EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

tammikuu 2010

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Kirjeenvaihtajakeskuspankkimallia koskeva esite

EKP:n neuvosto hyväksyi 4.1.2010 julkaistavaksi joulukuussa 2009 päivitetyn version esitteestä ”Kirjeenvaihtajakeskuspankkimalli – Menettelykuvaus eurojärjestelmän vastapuolille”.

TARGET2-Securities-seurantaraportti

EKP:n neuvosto tarkasteli 14.1.2010 T2S-hankkeen etenemistä. Arvopaperikeskukset päätettiin liittää T2S-järjestelmään yksi kerrallaan, ja niille hyväksyttiin liittymisedellytykset. Lisäksi EKP:n neuvosto päätti jatkaa neuvoa-antavan ryhmän ja arvopaperikeskusten yhteistyöryhmän mandaatteja, kunnes eurojärjestelmän ja arvopaperikeskusten puitesopimus tulee voimaan. EKP:n verkkosivuilla julkaistaan pian tarkempia tietoja.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

EU:n pankkisektoria koskevat rakenteelliset indikaattorit

EKP:n neuvosto hyväksyi 14.1.2010 julkaistaviksi EU:n pankkisektoria koskevia rakenteellisia indikaattoreita. Indikaattoreista saadaan tietoa esimerkiksi luottolaitosten määrästä, niiden haarakonttoreista ja tytäryhtiöistä EU:ssa ja sen ulkopuolella, niiden varallisuudesta ja työvoimasta sekä pankkisektorin keskittymisasteesta kussakin EU:n jäsenvaltiossa.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto seteliaiheen käytöstä ja kolikoiden jäljentämisestä Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 5.1.2010 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon forintin ja euron seteliaiheen käytöstä sekä forintti- ja euromääräisten kolikoiden jäljentämisestä (CON/2010/1).

EKP:n lausunto Viron kansallisista tilastoista

EKP:n neuvosto antoi 6.1.2010 Viron valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon kansallisten tilastojen tuottamista koskevasta lainsäädännöstä (CON/2010/2).

EKP:n lausunto Ranskan pankki- ja rahoituslainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 7.1.2010 Ranskan talous-, teollisuus- ja työllisyysministeriön pyynnöstä lausunnon eräistä pankki- ja rahoitusalan sääntelyä koskevista toimenpiteistä (CON/2010/3).

EKP:n lausunto Ranskan valvontalainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 8.1.2010 Ranskan talous-, teollisuus- ja työllisyysministeriön pyynnöstä lausunnon pankki- ja vakuutusalan toimilupa- ja valvontaviranomaisten yhdistämisestä (CON/2010/4).

EKP:n lausunto Euroopan valvontaviranomaisia koskevasta EU:n lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 8.1.2010 EU:n neuvoston pyynnöstä lausunnon kolmesta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamisesta (CON/2010/5). Lausunto julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä.

EKP:n lausunto arvopaperiesitteistä ja liikkeeseenlaskijoiden avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta

EKP:n neuvosto antoi 11.1.2010 EU:n neuvoston pyynnöstä lausunnon ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY muuttamisesta (CON/2010/6). Lausunto julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto pankki- ja rahoitusalan elvytyksestä ja valvonnasta sekä Belgian keskuspankin perussäännöstä

EKP:n neuvosto antoi 11.1.2010 Belgian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon pankki- ja rahoitusalan yrityksiin sovellettavista elvytystoimenpiteistä, rahoitusalan ja rahoituspalvelujen valvonnasta sekä Nationale Bank van Belgiën / Banque Nationale de Belgiquen perussäännöstä (CON/2010/7).

EKP:n lausunto velkojen uudelleenjärjestelyä ja luottotietoyritysten tietojenkäsittelyä koskevasta Kreikan lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 13.1.2010 Kreikan talous-, kilpailukyky- ja merenkulkuministeriön pyynnöstä lausunnon luottolaitoksilta otettujen liiketoimintaan tai ammatinharjoittamiseen liittyvien velkojen uudelleenjärjestelystä ja luottotietoyritysten tietojenkäsittelystä (CON/2010/8).

EKP:n lausunto talletuspankkien yhteenliittymistä Suomessa

EKP:n neuvosto antoi 13.1.2009 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2010/9.

Hallinto ja valvonta

Eurojärjestelmän hankintatoimisto – talousarvio ja hankintasuunnitelma vuodelle 2010

EKP:n neuvosto hyväksyi 22.12.2009 Eurojärjestelmän hankintatoimiston (Eurosystem Procurement Coordination Office, EPCO) talousarvion ja hankintasuunnitelman vuodelle 2010.

Setelit

Vuotuinen seurantaraportti setelien kiertoon palauttamista koskevan toimintamallin täytäntöönpanosta

EKP:n neuvosto päätti 7.1.2010, että kansalliset keskuspankit seuraavat tarkasti setelien kiertoon palauttamista koskevan toimintamallin noudattamista luottolaitoksissa ja rahaa ammattimaisesti käsittelevissä laitoksissa myös vuonna 2010. Sekä mallin muodollisessa täytäntöönpanossa että sen soveltamisessa todettiin edetyn hyvin vuonna 2009. Vuoden 2010 kuluessa toimintamallin tilalle tulee EKP:n päätös.

Yhteyshenkilöt