EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

joulukuu 2010

EKP:n neuvosto kokoontui poikkeuksellisesti jo 15.12.2010, joten myös lehdistötiedote julkaistaan päivää aikaisemmin kuin tavallista.

Talous, rahatalous ja rahoitusmarkkinat

Arvio Irlannin talouden sopeutusohjelmasta

EKP:n neuvosto totesi 28.11.2010 pitävänsä myönteisenä Irlannin hallituksen aiemmin päivällä hyväksymää talouden sopeutusohjelmaa. Samana päivänä julkaistiin asiasta kertova lehdistötiedote.

Toiminnalliset kysymykset

Eurojärjestelmän rahoitusoperaatiot 19.1.–12.4.2011

EKP:n neuvosto teki 2.12.2010 päätöksiä 19.1.–12.4.2011 toteutettavien rahoitusoperaatioiden huutokauppamenettelyistä. Päätöksistä kerrottiin tarkemmin samana päivänä julkaistussa lehdistötiedotteessa. Eurojärjestelmän konsolidoitu huutokauppakalenteri päivitettiin samalla.

Tarkistettu painos EKP:n yleisasiakirjasta

EKP:n neuvosto hyväksyi 13.12.2010 muutoksia asiakirjaan ”Rahapolitiikan toteuttaminen euroalueella: Yleisasiakirja eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä” ja antoi suuntaviivat eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 muuttamisesta (EKP/2010/30). Suuntaviivat EKP/2010/30 tulivat voimaan 15.12.2010, ja ne julkaistaan myöhemmin tänä vuonna EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin liittyvien lainakohtaisten tietojen raportointivaatimukset

EKP:n neuvosto päätti 15.12.2010 lainakohtaisten tietovaatimusten laatimisesta omaisuusvakuudellisille arvopapereille eurojärjestelmän vakuuskäytännössä. Lainakohtaisia tietoja aiotaan ruveta vaatimaan, kun tietojenkäsittelyinfrastruktuuri saadaan valmiiksi. Ensin tietojen antaminen sisällytetään kelpoisuusvaatimuksiin kiinteistölainavakuudellisille arvopapereille ja sitten vähitellen myös muille omaisuusvakuudellisille arvopapereille. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 19.11.2010 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2010/82.

EKP:n lausunto pankkien uudelleenjärjestelyistä Saksassa

EKP:n neuvosto antoi 19.11.2010 Saksan liittovaltion valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2010/83.

EKP:n lausunto vähimmäisvarantoa koskevista säännöksistä Virossa

EKP:n neuvosto antoi 26.11.2010 Viron keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2010/84.

EKP:n lausunto Postin maksupalveluja koskevan sopimuksen ratifioinnista tai soveltamisesta

EKP:n neuvosto antoi 30.11.2010 omasta aloitteestaan lausunnon CON/2010/85.

EKP:n lausunto yritysten taloudellisen tervehdyttämisen tai auttamistoimen aikana luottolaitosten väliaikaisessa omistuksessa olevista osakkeista ja osuuksista Romaniassa

EKP:n neuvosto antoi 3.12.2010 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2010/86.

EKP:n lausunto eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta Kreikassa sekä seuraamuksista tapauksissa, joissa Kreikassa on rikottu velvoitetta suojata euroseteleitä ja -metallirahoja väärentämiseltä

EKP:n neuvosto antoi 6.12.2010 Kreikan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2010/87.

EKP:n lausunto Banque de Francen pääoman ja vararahaston korottamisesta

EKP:n neuvosto antoi 9.12.2010 Ranskan talous-, teollisuus- ja työllisyysministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2010/88.

EKP:n lausunto eräistä käteisrahan kiertoa koskevista uusista säännöksistä Slovakiassa

EKP:n neuvosto antoi 9.12.2010 Slovakian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2010/89.

EKP:n lausunto eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta Maltassa

EKP:n neuvosto antoi 13.12.2010 Maltan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2010/90.

EKP:n lausunto rahaneuvoston jäsenten nimittämisestä ja erottamisesta sekä Magyar Nemzeti Bankin hallintoneuvoston palkkauksesta

EKP:n neuvosto antoi 13.12.2010 Unkarin talousministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2010/91.

Hallinto ja valvonta

Velkapaperiohjelman toteutukseen liittyvien säädösten uudelleenlaatiminen

EKP:n neuvosto teki 25.11.2010 päätöksen EKP/2010/23 niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta (uudelleenlaadittu) sekä päätöksen EKP/2010/24 Euroopan keskuspankin liikkeeseen lasketuista euroseteleistä sekä arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelman mukaisesti ostetuista arvopapereista saaman tulon väliaikaisesta jakamisesta (uudelleenlaadittu). Molemmat julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n pääoman kasvattamiseen liittyvät säädökset

EKP:n neuvosto teki 13.12.2010 päätöksen Euroopan keskuspankin pääoman korottamisesta (EKP/2010/26) sekä päätöksen niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääoman korotuksesta (EKP/2010/27). Lisäksi EKP:n neuvosto teki päätöksen euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta (EKP/2010/28). Päätöksellä EKP/2010/26 kasvatetaan EKP:n merkittyä pääomaa 5,76 miljardista eurosta 10,76 miljardiin euroon 29.12.2010 alkaen. Kaikki kolme säädöstä julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla. Tarkempia tietoja on EKP:n verkkosivuilla tänään julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Eurojärjestelmän hankintatoimisto – talousarvio ja hankintasuunnitelma vuodelle 2011

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.12.2009 Eurojärjestelmän hankintatoimiston (Eurosystem Procurement Coordination Office, EPCO) talousarvion ja hankintasuunnitelman vuodelle 2011.

Setelit

EKP:n päätös eurosetelien valmistajien laatuakkreditointimenettelystä

EKP:n neuvosto teki 25.11.2010 päätöksen eurosetelien valmistajien laatuakkreditointimenettelystä (EKP/2010/22). Päätöksellä varmistetaan, että ainoastaan laadulliset vähimmäisvaatimukset täyttäviä valmistajia akkreditoidaan eurosetelien ja niiden raaka-aineiden valmistajiksi. Päätös tulee voimaan 1.5.2011. Se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n päätös vuonna 2011 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä

EKP:n neuvosto teki 29.11.2010 päätöksen vuonna 2011 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2010/25). Päätös on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n päätös eurosetelien liikkeeseenlaskusta

EKP:n neuvosto teki 13.12.2010 päätöksen EKP/2001/29, jolla kumottiin 6.12.2001 tehty päätös EKP/2001/15 eurosetelien liikkeeseenlaskusta. Päätös julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt