PRESSEMEDDELELSE

Forbedring af de operationelle rammer for pengepolitikken

23. januar 2003

Styrelsesrådet for ECB har besluttet at gennemføre følgende to foranstaltninger for at forbedre de operationelle rammer for pengepolitikken:

  1. Tidsplanen for reservekravsperioden ændres, så reservekravsperioden altid begynder på afviklingsdagen for den første primære markedsoperation efter det møde i Styrelsesrådet, hvor en drøftelse af pengepolitikken er på dagsordenen*. Desuden træder ændringer i renten på de stående faciliteter som udgangspunkt først i kraft på startdatoen for den nye reservekravsperiode.
  2. Løbetiden på de primære markedsoperationer afkortes fra to uger til én uge.

Kombinationen af de to foranstaltninger vil bidrage til at fjerne forventninger om renteændringer i løbet af en given reservekravsperiode, da en ændring af ECBs officielle rentesatser almindeligvis kun vil gælde for den kommende reservekravsperiode, og likviditetsforholdene i én reservekravsperiode ikke længere smitter af på den næste. Foranstaltningerne vil dermed yde et bidrag til at stabilisere de forhold, hvorunder afgivelsen af bud i forbindelse med de primære markedsoperationer finder sted. De vil desuden sikre, at reservekravsperioden altid begynder på en Target-åbningsdag, mens den kun meget sjældent slutter på en Target-lukkedag.

Da gennemførelsen af disse foranstaltninger kræver visse forberedelser, er deres ikrafttræden planlagt til først at ske i løbet af 1. kvartal 2004. Kalenderen for reservekravsperioderne offentliggøres mindst tre måneder i forvejen. I det nye system bliver tidsrummet mellem den dato, hvor reservekravsgrundlaget udregnes, dvs. den sidste dag i måneden, og begyndelsen på reservekravsperioden mindst lige så langt som i det nuværende system. Eksempelvis vil det reservekrav, som et kreditinstitut bliver pålagt i den reservekravsperiode, som begynder i april, blive udregnet på basis af dets reservekravsgrundlag ultimo februar.

Eurosystemet indledte 7. oktober 2002 en offentlig høring for at indsamle markedsdeltagernes meninger om en række planlagte foranstaltninger af teknisk karakter med henblik på at gøre de operationelle rammer for pengepolitikken mere effektive. Ud over de to foranstaltninger, der nu er vedtaget, blev markedsdeltagerne også bedt om at tilkendegive deres holdning til en eventuel indstilling af de langfristede markedsoperationer. Eftersom det lader til, at Eurosystemets modparter fortsat anvender disse operationer i deres likviditetsstyring, har Styrelsesrådet besluttet ikke at indstille dem.

Eurosystemet har fået stor respons på den offentlige høring. De indkomne høringssvar er meget repræsentative for banksektoren i euroområdet, både geografisk og med hensyn til institutionernes størrelse. Der er indkommet høringssvar fra 17 organisationer, som repræsenterer bank- og finansinteresser (fem paneuropæiske organisationer og 12 nationale organisationer fra otte lande). Der er også indkommet høringssvar fra 42 kreditinstitutter, der både tæller store EONIA-panelbanker og små institutter. Alt i alt fik den offentlige høring en meget positiv modtagelse blandt markedsdeltagerne, og den har givet et værdifuldt bidrag i forbindelse med de planlagte ændringer.

En sammenfatning af høringssvarene kan læses på ECBs websted under "Public consultations" og på de nationale centralbankers respektive websteder.

* Styrelsesrådet besluttede den 8. november 2001, at ECBs pengepolitik som hovedregel kun vil blive drøftet på det første møde i måneden. Den nøjagtige tidsplan for næste års månedlige møder offentliggøres af ECB midt på året.

Medie- og pressehenvendelser