EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

helmikuu 2009

Talous, rahatalous ja rahoitusmarkkinat

Rakenteellisia kysymyksiä koskeva vuoden 2009 raportti

EKP:n neuvosto hyväksyi 19.2.2009 rahapolitiikan komitean laatiman rakenteellisia kysymyksiä koskevan raportin vuodelle 2009. Rahapolitiikan komitea on yksi eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoista. Raportissa luodaan katsaus asuntorahoitukseen (asuntovelkaantuminen, asuntolainojen erityispiirteet ja rahoitus sekä korkoerot) euroalueella vuosina 1997–2007. Raportissa myös vertaillaan asuntorahoitusta euroalueella, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Raportti toimitetaan Euroopan parlamentille, ja se julkaistaan EKP:n verkkosivuilla huhtikuussa 2009.

Toiminnalliset kysymykset

EKP:n suuntaviivat rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä

EKP:n neuvosto päätti tammikuussa 2009 muutoksista riskienhallintamenetelmiin. Omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin ja pankkien kattamattomiin joukkolainoihin liittyvillä muutoksilla täydennettiin 4.9.2008 julkistettuja teknisiä täsmennyksiä. Muutokset tulevat voimaan 1.3.2009, ja ne toteutettiin muuttamalla eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettuja suuntaviivoja EKP/2000/7. EKP:n neuvosto antoi uudet suuntaviivat (EKP/2009/1) 20.1.2009, ja samana päivänä EKP:n verkkosivuilla julkaistiin lehdistötiedote, jossa muutoksia esiteltiin yksityiskohtaisesti. Suuntaviivat julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 5.2.2009, ja ne ovat luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

Euroalueen rahamarkkinat 2008

EKP:n neuvosto hyväksyi 29.1.2009 julkaistavaksi euroalueen rahamarkkinoita käsittelevän raportin (Euro Money Market Study 2008). Raportti perustuu toisen neljänneksen kyselytietoihin vuosilta 2007 ja 2008, ja siinä analysoidaan vaihdon yleisiä suuntauksia euroalueen rahamarkkinoilla sekä yhdentymis- ja tehokkuuskehitystä. Raportti ja aihetta käsittelevä lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 2.2.2009.

Eurojärjestelmän vastapuolille tarjottavan Sveitsin frangin määräisen likviditeetin lisääminen

EKP:n neuvosto päätti 30.1.2009 lisätä Sveitsin frangin määräisen likviditeetin tarjontaa eurojärjestelmän vastapuolille toteuttamalla EUR/CHF-valuuttaswap-operaatioita, joiden maturiteetti on yksi viikko ja enimmäisvolyymi 25 miljardia euroa. Päätöksestä ilmoitettiin seuraavan operaation yhteydessä 2.2.2009.

USD-swapjärjestelyn jatkaminen Yhdysvaltain keskuspankin kanssa

EKP:n neuvosto ja Yhdysvaltain keskuspankin avomarkkinakomitea (Federal Open Market Committee) päättivät 2.2.2009 jatkaa tilapäistä valuutanvaihtojärjestelyään (swapjärjestelyä) 30.10.2009 saakka. EKP:n verkkosivuilla julkaistiin aiheesta lehdistötiedote 3.2.2009.

Vuotuinen arvio ei-säännellyistä markkinoista

EKP:n neuvosto tarkasteli 6.2.2009 vuotuista arviota ei-säännellyistä markkinoista. Arviossa todettiin, että MTS Slovenia lisätään eurojärjestelmän vakuushallinnassa hyväksyttävien ei-säänneltyjen markkinoiden listaan. Päivitetty lista EKP:n hyväksymistä ei-säännellyistä markkinoista on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Kansallisten SEPA-indikaattorien julkaiseminen

EKP:n neuvosto hyväksyi 6.2.2009 julkaistaviksi eri maiden kansalliset SEPA-tilisiirtoindikaattorit. Indikaattorit julkaistaan EKP:n verkkosivuilla, joilla on jo julkaistu euroalueen indikaattorit.

Maksujärjestelmien yleisvalvontaa koskevat eurojärjestelmän periaatteet sekä yhtenäiset standardit

EKP:n neuvosto hyväksyi 19.2.2009 julkaistavaksi eurojärjestelmän yleisvalvonnan periaatteita koskevan asiakirjan, jossa tarkastellaan eurojärjestelmän tällä hetkellä käyttämiä yleisvalvontamenetelmiä ja ‑välineitä, eurojärjestelmän yhtenäisiä yleisvalvontaperiaatteita sekä maksuvälineitä koskevia yleisvalvontastandardeja. EKP:n verkkosivuilla on tänään julkaistu aihetta yksityiskohtaisemmin käsittelevä lehdistötiedote.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Konsolidoitujen pankkitilastojen julkaiseminen

EKP:n neuvosto päätti 19.2.2009 julkaista EKP:n verkkosivuilla tilastotietoja EU-maiden pankkien kannattavuudesta, taseista ja vakavaraisuudesta ajanjaksolta, joka päättyy joulukuuhun 2007. Pankkivalvontakomitean (yksi eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoista) kokoamat tilastot kattavat kaikkien EU-maiden pankkijärjestelmät, ja niissä on tietoa kaikista pankkiryhmistä.

