PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

13 september 2001

ECB-rådet uttrycker sin djupa sorg över de tragiska händelser som i form av terroristattacker av ej tidigare skådat slag drabbat Förenta staterna. Samtidigt vill ECB-rådet uttrycka sitt djupa deltagande och framföra sina kondoleanser till alla dem som drabbats av dessa fasansfulla handlingar. Den underliggande styrka och återhämtningsförmågan i USA:s ekonomiska system kommer inte att påverkas av dessa händelser.

ECB-rådet beslutade vid sitt sammanträde idag att lägsta anbudsräntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på respektive 4,25 %, 5,25 % och 3,25 %.

ECB-rådet kommer noggrant att följa utvecklingen i USA och i världsekonomin.

ECB-rådet bekräftar att Eurosystemet står redo för att stödja normal verksamhet på marknaderna. Eurosystemet har mot bakgrund härav igår och idag genomfört finjusterande transaktioner för att tillföra likviditet till marknaden. Normala marknadsvillkor antas fortsätta att råda framöver men Eurosystemet kommer dock även fortsättningsvis att följa utvecklingen på finansmarknaderna och vidta åtgärder om så krävs. Eurosystemet samordnar sin verksamhet med Federal Reserve System i Förenta staterna och med andra större centralbanker i världen.

Kontakt för media