Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. gegužės 5 d.

2017 m. gegužės 9 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. gegužės 5 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 43 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso proginei monetai gaminti.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 279,8 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data

Sandorio tipas

Suma, kurios terminas baigėsi

Nauja suma

2017 m. gegužės 4 d.

7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris

35 mln. JAV dolerių

35 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 2,9 mlrd. eurų – iki 297,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 1 125,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 57,8 mlrd. eurų – iki 114,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 24 mlrd. eurų – iki 181,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. gegužės 3 d., baigėsi 14,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 14,4 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,4 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 600,4 mlrd. eurų (palyginti su 576,4 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 13 mlrd. eurų – iki 1 959,9 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai

Vertė 2017 m. gegužės 5 d.

Pokytis per savaitę – pirkimas

Pokytis per savaitę – išpirkimas

Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

8,3 mlrd. eurų

Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

5,8 mlrd. eurų

Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

217,4 mlrd. eurų

+1,1 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa

23,7 mlrd. eurų

+0,1 mlrd. eurų

–0,1 mlrd. eurų

Bendrovių sektoriaus pirkimo programa

83,4 mlrd. eurų

+1,2 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Viešojo sektoriaus pirkimo programa

1 522,7 mlrd. eurų

+11,0 mlrd. eurų

–0,2 mlrd. eurų

Vertybinių popierių rinkų programa

98,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 40 mlrd. eurų – iki 1 172,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 404 124 −43
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 319 749 139
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 390 −152
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 242 359 291
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 34 577 −6
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 762 −467
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 762 −467
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 782 030 −45
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 14 429 20
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 767 304 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 296 −65
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 78 622 432
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 257 527 10 105
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 959 900 12 977
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 297 626 −2 872
8 Valdžios skola eurais 26 372 0
9 Kitas turtas 237 064 −1 321
Visas turtas 4 156 826 8 794
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 125 058 −197
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 773 051 63 965
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 172 669 40 022
  2.2 Indėlių galimybė 600 364 23 944
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 18 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 12 353 −531
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 256 013 −50 229
  5.1 Valdžiai 114 215 −57 775
  5.2 Kiti įsipareigojimai 141 797 7 546
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 175 201 −5 470
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 100 −894
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 388 1 321
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 388 1 321
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 048 0
10 Kiti įsipareigojimai 226 320 827
11 Perkainojimo sąskaitos 412 030 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 262 0
Visi įsipareigojimai 4 156 826 8 794

Kontaktai žiniasklaidai