ECB-rådet beslut (utöver räntebeslut)

Februari 2009

Ekonomisk, monetär och finansiell situation

Structural Issues Report 2009

Den 19 februari 2009 godkände ECB-rådet rapporten om strukturfrågor 2009 (Structural Issues Report 2009) som har utarbetats av penningpolitiska kommittén (en av Eurosystemets/ECBS kommittéer). Rapporten ger en översikt över utvecklingen av bostadsfinansieringen i euroområdet under 1999-2007 (hypotekslån, egenskaperna hos bolån och finansieringen av sådana lån, samt räntespreadar). Den innehåller också en jämförelse av huvudaspekterna av bolån i euroområdet och de i Storbritannien och USA. Rapporten kommer att sändas till Europaparlamentet och publiceras på ECB:s webbplats i april 2009.

Operativa frågor

ECB-riktlinje om penningpolitiska instrument och förfaranden

I januari 2009 beslutade ECB-rådet att komplettera de tekniska förbättringarna av de riskkontrollåtgärder, som tillkännagavs den 4 september 2008 vad gäller tillgångar med bakomliggande säkerheter (asset-backed securities (ABS)) och icke säkerställda bankobligationer. Dessa ytterligare justeringar, som träder i kraft den 1 mars 2009, implementeras genom en ändring av ECB-riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (ECB/2009/1) och förklaras närmare i ett pressmeddelande på ECB:s webbplats den 20 januari 2009, då riktlinje ECB/2009/1 antogs av ECB-rådet. Riktlinjen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 5 februari 2009 och finns även på ECB:s webbplats.

Euro Money Market Study 2008

Den 29 januari 2009 godkände ECB-rådet publicering av studien över penningmarknaden 2008 (Euro Money Market Study 2008). Den är baserad på enkäter som täcker andra kvartalen 2007 och 2008 och analyserar penningmarknaden i euro vad gäller trender för omsättning och utvecklingen av integrering och effektivitet. Studien och ett pressmeddelande publicerades på ECB:s webbplats den 2 februari 2009.

Ökning av tillgången till en veckas likviditet i schweiziska franc till Eurosystemets motparter

Den 30 januari 2009 godkände ECB-rådet en ökning av tillgången till likviditet i schweiziska franc till Eurosystemets motparter via en veckas EUR/CHF swappanbud med ett tak på 25 miljarder EUR per transaktion. Ett meddelande om detta ingick i tillkännagivandet av transaktionen den 2 februari 2009.

Förlängning av USD det ömsesidiga sedelfondsarrangemanget med Federal Reserve System

Den 2 februari 2009 beslutade ECB-rådet, i samarbete med Federal Open Market Committee i Federal Reserve System, att förlänga det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) till den 30 oktober 2009. Ett pressmeddelande om detta publicerades på ECB:s webbplats den 3 februari 2009.

Årlig översyn av de icke reglerade marknaderna

Den 6 februari 2009 tog ECB-rådet del av den årliga omvärderingen av de icke reglerade marknaderna. I denna bedömning drogs slutsatsen att MTS Slovenia skulle läggas till listan av godtagbara icke reglerade marknader för hantering av säkerheter för Eurosystemet. En uppdaterad lista över icke reglerade marknader som godkänns av ECB finns på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Publicering av nationella indikatorer för det gemensamma betalningsområdet för euro (SEPA)

Den 6 februari 2009 godkände ECB-rådet publiceringen av resultatet av de nationella indikatorerna för SEPA-kontoöverföringar (SEPA Credit Transfer (SCT)) för enskilda länder på ECB:s webbplats, där euroområdets SCT redan finns.

Tillsynsprinciper och harmoniserade standarder för Eurosystemets betalningssystem

Den 19 februari 2009 godkände ECB-rådet publiceringen av ramverket för Eurosystemets tillsynspolicy. Ramverket ger en översikt över nuvarande metoder och instrument som Eurosystemet använder inom området för tillsyn och över Eurosystemets harmoniserade tillvägagångssätt samt tillsynsstandarder för betalningsinstrument. Ett pressmeddelande med ytterligare information har idag publicerats på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Publicering av konsoliderad bankstatistik

Den 19 februari 2009 beslutade ECB-rådet att publicera statistik över EU:s bankers vinster, balansräkningar och solvens för den period som slutar med december 2007. Denna statistik, sammanställd av banktillsynskommittén (en av Eurosystemets/ECBS kommittéer), täcker banksystemen i alla EU-länder och ger uppgifter om alla bankgrupper.

