PRESSEMEDDELELSE

FORNYET VURDERING AF DEN KVANTITATIVE REFERENCEVÆRDI FOR PENGEMÆNGDEVÆKSTEN

6. december 2001

Fornyet vurdering af referenceværdi

Styrelsesrådet har påsit møde den 6. december 2001 taget referenceværdien for pengemængdevæksten op til ny vurdering og besluttet at bekræfte den nuværende referenceværdi for pengemængdevæksten, hvilket vil sige enårlig vækstrate på4 ½ pct. for det brede pengemængdemål, M3.

Baggrunden for beslutningen er, at de underliggende antagelser for den første udledning af referenceværdien i december 1998 fortsat er gældende; nemlig antagelserne om en trendmæssig vækst i produktionspotentialet på2-2 ½ pct. og et trendmæssigt fald i M3s omløbshastighed i euroområdet på½ -1 pct.årligt.

For såvidt angår antagelsen om den trendmæssige vækst i produktionspotentialet, er Styrelsesrådet af den opfattelse, at der stadig ikke er afgørende beviser påmålelige og varige stigninger i produktivitetsvæksten i euroområdet, som kunne berettige til en opjustering af denne antagelse. Det er Styrelsesrådets opfattelse, at strukturreformer og teknologisk innovation har betydeligt potentiale til at bidrage positivt til den trendmæssige vækst i produktionen. Selv om der er gjort visse fremskridt påstrukturreformområdet, er yderligere betydelige skridt - især inden for arbejds- og varemarkederne - dog nødvendige for at opnåen varig og markant stigning i væksten i produktionspotentialet i euroområdet. Påden baggrund vil Styrelsesrådet fortsat overvåge udviklingen i produktivitetsvæksten i euroområdet, og ECBs pengepolitik vil tage denne udvikling behørigt i betragtning.

Styrelsesrådet foretager den næste vurdering af referenceværdien i december 2002.

ECBs pengepolitiske strategi og referenceværdien

Styrelsesrådetønsker at minde om følgende karakteristika for referenceværdien og dens rolle i ECBs pengepolitiske strategi.

  1. Den første søjle i ECBs pengepolitiske strategi tilskriver pengemængden en fremtrædende rolle. For at signalere over for offentligheden, at pengemængden er tildelt denne fremtrædende rolle, besluttede Styrelsesrådet i oktober 1998 at offentliggøre en kvantitativ referenceværdi for væksten i det brede pengemængdemål, M3. Flere empiriske undersøgelser har dokumenteret denne rolle og bekræfter, at betingelserne for at bekendtgøre en referenceværdi er til stede i euroområdet. De officielle serier for M3 (som nu er korrigeret for alle beholdninger af omsættelige instrumenter hos residenter uden for euroområdet) har alle deønskede egenskaber, dvs. en stabil pengeefterspørgselsfunktion og gode egenskaber som ledende indikatorer for den fremtidige prisudvikling påmellemlang sigt. Undersøgelsesresultaterne svarer endvidere til de erfaringer, som Styrelsesrådet har gjort, idet analysen af den monetære udvikling har ydet et meget nyttigt bidrag til de pengepolitiske beslutninger siden starten af tredje fase af Den Ø konomiske og Monetære Union.
  2. For at sikre overensstemmelse med forholdet mellem pengemængde og priser påmellemlang sigt er referenceværdien udledt ved hjælp af antagelser om tendenserne påmellem lang sigt for omløbshastigheden for M3 og vækstpotentialet. Styrelsesrådet har påsit møde den 6. december 2001 vurderet og bekræftet de antagelser, som ligger til grund for udledningen af referenceværdien. Disse antagelser var: a) Omløbshastigheden i M3 falder påmellemlang sigt med enårlig trendrate på½ pct. til 1 pct. b) Produktionspotentialet vokser påmellemlang sigt med enårlig trendrate påmellem 2 pct.og 2 ½ pct. Under hensyntagen til definitionen af prisstabilitet og disse to antagelser har Styrelsesrådet besluttet igen at bekræfte den nuværende referenceværdi for pengemængdevæksten, nemlig enårlig vækstrate på4 ½ pct. for M3. Det er endvidere Styrelsesrådets hensigt fortsat at overvåge den monetære udvikling i forhold til referenceværdien pågrundlag af et 3-måneders glidende gennemsnit af deårlige vækstrater.
  3. Referenceværdien for pengemængdevæksten er et mellemfristet begreb. Kortfristede udsving i M3 kan skyldes forskellige midlertidige faktorer og påvirker ikke nødvendigvis den fremtidige prisudvikling. Styrelsesrådet gjorde det derfor klart allerede i 1998, at bekendtgørelsen af en referenceværdi ikke forpligter ECB til mekanisk at korrigere afvigelser i pengemængdevæksten i forhold til referenceværdien. ECB analyserer derimod udviklingen i M3 grundigt i sammenhæng med andre indikatorer for at vurdere dens indflydelse påtruslerne mod prisstabilitet påmellemlang sigt.
  4. Analysen af afvigelser i denårlige M3-vækst i forhold til referenceværdien spiller en vigtig rolle i vurderingen af den monetære udvikling og konsekvenserne for den fremtidige prisstabilitet. Analysen af den monetære udvikling er imidlertid ikke begrænset til denne vurdering. Andre monetære indikatorer (som fx M3s komponenter og modposter, navnlig lån) indeholder ogsåvigtige oplysninger. Desuden er det vigtigt at tage højde for tidligere afvigelser fra referenceværdien, som ikke længere indgår i deårlige vækstrater, for at kunne foretage en bredt funderet vurdering af likviditetsforholdene i euroområdet. Endelig skal udviklingen i M3 analyseres i sammenhæng med andre ikke-monetære indikatorer (fx BNP, priser, renteniveau og andre finansmarkedsindikatorer) for at forstå årsagen til de stød, som påvirker udviklingen i pengemængden, og for at kunne foretage den bedste fortolkning af indikationerne for den fremtidige prisudvikling.
  5. Pågrund af den nuværende usikkerhed pådeøkonomiske og finansielle markeder bliver det sandsynligvis sværere at fortolke udviklingen i de pengepolitiske indikatorer i den nærmeste fremtid end under normale omstændigheder - som det ogsåer tilfældet med andre indikatorer - og udviklingen skal derfor vurderes med en vis forsigtighed. Skulle den nuværende usikkerhed pådeøkonomiske og finansielle markeder imidlertid aftage, bliver en nøje revurdering af en eventuel vedvarende overskudslikviditet iøkonomien nødvendig for at se, om den indeholder trusler mod prisstabiliteten i fremtiden.
  6. Styrelsesrådetønsker endvidere at minde om, at ECBs pengepolitiske strategi bygger påto søjler til vurdering af truslerne mod fremtidig prisstabilitet. Den monetære analyse skal altid ses i sammenhæng med den anden søjle i ECBs pengepolitiske strategi, som anvender andreøkonomiske og finansielle indikatorer til vurderingen af truslerne mod prisstabilitet. Denne bredt baserede analyse fremmer krydscheck af data og tager endvidere højde for en række fortolkninger af disse data, hvorved risikoen for forkerte pengepolitiske beslutninger i en situation præget af usikkerhed mindskes.

Medie- og pressehenvendelser