Eurosystemets konsoliderede balance pr. 5. maj 2017

9. maj 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede 5. maj 2017, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 43 mio. euro som følge af en national centralbank i Eurosystemets salg af guld med henblik på at producere en erindringsmønt.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,3 mia. euro til 279,8 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato

Transaktionstype

Forfaldent beløb

Nyt beløb

4. maj 2017

Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage

35 mio. USD

35 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 2,9 mia. euro til 297,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,2 mia. euro til 1.125,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 57,8 mia. euro til 114,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 24 mia. euro til 181,6 mia. euro. Onsdag den 3. maj 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 14,4 mia. euro, og en ny på 14,4 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 0,4 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 600,4 mia. euro (mod 576,4 mia. euro i den foregående uge). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 13 mia. euro til 1.959,9 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde

Rapporteret værdi pr. 5. maj 2017

Ugentlig ændring – opkøb

Ugentlig ændring – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer

8,3 mia. euro

-

-

Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer

5,8 mia. euro

-

-

Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer

217,4 mia. euro

+1,1 mia. euro

-0,0 mia. euro

Programmet til opkøb af asset-backed securities

23,7 mia. euro

+0,1 mia. euro

-0,1 mia. euro

Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer

83,4 mia. euro

+1,2 mia. euro

-0,0 mia. euro

Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor

1.522,7 mia. euro

+11,0 mia. euro

-0,2 mia. euro

Securities Markets Programme

98,4 mia. euro

-

-

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 40 mia. euro til 1.172,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 404.124 −43
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 319.749 139
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.390 −152
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 242.359 291
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 34.577 −6
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.762 −467
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.762 −467
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 782.030 −45
  5.1 Primære markedsoperationer 14.429 20
  5.2 Langfristede markedsoperationer 767.304 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 296 −65
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 78.622 432
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.257.527 10.105
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.959.900 12.977
  7.2 Andre værdipapirer 297.626 −2.872
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.372 0
9 Andre aktiver 237.064 −1.321
Aktiver i alt 4.156.826 8.794
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.125.058 −197
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.773.051 63.965
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.172.669 40.022
  2.2 Indlånsfacilitet 600.364 23.944
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 18 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 12.353 −531
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 256.013 −50.229
  5.1 Offentlig forvaltning og service 114.215 −57.775
  5.2 Andre forpligtelser 141.797 7.546
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 175.201 −5.470
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.100 −894
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.388 1.321
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.388 1.321
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.048 0
10 Andre forpligtelser 226.320 827
11 Revalueringskonti 412.030 0
12 Kapital og reserver 102.262 0
Passiver i alt 4.156.826 8.794

Medie- og pressehenvendelser