ECB-rapport om finansiell integration 2009

Den 19 februari 2009 noterade ECB-rådet att tredje utgåvan av ECB:s rapport om finansiell integration kommer att offentliggöras i mars 2009. Rapporten visar det aktuella läget för den finansiella integrationen i euroområdet och Eurosystemets åtgärder för den finansiella integrationen samt tre utvalda egenskaper som inbegriper finanskrisens effekt på den finansiella integrationen i euroområdet. I år omfattar rapporten inte bara finansiell integration utan även finansutvecklingen. Rapporten kommer att publiceras på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om de regler som styr fördelningen av intäkter och vinstutdelning för the Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Den 16 januari 2009 antog ECB-rådet, på begäran av det belgiska finansministeriet, ett yttrande om ändringar av de regler som styr fördelningen av de intäkter som Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique har, samt vinstutdelningen till belgiska staten (CON/2009/4). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om Oesterreichische Nationalbanks betalning av Österrikes IMF-kvot

Den 22 januari 2009 antog ECB-rådet, på begäran av Österrikes finansministerium, ett yttrande om huruvida Oesterreichische Nationalbank ska betala in den ökning av Österrikes IMF-kvot som föreslagits (CON/2009/5). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om finansiella stödåtgärder i Danmark

Den 26 januari 2009 antog ECB-rådet, på begäran av danska ekonomi- och näringslivsministeriet, ett yttrande om förlängning av det finansiella stödpaketet som garanterar alla insättningar och fordringsägares anspråk samt om ett statligt stödpaket till kreditinstitut (CON/2009/6). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om det rättsliga ramverket för statistik i Luxemburg

Den 27 januari 2009 antog ECB-rådet, på begäran av Banque centrale du Luxembourg, ett yttrande om Banque centrale du Luxembourgs roll vid sammanställningen av viss statistik (CON/2009/7). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om svenska mynt och avrundningsregler

Den 4 februari 2009 antog ECB-rådet, på begäran av Sveriges riksbank, ett yttrande om den minsta valören av mynt som upphör att vara lagligt betalningsmedel och ändringar i avrundningsreglerna (CON/2009/8). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om Ungerns lagstiftning angående värdepapper

Den 4 februari 2009 antog ECB-rådet, på begäran av Magyar Nemzeti Bank, ett yttrande om föreskrifter för centrala värdepappersförvarare, clearingcentraler och centrala motparter (CON/2009/9). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om åtgärder för finansiell stabilitet och övervakning i Lettland

Den 4 februari 2009 antog ECB-rådet, på begäran av den lettiska finans- och kapitalmarknadskommissionen, ett yttrande om insättningsgarantin och tillsynsmyndigheters roll i insolvensförfaranden (CON/2009/10). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om åtgärder för finansiell stabilitet relaterad till uppköp av banker i Lettland

Den 9 februari 2009 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Lettland, ett yttrande om statlig kompensation vid bankövertaganden (CON/2009/11). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om finansiella stödåtgärder i Cypern

Den 9 februari 2009 antog ECB-rådet, på begäran av det cypriotiska finansministeriet, ett yttrande om villkoren för beviljande av statliga lån och garantier i nödsituationer (CON/2009/12). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om kriterierna för val av rådets medlemmar i Българска народна банка (Bulgariens nationalbank)

Den 16 februari 2009 antog ECB-rådet, på begäran av Българска народна банка, ett yttrande om ytterligare kriterier för val av rådet medlemmar i Българска народна банка (Bulgariens nationalbank) och ytterligare regler för att lämna information om detta (CON/2009/13). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

Internationellt och Europeiskt samarbete

Eurosystemets program för tekniskt stöd till kandidatländer och potentiella kandidatländer

Den 5 februari 2009 godkände ECB-rådet Eurosystemets deltagande i ett regionalt program för tekniskt stöd inom området för banktillsyn i de åtta länderna med formellt status som kandidatländer eller potentiella kandidatländer till EU (Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Kosovo, Montenegro, Serbien och Turkiet. Detta tvåårsprogram kommer att samordnas med andra institutioner som lämnar tekniskt stöd i regionen och verksamheten inleds hösten 2009.

Organisationsstyrning

ECB-rekommendation om externa revisorer för Deutsche Bundesbank

Den 16 februari 2009 antog ECB-rådet en rekommendation till Europeiska Unionens råd om Deutsche Bundesbanks externa revisorer (ECB/2009/3). Rekommendationen kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Kontakt för media