Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

December 2012

Operácie na trhu

Aktualizácia Všeobecnej dokumentácie ECB

Dňa 26. novembra 2012 Rada guvernérov schválila novú verziu dokumentu „Uskutočňovanie menovej politiky v eurozóne: Všeobecná dokumentácia o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému“ a prijala usmernenie ECB/2012/25, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2011/14 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému. Táto verzia Všeobecnej dokumentácie obsahuje všetky zmeny a doplnenia uskutočnené od jej poslednej aktualizácie v septembri 2011. Usmernenie ECB/2012/25 bude platiť od 3. januára 2013. Usmernenie bolo dňa 28. novembra 2012 spolu so súvisiacou tlačovou správou informujúcou o najdôležitejších zmenách zverejnené na internetovej stránke ECB.

Predĺženie swapových dohôd s centrálnymi bankami

Dňa 4. decembra 2012 Rada guvernérov rozhodla o predĺžení vzájomných swapových liniek medzi ECB a Federálnym rezervným systémom, Bank of Japan, Bank of England, Swiss National Bank a Bank of Canada do 1. februára 2014. Zároveň rozhodla o pokračovaní 7‑dňových a 84-dňových operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch až do odvolania. Súvisiaca tlačová správa bola zverejnená dňa 13. decembra 2012 na internetovej stránke ECB.

Podrobnosti o refinančných operáciách v období od januára do júla 2013

Dňa 6. decembra 2012 Rada guvernérov rozhodla o pokračovaní realizácie hlavných refinančných operácií formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených finančných prostriedkov, kým to bude nevyhnutné, minimálne však do konca šiesteho udržiavacieho obdobia povinných minimálnych rezerv v roku 2013, t. j. do 9. júla 2013. Rovnakou formou sa budú naďalej uskutočňovať aj refinančné operácie Eurosystému so špeciálnou dobou splatnosti v dĺžke jedného udržiavacieho obdobia a trojmesačné dlhodobejšie refinančné operácie, ktoré sa uskutočnia počas prvých šiestich mesiacov roka 2013. Súvisiaca tlačová správa bola zverejnená dňa 6. decembra 2012 na internetovej stránke ECB.

Štúdia eurového peňažného trhu za rok 2012

Dňa 12. decembra 2012 Rada guvernérov schválila zverejnenie štúdie eurového peňažného trhu za rok 2012 (Euro Money Market Study 2012), ktorú vypracovala pracovná skupina ESCB patriaca pod Výbor pre operácie na trhu. Tohtoročná štúdia, ktorá vychádza z údajov za druhý štvrťrok 2011 a 2012, poukazuje na výrazný vplyv krízy štátneho dlhu v eurozóne na eurový peňažný trh, ako aj vplyv mimoriadnych menovopolitických opatrení Eurosystému zameraných na obnovenie fungovania trhu v podmienkach naďalej fragmentovaného eurového peňažného trhu. Štúdia bola spolu s podrobnou tlačovou správou zverejnená 17. decembra 2012 na internetovej stránke ECB.

Akceptovateľnosť dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných gréckou vládou

Dňa 19. decembra 2012 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2012/32 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne garantovaných Helénskou republikou. Rozhodnutím ECB/2012/32 sa pozastavuje uplatňovanie minimálneho limitu úverového ratingu v rámci požiadaviek na akceptovateľnosť zábezpeky na účely úverových operácií Eurosystému v prípade obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných gréckou vládou, ktoré sa za predpokladu splnenia všetkých ostatných kritérií akceptovateľnosti znova stávajú akceptovateľnými na účely úverových operácií Eurosystému (s podmienkou uplatnenia špeciálnych zrážok). Rozhodnutie bolo spolu so súvisiacou tlačovou správou zverejnené 19. decembra 2012 na internetovej stránke ECB.

