro 26 372 0
9 Pārējie aktīvi 237 064 −1 321
Kopā aktīvi 4 156 826 8 794
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 125 058 −197
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 773 051 63 965
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 172 669 40 022
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 600 364 23 944
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 18 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 12 353 −531
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 256 013 −50 229
  5.1 Saistības pret valdību 114 215 −57 775
  5.2 Pārējās saistības 141 797 7 546
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 175 201 −5 470
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4 100 −894
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 388 1 321
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 388 1 321
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 048 0
10 Pārējās saistības 226 320 827
11 Pārvērtēšanas konti 412 030 0
12 Kapitāls un rezerves 102 262 0
Kopā pasīvi 4 156 826 8 794

Kontaktinformācija presei