EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

maaliskuu 2010

Rahapolitiikka

Julkisen sektorin keskuspankkirahoitusta ja erityisoikeuksia koskevien kieltojen noudattaminen keskuspankeissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 18.3.2010 vuotta 2009 koskevan raportin. Sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta EKP:lle on annettu tehtäväksi seurata artikloissa 123 ja 124 sekä niihin liittyvissä säädöksissä esitettyjen kieltojen noudattamista keskuspankeissa. Aihetta käsitellään myös EKP:n vuoden 2009 vuosikertomuksessa, joka julkaistaan 19.4.2010.

Talous, rahatalous ja rahoitusmarkkinat

Vuoden 2010 raportti rakenteellisista kysymyksistä

EKP:n neuvosto hyväksyi 18.3.2010 rahapolitiikan komitean (yksi eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoista) laatiman raportin rakenteellisista kysymyksistä (Structural Issues Report). Siinä analysoidaan euroalueen energiamarkkinoita ja energian hinnanmuutosten vaikutusta makrotalouteen rahapolitiikan näkökulmasta. Raportti toimitetaan Euroopan parlamentille, minkä jälkeen se julkaistaan EKP:n verkkosivuilla Occasional Papers ‑sarjassa.

Viestintä

EKP:n neuvoston julkilausuma Kreikan valtion lisätoimista

EKP:n neuvosto antoi 3.3.2010 julkilausuman Kreikan hallituksen samana päivänä ilmoittamista lisätoimista maan julkisen talouden vakauttamiseksi.

EKP:n vuosikertomus 2009

EKP:n neuvosto hyväksyi 18.3.2010 julkaistavaksi EKP:n vuosikertomuksen vuodelta 2009. Vuosikertomus esitellään Euroopan parlamentille, ja se julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 21:llä EU:n virallisella kielellä 19.4.2010.

Toiminnalliset kysymykset

Eurojärjestelmän rahoitusoperaatiot vuoden 2010 kolmannelle neljännekselle saakka

EKP:n neuvosto teki 4.3.2010 joukon päätöksiä, jotka liittyvät EKP:n epätavanomaisista operaatioista luopumiseen. Samana päivänä julkaistussa lehdistötiedotteessa kerrotaan tarkemmin varsinkin eurojärjestelmän rahoitusoperaatioiden huutokauppamenettelyistä 12.10.2010 saakka.

Arvopaperien lainaaminen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa

EKP:n neuvosto päätti 4.3.2010, että eurojärjestelmä ryhtyy tarjoamaan osana katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaa hankkimiaan joukkolainoja lainaan 5.3.2010 lähtien. Päätöksestä ilmoitettiin katettujen joukkolainojen osto-ohjelman etenemistä koskevassa kuukausiraportissa. Eurojärjestelmän keskuspankit hoitavat lainaustoimintaa vapaaehtoispohjalta joko arvopaperikeskusten tarjoamien arvopaperien lainausjärjestelyjen avulla tai hyväksyttyjen vastapuolten kanssa solmittavin katetuin vakuudellisin takaisinostosopimuksin.

EKP:n suuntaviivat eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä

EKP:n neuvosto antoi 4.3.2010 suuntaviivat eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 muuttamisesta (EKP/2010/1). Suuntaviivat tulivat voimaan 1.3.2010. Niillä muutettiin eurojärjestelmän luotto-operaatioissa vakuudeksi hyväksyttäviin omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin sovellettavia luottoluokitusvaatimuksia EKP:n neuvoston aiempien päätösten mukaisesti. Vastedes omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin sovelletaan kahden hyväksyttävän luokituksen sääntöä ja kaikilla 1.3.2010 tai sen jälkeen liikkeeseen lasketuilla omaisuusvakuudellisilla arvopapereilla (maaliskuusta 2011 lähtien kaikilla omaisuusvakuudellisilla arvopapereilla) tulee olla vähintään kaksi luottoluokitusta. Suuntaviivat julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 12.3.2010, ja ne ovat luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Yhtenäinen euromaksualue (SEPA)

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.3.2010 SEPA-neuvoston perustamisen. SEPA-neuvostosta tulee EKP:n ja Euroopan komission yhdessä johtama osapuolifoorumi, jolla myös SEPA-palvelujen loppukäyttäjät ovat mukana. Tarkoituksena on varmistaa kaikkien osapuolten osallistumismahdollisuudet ja lisätä yhteisymmärrystä siitä, miten SEPAn toteuttamisessa on edettävä, ja siten vauhdittaa yhtenäisten euromääräisten vähittäismaksumarkkinoiden luomista. SEPA-neuvoston on tarkoitus kokoontua ensimmäisen kerran vuoden 2010 puoliväliin mennessä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto euron käyttöönottoa koskevista valmisteluista Virossa

EKP:n neuvosto antoi 23.2.2010 Viron valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2010/16.

EKP:n lausunto Kreikan tilastojärjestelmän ja riippumattoman tilastoviranomaisen perustamisesta

EKP:n neuvosto antoi 23.2.2010 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2010/17.

EKP:n lausunto Eesti Pankista annetun lain ja Eesti Pankin perussäännön muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 5.3.2010 Viron keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2010/20.

EKP:n lausunto muutoksista talouden likviditeetin vahvistamista koskevaan lainsäädäntöön Kreikassa kansainvälisen finanssikriisin vaikutusten vuoksi

EKP:n neuvosto antoi 8.3.2010 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2010/21.

EKP:n lausunto Itävallan osuuden maksamisesta IMF:n köyhyydenvähentämis- ja talouskasvurahastoon

EKP:n neuvosto antoi 12.3.2010 Itävallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2010/22.

EKP:n lausunto Euroopan valvontaviranomaisten toimivallasta

EKP:n neuvosto antoi 18.3.2010 EU:n neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2010/23. Lausunto julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

EKP:n tilinpäätös 2009

EKP:n neuvosto hyväksyi 4.3.2010 EKP:n tilintarkastetun tilinpäätöksen vuodelta 2009. Samana päivänä julkaistiin asiasta kertova lehdistötiedote. Tilinpäätös ja johdon raportti vuodelta 2009 julkaistaan EKP:n vuoden 2009 vuosikertomuksessa 19.4.2010.

EKP:n neuvoston lausunto EKP:n varapääjohtajan nimittämistä koskevasta EU:n neuvoston suosituksesta

EKP:n neuvosto antoi 4.3.2010 Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan pyynnöstä lausunnon CON/2010/19.

Tilastokomitean puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 4.3.2010 tilastokomitean puheenjohtajaksi Itävallan keskuspankin tilasto-osaston johtajan Aurel Schubertin, joka aloittaa EKP:n tilastoinnin pääosaston johtajana 1.6.2010. Toimikausi tilastokomitean puheenjohtajana alkaa välittömästi, ja se päättyy 31.8.2010, kuten niiden eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoiden puheenjohtajien toimikausi, jotka EKP:n neuvosto nimitti (uudelleen) kolmeksi vuodeksi 19.7.2007.

Yhteyshenkilöt