PRESSMEDDELANDE

Uttalande av ECB-rådet om Ekofin-rådets rapport om förbättring av implementeringen av stabilitets- och tillväxtpakten

21 mars 2005

ECB-rådet hyser allvarlig oro för de föreslagna ändringarna i stabilitets- och tillväxtpakten. Det måste undvikas att sådana ändringar i de korrigerande åtgärderna i pakten underminerar trovärdigheten i Europeiska unionens finanspolitiska ram och de offentliga finansernas hållbarhet i euroområdets medlemsstater. Vad avser de förebyggande bestämmelserna i pakten noterar ECB-rådet också att vissa av de föreslagna ändringarna är i linje med den möjliga förstärkningen.

Sunda offentliga finanser och en penningpolitik inriktad på prisstabilitet är grundläggande för att Ekonomiska och monetära unionen skall vara framgångsrik. De är nödvändiga förutsättningar för makroekonomisk stabilitet, tillväxt och sammanhållning i euroområdet. Det är mycket viktigt att medlemsstaterna, Europeiska kommissionen och Europeiska unionens råd implementerar det reviderade ramverket på ett rigoröst och konsekvent sätt som främjar en försiktig finanspolitik.

Under rådande omständigheter är det viktigare än någonsin att alla berörda parter till fullo tar ansvar på sina respektive områden. Allmänheten och marknaderna kan lita på att ECB-rådet står fast vid sitt åtagande att upprätthålla prisstabiliteten.

Kontakt för media