Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

December 2009

Operačné záležitosti

Zmena požiadaviek týkajúcich sa cenných papierov krytých aktívami akceptovateľných ako kolaterál v úverových operáciách Eurosystému

Dňa 20. novembra 2009 ECB oznámila rozhodnutie Rady guvernérov o zmene požiadaviek týkajúcich sa ratingu cenných papierov krytých aktívami akceptovateľných v úverových operáciách Eurosystému. Tlačová správa s odôvodnením tohto rozhodnutia je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Realizácia refinančných operácií ECB do 7. apríla 2010

Dňa 3. decembra 2009 Rada guvernérov oznámila podrobnosti o realizácii refinančných operácií Eurosystému do konca tretej periódy udržiavania povinných minimálnych rezerv v roku 2010, t. j. do 13. apríla 2010. Tieto operácie sa budú uskutočňovať formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou s neobmedzeným objemom pridelených prostriedkov, a to minimálne do uvedeného dátumu. Rada guvernérov tiež oznámila podrobnosti o 12-mesačnej dlhodobejšej refinančnej operácii, ktorá sa má uskutočniť v decembri 2009. Táto 12-mesačná operácia a 6-mesačná operácia, ktorá sa má uskutočniť v marci 2010, budú posledné operácie so splatnosťou 12, resp. 6 mesiacov. Tlačová správa s podrobnejšími informáciami o týchto rozhodnutiach je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Predĺženie platnosti dočasných zmien pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti kolaterálu

Dňa 10. decembra 2009 Rada guvernérov prijala usmernenie, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2008/18 o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti kolaterálu (ECB/2009/24). Týmto usmernením sa platnosť zmien pravidiel akceptovateľnosti kolaterálu, ktorá mala podľa článku 10(2) usmernenia ECB/2008/18 skončiť 31. decembra 2009, predlžuje do 31. decembra 2010. Toto predĺženie už bolo oznámené dna 7. mája 2009. Usmernenie bolo zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie 16. decembra 2009 a je k dispozícii aj na internetovej stránke ECB.

Verejná konzultácia o vykazovaní údajov o individuálnych úveroch

Dňa 17. decembra 2009 Rada guvernérov po zvážení potreby monitorovania údajov o individuálnych úveroch rozhodla o začatí verejnej konzultácie o vykazovaní tohto typu údajov v súvislosti s cennými papiermi krytými aktívami v kontexte kolaterálového rámca Eurosystému. Ďalšie informácie budú čoskoro k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Slovník pojmov z oblasti platobných systémov, klíringu a vyrovnania

Dňa 27. novembra 2009 Rada guvernérov schválila slovník pojmov zostavený výborom odborníkov ESCB, ktorý sa týka technických aspektov platobných systémov a systémov klíringu a vyrovnania v Európskej únii, a schválila jeho zverejnenie. Schváleniu slovníka predchádzalo jeho pripomienkovanie v rámci verejnej konzultácie. Tlačová správa informujúca o vydaní slovníka bola zverejnená 1. decembra 2009 na internetovej stránke ECB.

Pripojenie Българска народна банка (Bulharskej národnej banky) k systému TARGET2

Dňa 10. decembra 2009 Rada guvernérov schválila pripojenie Българска народна банка (Bulharskej národnej banky) k systému TARGET2 s účinnosťou od 1. februára 2010.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k požiadavkám na vykazovanie zahraničného obchodu v Nemecku

Dňa 27. novembra 2009 Rada guvernérov na žiadosť nemeckého ministerstva hospodárstva a technológií prijala stanovisko k požiadavkám na vykazovanie zahraničného obchodu (CON/2009/97).

Stanovisko ECB k platobnému systému v Maďarsku

Dňa 7. decembra 2009 Rada guvernérov na žiadosť Magyar Nemzeti Bank prijala stanovisko k všeobecným podmienkam a prevádzkovým a technickým požiadavkám poskytovateľov klíringových služieb, ktoré sa týkajú platobného systému v Maďarsku (CON/2009/98).

Stanovisko ECB k predĺženiu platnosti podpory medzibankového trhu v Rakúsku

Dňa 10. decembra 2009 Rada guvernérov na žiadosť rakúskeho ministerstva financií prijala stanovisko k predĺženiu platnosti rakúskych štátnych záruk pre medzibankový trh (CON/2009/99).

