Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

január 2015

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 23. januára 2015

Operácie na trhu

Ročná revízia zoznamu akceptovateľných neregulovaných trhov a emitentov zaradených medzi agentúry v kategórii zrážok II

Dňa 16. januára 2015 Rada guvernérov prehodnotila zoznam akceptovateľných neregulovaných trhov na obchodovanie s aktívami akceptovateľnými ako kolaterál v menovopolitických operáciách Eurosystému. V rámci revízie do zoznamu neregulovaných trhov zaradila Alternext Brussels a First North Bond Market Finland, a prestala akceptovať mimoburzový (OTC) trh pre eurové pokladničné poukážky Bank of England. Aktualizovaný zoznam akceptovateľných neregulovaných trhov je k dispozícii na internetovej stránke ECB. Rada guvernérov tiež prehodnotila zoznam emitentov zaradených medzi agentúry v kategórii zrážok II. Zo zoznamu vyradila Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale. Aktualizovaný zoznam emitentov zaradených medzi agentúry v kategórii zrážok II je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Rozšírenie programu nákupu aktív

ECB dňa 22. januára 2015 oznámila podrobnosti o realizácii rozšíreného programu nákupu aktív, ktorý v ten deň schválila Rada guvernérov. Súvisiaca tlačová správa, spolu s technickou prílohou s podrobnými informáciami o programe, je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Zmena úrokovej sadzby budúcich cielených dlhodobejších refinančných operácií

Dňa 22. januára 2015 Rada guvernérov rozhodla, že úroková sadzba zostávajúcich šiestich cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO) sa bude rovnať sadzbe hlavných refinančných operácií Eurosystému platnej v čase realizácie príslušnej TLTRO. Súvisiaca tlačová správa, spolu s technickými podrobnosťami o sérii TLTRO vyhlásenej 5. júna 2014, je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k sprístupňovaniu dôverných informácií v rámci vyšetrovania vnútroštátnym parlamentom v Írsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/89 dňa 19. decembra 2014 na žiadosť ministra financií.

Stanovisko ECB k sprístupňovaniu informácií v prípade riešenia krízovej situácie banky alebo v prípade odňatia jej licencie v Bulharsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/90 dňa 22. decembra 2014 na žiadosť Българска народна банка (Bulharskej národnej banky).

Stanovisko ECB k uverejňovaniu dokumentov a používaniu penzijnej rezervy v Rakúsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/91 dňa 22. decembra 2014 na žiadosť rakúskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k príspevku Rumunska do poručníckeho fondu Medzinárodného menového fondu na zníženie chudoby a podporu rastu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/92 dňa 29. decembra 2014 na žiadosť Banca Naţională a României.

Stanovisko ECB k žiadostiam konať ako spoločnosť ukončujúca činnosť v Rakúsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/01 dňa 9. januára 2015 na žiadosť rakúskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB ku kolégiu pre riešenie krízových situácií v Belgicku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/2 dňa 21. januára 2015 na žiadosť Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, konajúcej v mene belgického ministerstva financií.

Stanovisko ECB k úlohe Národnej banky Slovenska pri riešení krízových situácií na finančnom trhu na Slovensku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/3 dňa 21. januára 2015 na žiadosť slovenského ministerstva financií.

Štatistika

Rozhodnutie ECB o výnimkách z požiadaviek štatistického vykazovania, ktoré sa môžu udeliť investičným fondom

Dňa 29. decembra 2014 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2014/62 o výnimkách, ktoré sa môžu udeliť podľa nariadenia (EÚ) č. 1073/2013 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2013/38). Rozhodnutie bolo zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Správa a riadenie

Rozpočet a plán obstarávania Úradu Eurosystému pre koordináciu obstarávania na rok 2015

Dňa 7. januára 2015 Rada guvernérov schválila rozpočet a plán obstarávania Úradu Eurosystému pre koordináciu obstarávania na rok 2015.

Vyhlásenia o úlohách Eurosystému a jednotného mechanizmu dohľadu

Dňa 16. januára 2015 Rada guvernérov schválila vyhlásenie o úlohách jednotného mechanizmu dohľadu a upravené znenie vyhlásenia o úlohách, strategických zámerov a organizačných zásad Eurosystému.

Rozhodnutie ECB o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej centrálnej banky

Dňa 21. januára 2015 Rada guvernérov prijala technický dodatok k rozhodnutiu ECB/2015/1, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2004/3 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej centrálnej banky, v záujme zohľadnenia úloh ECB v oblasti dohľadu.

Kontakt pre médiá