Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

януари 2012 г.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно заплатите на държавните служители в Кипър

На 4 януари 2012 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Кипър (CON/2012/1).

Становище на ЕЦБ относно мерките на Германия за стабилизиране на финансовия пазар

На 24 януари 2012 г. Управителният съвет прие това становище по искане на Федералното министерство на финансите на Германия (CON/2012/2).

Становище на ЕЦБ относно дематериализирани ценни книжа в Люксембург

На 24 януари 2012 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Люксембург (CON/2012/3).

Становище на ЕЦБ относно схема за гарантиране на задълженията на италианските банки и обмяната на банкноти в лири

На 24 януари 2012 г. Управителният съвет прие това становище по искане на Министерството на икономическите отношения и финансите на Италия (CON/2012/4).

Становище на ЕЦБ относно предложение за директива относно лицензирането и осъществяването на дейността на кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници и относно предложение за регламент относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционни посредници

На 25 януари 2012 г. Управителният съвет прие това становище по искане на Съвета на Европейския съюз (CON/2012/5). Становището ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Административно управление

Председателство на Координационния комитет по информационни технологии на Евросистемата (EISC)

На 12 януари 2012 г. Управителният съвет назначи Беноа Кьоре, член на Изпълнителния съвет, за председател на EISC, с незабавно действие.

Advice on legislation

Данни за контакт за медиите