Schválenie systému Banka Slovenije na hodnotenie úverovej bonity na účely rámca Eurosystému na hodnotenie úverovej bonity

Dňa 19. decembra 2012 Rada guvernérov schválila používanie systému Banka Slovenije na hodnotenie úverovej bonity v rámci Eurosystému na hodnotenie úverovej bonity (Eurosystem credit assessment framework – ECAF). Úplný zoznam systémov akceptovaných Eurosystémom na účely ECAF je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Akceptovateľnosť zábezpeky denominovanej v cudzej mene

Dňa 19. decembra 2012 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2012/34 o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti zábezpeky denominovanej v cudzej mene. Rozhodnutie, ktoré nadobúda platnosť 3. januára 2013, predstavuje právny základ pre pozastavenie uplatňovania určitých ustanovení Všeobecnej dokumentácie a pokračujúcu akceptovateľnosť niektorých aktív denominovaných v britských librách, jenoch alebo amerických dolároch ako zábezpeky. Rozhodnutie bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Aktualizácia usmernenia o TARGET2

Dňa 5. decembra 2012 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) (prepracované znenie). Do usmernenia, ktoré bolo prepracované v záujme zrozumiteľnosti a prehľadnosti, bol zahrnutý interný materiál Eurosystému, ako aj niektoré definície a ustanovenia týkajúce sa okrem iného nového systému tvorby cien v rámci TARGET2 a zdieľania informácií týkajúcich sa pozastavenia alebo ukončenia prístupu k operáciám menovej politiky a jeho dôsledkov. Usmernenie bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Správa o finančnej stabilite z decembra 2012

Dňa 5. decembra 2012 Rada guvernérov schválila zverejnenie decembrového vydania správy o finančnej stabilite (Financial Stability Review – December 2012), ktorá obsahuje komplexné hodnotenie schopnosti finančného systému eurozóny odolávať vplyvom nepriaznivého vývoja a skúma hlavné zdroje rizík a slabé miesta ohrozujúce stabilitu finančného systému. Správa bola spolu s podrobnou tlačovou správou zverejnená 14. decembra 2012 na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k nemeckým krytým dlhopisom (Pfandbriefe)

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/92 dňa 23. novembra 2012 na žiadosť nemeckého spolkového ministerstva financií.

Stanovisko ECB k dani z finančných služieb a dani z celkovej hodnoty súvahy banky v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/93 dňa 26. novembra 2012 na žiadosť slovinského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k zmene a doplneniu maďarského zákona o dani z finančných transakcií

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/94 dňa 26. novembra 2012 na žiadosť maďarského ministerstva národného hospodárstva.

Stanovisko ECB k rôznym návrhom regulačných a vykonávacích technických noriem, ktoré Komisii predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy na prijatie vo forme delegovaných a vykonávacích nariadení, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/95 dňa 27. novembra 2012 na žiadosť Európskej komisie.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami, a k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo)

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/96 dňa 27. novembra 2012 na žiadosť Rady a Európskeho parlamentu.

Stanovisko ECB k zavedeniu eura v Lotyšsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/97 dňa 27. novembra 2012 na žiadosť lotyšského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k rozšíreniu záruky írskeho štátu za akceptovateľné záväzky úverových inštitúcií

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/98 dňa 29. novembra 2012 na žiadosť írskeho ministra financií.

Stanovisko ECB k návrhu smernice, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/99 dňa 29. novembra 2012 na žiadosť Rady Európskej únie.

Stanovisko ECB k belgickej štátnej záruke za určité záväzky dcérskych spoločností spoločnosti Dexia SA

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/100 dňa 30. novembra 2012 na žiadosť Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, konajúcej v mene belgického ministerstva financií.

Stanovisko ECB k slovinskému zákonu o bankovníctve

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/101 dňa 7. decembra 2012 na žiadosť slovinského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k určitým podmienkam poskytovania úverov v Rumunsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/102 dňa 7. decembra 2012 na žiadosť Banca Naţională a României.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre investičné produkty

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/103 dňa 11. decembra 2012 na žiadosť Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu. Stanovisko bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k dánskej finančnej legislatíve

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/104 dňa 11. decembra 2012 na žiadosť dánskeho úradu pre finančný dohľad.

Stanovisko ECB k implementácii Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii v Litve

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/105 dňa 11. decembra 2012 na žiadosť litovského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k bankovníctvu a finančnej stabilite vo Francúzsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/106 dňa 12. decembra 2012 na žiadosť francúzskeho ministerstva hospodárstva a financií.

Stanovisko ECB k vysokofrekvenčnému obchodovaniu v Nemecku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/107 dňa 13. decembra 2012 na žiadosť nemeckého spolkového ministerstva financií.

Stanovisko ECB k správcovským spoločnostiam v Španielsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/108 dňa 14. decembra 2012 na žiadosť španielskeho štátneho tajomníka pre hospodárstvo a podporu podnikania.

Stanovisko ECB k vytvoreniu kapitálových rezerv banky Monte dei Paschi di Siena

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/109 dňa 17. decembra 2012 na žiadosť talianskeho ministerstva hospodárstva a financií.

