ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Augusti 2010

Operativa frågor

Granskning av Eurosystemets riskkontrollåtgärder

Den 28 juli 2010 tillkännagav ECB ändringar, som antagits av ECB-rådet, i riskkontrollåtgärderna för tillgångar som är godkända som säkerheter vid Eurosystemets kredittransaktioner. Dessa ändringar har införts till följd av den granskning av Eurosystemets riskkontroller som görs två gånger om året. I pressmeddelandet lämnas även närmare uppgifter om de nya värderingsavdragen som börjar gälla den 1 januari 2011, i enlighet med ECB-rådets beslut av den 8 april 2010 om att införa en graderad skala för värderingsavdrag på tillgångar med lägre kreditvärdighet.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Rättslig ram för Target2 Simulator

Den 29 juli 2010 antog ECB-rådet beslut ECB/2010/9 om tillgång till och användning av vissa Target2-uppgifter. Detta beslut reglerar Target2-övervakarnas och Target2-operatörernas tillgång till och användning av vissa uppgifter i samband med Target2 Simulator, ett verktyg som möjliggör kvantitativa analyser och siffersatta simulationer med uppifter på transaktionsnivå för att säkerställa övervakningen av Target2 och att systemet fungerar effektivt.

Ny marknadskonvention för STEP (Short-Term European Paper)

Den 5 augusti 2010 godkände ECB-rådet, efter att ha tagit del av den nya STEP-marknadskonventionen och noterat att STEP Market Secretariat påtagit sig ensamt ansvar för STEP-märkningen, ett omedelbart upphörande av Eurosystemets engagemang i denna verksamhet. Mer information om STEP-marknaden finns på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Eurosystemets svar på Europeiska kommissionens offentliga samråd om blankning

Den 5 augusti 2010 godkände ECB-rådet Eurosystemets svar på Europeiska kommissionens offentliga samråd om blankning och tillät dess publicering på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande avseende Banca d’Italia och begränsningen av de offentliga utgifterna

Den 26 juli 2010 antog ECB-rådet detta yttrande, på begäran av det italienska ekonomi- och finansministeriet (CON/2010/58).

ECB:s yttrande om de statliga tjänstemännens karriärer inom Deutsche Bundesbank

Den 29 juli 2010 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Deutsche Bundesbank (CON/2010/59).

ECB:s yttrande om ramverket för kassakrav i Estland

Den 2 augusti 2010 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Eesti Pank (CON/2010/60).

ECB:s yttrande om vissa behörigheter för rådet för Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

Den 3 augusti 2010 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av centralbankschefen för Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2010/61).

ECB:s yttrande om ändringar i olika lagar för att minska de finansiella obalanserna i Ungern

Den 4 augusti 2010 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det ungerska ministeriet för nationell ekonomi (CON/2010/62).

ECB:s yttrande om tillämpningsföreskrifter avseende ersättningssystem vid institutioner och försäkringsföretag

Den 5 augusti 2010 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det tyska federala finansministeriet (CON/2010/63).

Statistik

ECB:s förordning av den 23 juli 2010 om ändring av förordning ECB/2001/18 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut på inlåning och utlåning i förhållande till hushåll och icke-finansiella företag (ECB/2010/7)

Den 23 juli 2010 antog ECB-rådet denna förordning som förlänger övergångsbestämmelserna för definition av minsta nationella urvalsstorlek från december 2010 till december 2013.

Kontakt för media