Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 5. svibnja 2017.

9. svibnja 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 5. svibnja 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) smanjilo se za 43 mil. EUR zato što je jedna nacionalna središnja banka Eurosustava prodala zlato za potrebe proizvodnje prigodne kovanice.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,3 mlrd. EUR na 279,8 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute

Vrsta transakcije

Iznos dospijeća

Novi iznos

4. svibnja 2017.

7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

35 mil. USD

35 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 2,9 mlrd. EUR na 297,6 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 0,2 mlrd. EUR na 1.125,1 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 57,8 mlrd. EUR na 114,2 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 24 mlrd. EUR na 181,6 mlrd. EUR. U srijedu, 3. svibnja 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 14,4 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 14,4 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,3 mlrd. EUR (u odnosu na 0,4 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 600,4 mlrd. EUR (u odnosu na 576,4 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 13 mlrd. EUR na 1.959,9 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike

Vrijednost na dan 5. svibnja 2017.

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica

8,3 mlrd. EUR

Drugi program kupnje pokrivenih obveznica

5,8 mlrd. EUR

Treći program kupnje pokrivenih obveznica

217,4 mlrd. EUR

+1,1 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

23,7 mlrd. EUR

+0,1 mlrd. EUR

–0,1 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora

83,4 mlrd. EUR

+1,2 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora

1.522,7 mlrd. EUR

+11,0 mlrd. EUR

–0,2 mlrd. EUR

Program za tržišta vrijednosnih papira

98,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 40 mlrd. EUR na 1.172,7 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 404 124 −43
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 319 749 139
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 390 −152
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 242 359 291
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 34 577 −6
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 16 762 −467
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 762 −467
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 782 030 −45
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 14 429 20
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 767 304 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 296 −65
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 78 622 432
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 257 527 10 105
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 959 900 12 977
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 297 626 −2 872
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 372 0
9 Ostala imovina 237 064 −1 321
Ukupno imovina 4 156 826 8 794
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 125 058 −197
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 773 051 63 965
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 172 669 40 022
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 600 364 23 944
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 18 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 12 353 −531
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 256 013 −50 229
  5.1 Opća država 114 215 −57 775
  5.2 Ostale obveze 141 797 7 546
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 175 201 −5 470
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 4 100 −894
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 11 388 1 321
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 11 388 1 321
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 048 0
10 Ostale obveze 226 320 827
11 Računi revalorizacije 412 030 0
12 Kapital i pričuve 102 262 0
Ukupno obveze 4 156 826 8 794

Kontaktni podatci za medije