Štatistika

Rozhodnutie o štatistike investičných fondov

Dňa 7. decembra 2012 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2012/28, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2009/4 o výnimkách, ktoré sa môžu udeliť podľa nariadenia (ES) č. 958/2007 o štatistike aktív a pasív investičných fondov. Rozhodnutie ECB/2012/28 aktualizuje určité odkazy na vnútroštátne právne predpisy, pričom kategórie investičných fondov zostávajú nezmenené. Rozhodnutie bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Medzinárodná a európska spolupráca

Program technickej spolupráce s National Bank of Serbia

Dňa 7. decembra 2012 Rada guvernérov schválila jednoročné predĺženie programu technickej spolupráce s National Bank of Serbia, ktorý bol pôvodne schválený dňa 17. decembra 2010. V súlade s rozhodnutím o predĺžení bude program prebiehať do 31. decembra 2013.

Riadenie organizácie

Členovia výboru ECB pre audit

Dňa 6. decembra 2012 Rada guvernérov vymenovala Christiana Noyera, guvernéra Banque de France, za člena výboru ECB pre audit na obdobie troch rokov, a to s platnosťou od 15. decembra 2012.

Predseda výboru Eurosystému/ESCB pre komunikáciu

Dňa 6. decembra 2012 Rada guvernérov vymenovala Christine Graeffovú, generálnu riaditeľku generálneho riaditeľstva ECB pre komunikáciu a jazykové služby, za predsedníčku výboru Eurosystému/ESCB pre komunikáciu, a to s platnosťou od 1. januára 2013. Jej funkčné obdobie predsedníčky výboru Eurosystému/ECB pre komunikáciu sa skončí 31. augusta 2013, t. j. v deň, keď sa skončí aj funkčné obdobie predsedov všetkých ostatných výborov Eurosystému/ESCB, ktorých Rada guvernérov vymenovala, resp. opätovne vymenovala do ich funkcií 22. júla 2010.

Právne akty týkajúce sa účtovníctva, finančného výkazníctva a menového príjmu

Dňa 10. decembra 2012 Rada guvernérov schválila usmernenie ECB/2012/29, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2010/20 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v ESCB a rozhodnutie ECB/2012/30, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/21 o ročnej účtovnej závierke ECB. Usmernenie ECB/2012/29 zahŕňa predovšetkým technické zmeny a doplnenia súvisiace s vložením odporúčania týkajúceho sa schopnosti národných centrálnych bánk vytvárať rezervy na krytie všeobecného rizika, ako aj s harmonizáciou vykazovania operácií na poskytovanie núdzovej likvidity, ktoré sa budú odteraz vykazovať v rámci položky „Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách“ (položka 6 na strane aktív). Rozhodnutie ECB/2012/30 obsahuje technické zmeny a doplnenia týkajúce sa vykazovania udalostí po súvahovom dni v ročnej účtovnej závierke vrátane zmeny dátumu schválenia ročnej účtovnej závierky ECB.

Dňa 19. decembra 2012 Rada guvernérov tiež schválila rozhodnutie ECB/2012/33, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/24 o dočasnom rozdeľovaní príjmu Európskej centrálnej banky z eurobankoviek v obehu a z nákupu cenných papierov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi, ktorým dochádza k zosúladeniu dátumov dočasného rozdeľovania príjmu ECB z eurobankoviek v obehu s dátumami rozdeľovania príjmu ECB z nákupu cenných papierov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi. Všetky tri právne akty, ktoré nadobudnú účinnosť 31. decembra 2012, budú čoskoro zverejnené na internetovej stránke ECB.

Rozpočet a plán obstarávania Úradu Eurosystému pre koordináciu obstarávania na rok 2013

Dňa 17. decembra 2012 Rada guvernérov schválila rozpočet a plán obstarávania Úradu Eurosystému pre koordináciu obstarávania na rok 2013.

Predseda Riadiaceho výboru Eurosystému pre informačné technológie

Dňa 19. decembra 2012 Rada guvernérov s okamžitou platnosťou vymenovala Yvesa Merscha, člena Výkonnej rady ECB, za predsedu výboru Eurosystému pre informačné technológie.

Emisia bankoviek a mincí

Rozhodnutie ECB o objeme emisie mincí v roku 2013

Dňa 29. novembra 2012 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2012/26 o schválení objemu emisie mincí v roku 2013. Rozhodnutie bolo zverejnené 6. decembra 2012 v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Kontakt pre médiá