Stanovisko ECB k právomociam Banka Slovenije, ktoré súvisia s členstvom Slovinska v Medzinárodnom menovom fonde

Dňa 15. decembra 2009 Rada guvernérov na žiadosť slovinského ministerstva financií prijala stanovisko k právomociam Banka Slovenije, ktoré súvisia s členstvom Slovinska v Medzinárodnom menovom fonde (CON/2009/100).

Štatistika

Usmernenie ECB o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov

Dňa 4. decembra 2009 Rada guvernérov prijala usmernenie, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov (prepracované znenie) (ECB/2009/23). Usmernenie bude čoskoro zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Medzinárodná a európska spolupráca

Súbor protikrízových opatrení z roku 2009 pre Chorvátsko, Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu, Turecko, Srbsko a Kosovo (na základe rezolúcie UNSCR 1244/99)

Dňa 3. decembra 2009 Rada guvernérov schválila dohodu o technickej podpore, ktorej účastníkmi sú Eurosystém a Európska komisia a ktorej cieľom je posilniť dohľad nad obozretným podnikaním na makroúrovni a mikroúrovni v Chorvátsku, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsku, Albánsku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Turecku, Srbsku a Kosove (na základe rezolúcie UNSCR 1244/99). Cieľom tohto dvojročného programu je zvýšiť odolnosť týchto ekonomík voči finančným tlakom a rozšíriť technické kapacity pre spoluprácu medzi orgánmi bankového dohľadu a s orgánmi EÚ.

Riadenie organizácie

Predseda Výboru pre informačné technológie (Information Technology Committee – ITC)

Dňa 3. decembra 2009 Rada guvernérov vymenovala Koenraada de Geesta, ktorý bude v ECB od 1. januára 2010 zastávať pozíciu generálneho riaditeľa pre informačné systémy, za predsedu ITC, s účinnosťou od toho istého dátumu. Jeho funkčné obdobie predsedu ITC sa skončí 31. augusta 2010, t. j. v deň, keď sa skončí aj funkčné obdobie predsedov všetkých ostatných výborov Eurosystému/ESCB, ktorých Rada guvernérov vymenovala, resp. opätovne vymenovala do funkcií 19. júla 2007 na trojročné obdobie.

Predseda Konferencie pre ľudské zdroje (Human Resources Conference – HRC)

Dňa 3. decembra 2009 Rada guvernérov vymenovala Stevena Keuninga, ktorý bude v ECB od 1. januára 2010 zastávať pozíciu generálneho riaditeľa pre ľudské zdroje, za predsedu HRC, s účinnosťou od toho istého dátumu. Jeho funkčné obdobie predsedu HRC sa skončí 31. augusta 2010, t. j. v deň, keď sa skončí aj funkčné obdobie predsedov všetkých ostatných výborov Eurosystému/ESCB, ktorých Rada guvernérov vymenovala, resp. opätovne vymenovala do funkcií 19. júla 2007 na trojročné obdobie.

Odporúčanie ECB o externom audítorovi Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Dňa 14. decembra 2009 Rada guvernérov prijala odporúčanie Rade Európskej únie o externom audítorovi Central Bank and Financial Services of Ireland (ECB/2009/26). Odporúčanie bude čoskoro zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Rozhodnutie ECB o alokácii menového príjmu

Dňa 14. decembra 2009 Rada guvernérov prijala rozhodnutie, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2001/16 o alokácii menového príjmu národných centrálnych bánk zúčastnených členských štátov od hospodárskeho roka 2002 (ECB/2009/27). Rozhodnutie bude čoskoro zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Usmernenie ECB o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo

Dňa 14. decembra 2009 Rada guvernérov prijala usmernenie, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2006/16 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2009/28). Usmernenie bude čoskoro zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Rozhodnutie ECB o ročnej účtovnej závierke ECB

Dňa 14. decembra 2009 Rada guvernérov prijala rozhodnutie, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2006/17 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky (ECB/2009/29). Rozhodnutie bude čoskoro zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Emisia bankoviek a mincí

Rozhodnutie ECB o objeme emisie mincí v roku 2010

Dňa 10. decembra 2009 Rada guvernérov prijala rozhodnutie o schválení objemu emisie mincí v roku 2010 (ECB/2009/25). Rozhodnutie bude čoskoro zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Nové sídlo ECB

Začiatok fázy výstavby

Dňa 16. decembra 2009 Rada guvernérov vzhľadom na uspokojivý výsledok väčšiny výberových konaní na realizáciu výstavby nového sídla ECB vo Frankfurte nad Mohanom rozhodla o začatí fázy výstavby. Súvisiaca tlačová správa bola včera zverejnená na internetovej stránke ECB.

Kontakt pre médiá