ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΚΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ

18 Απριλίου 2002

18 Απριλίου 2002

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ εξέδωσε γνώμη σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διορισμό του αντιπροέδρου της ΕΚΤ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει καμία αντίρρηση για τον προτεινόμενο υποψήφιο, τον κ. Παπαδήμο, ο οποίος είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους και με επαγγελματική εμπειρία σε νομισματικά ή τραπεζικά θέματα, όπως απαιτεί το άρθρο 112 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Μετά την έκδοση της παρούσας γνώμης της ΕΚΤ, καθώς και της γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο νέος αντιπρόεδρος της ΕΚΤ θα διοριστεί με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα, σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων.

Η γνώμη της ΕΚΤ, η οποία θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ σε όλες τις επίσημες κοινοτικές γλώσσες.

Εκπρόσωποι Τύπου