EKP:n vuoden 2009 raportti rahoitusmarkkinoiden yhdentymisestä

EKP:n neuvosto totesi 19.2.2009, että rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä koskeva EKP:n kolmas raportti julkaistaan maaliskuussa 2009. Raportissa tarkastellaan, kuinka hyvin euroalueen rahoitusmarkkinat ovat yhdentyneet, ja kuvataan eurojärjestelmän toimia rahoitusmarkkinoiden yhdentymisen suhteen. Lisäksi käsitellään kolmea erityispiirrettä, joista yhtenä rahoituskriisin vaikutusta rahoitusmarkkinoiden yhdentymiseen euroalueella. Tänä vuonna raportissa tarkastellaan paitsi rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä myös niiden kehitystä. Raportti julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Belgian keskuspankin tulonjaosta ja voittojen jakamisesta Belgian valtiolle

EKP:n neuvosto antoi 16.1.2009 Belgian valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon Nationale Bank van Belgiën / Banque Nationale de Belgiquen tulonjakoa ja voittojen jakamista Belgian valtiolle koskevien sääntöjen muuttamisesta (CON/2009/4). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Itävallan keskuspankin suoritettavaksi tulevan Itävallan IMF-jäsenosuuden maksamisesta

EKP:n neuvosto antoi 22.1.2009 Itävallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon Oesterreichische Nationalbankin suoritettavaksi tulevan Itävallan IMF-jäsenosuuden ehdotetun korotuksen maksamisesta (CON/2009/5). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto toimista rahoitusjärjestelmän vakauden ylläpitämiseksi Tanskassa

EKP:n neuvosto antoi 26.1.2009 Tanskan talous- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä lausunnon rahoitusjärjestelmän vakautta tukevan, tallettajien ja tavallisten velkojien saamiset takaavan järjestelmän laajentamisesta sekä järjestelmästä valtion pääomatuen myöntämiseksi luottolaitoksille (CON/2009/6). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Luxemburgin tilastolainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 27.1.2009 Luxemburgin keskuspankin pyynnöstä lausunnon Banque centrale du Luxembourgin roolista tiettyjen tilastojen laadinnassa (CON/2009/7). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Ruotsin kolikoista ja pyöristyssäännöistä

EKP:n neuvosto antoi 4.2.2009 Ruotsin keskuspankin pyynnöstä lausunnon arvoltaan pienimmän kolikon käytöstä poistamisesta laillisena maksuvälineenä sekä pyöristyssääntöjä koskevista muutoksista (CON/2009/8). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Unkarin arvopaperilainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 4.2.2009 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon arvopaperikeskuksen, selvitysyhteisön ja keskusvastapuolen toimintasäännöistä (CON/2009/9). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto toimista rahoitusjärjestelmän vakauden tukemiseksi ja valvomiseksi Latviassa

EKP:n neuvosto antoi 4.2.2009 Latvian rahoitus- ja pääomamarkkinakomission pyynnöstä lausunnon talletussuojajärjestelmästä ja valvontaviranomaisen roolista maksukyvyttömyysmenettelyissä (CON/2009/10). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto pankkien haltuunottoon liittyvistä toimista rahoitusjärjestelmän vakauden tukemiseksi Latviassa

EKP:n neuvosto antoi 9.2.2009 Latvian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon valtion maksamasta korvauksesta pankkien haltuunoton yhteydessä (CON/2009/11). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto toimista rahoitusjärjestelmän vakauden ylläpitämiseksi Kyproksessa

EKP:n neuvosto antoi 9.2.2009 Kyproksen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon valtion lainojen ja takausten myöntämiseen sovellettavista ehdoista poikkeustilanteissa (CON/2009/12). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Bulgarian keskuspankin neuvoston jäsenten kelpoisuusvaatimuksista

EKP:n neuvosto antoi 16.2.2009 Bulgarian oikeusministeriön pyynnöstä lausunnon Bulgarian keskuspankin (Българска народна банка) neuvoston jäseniin sovellettavista täydentävistä kelpoisuusvaatimuksista sekä niihin liittyvien tietojen ilmoittamista koskevista säännöistä (CON/2009/13). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

Eurojärjestelmän teknisen avun ohjelma ehdokasmaille ja mahdollisille ehdokasmaille

EKP:n neuvosto hyväksyi 5.2.2009 eurojärjestelmän osallistumisen pankkivalvontaa koskevaan alueelliseen teknisen avun ohjelmaan kahdeksassa virallisessa EU-ehdokasmaassa tai mahdollisessa ehdokasmaassa (Albaniassa, Bosniassa ja Hertsegovinassa, Kroatiassa, entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, Kosovossa, Montenegrossa, Serbiassa ja Turkissa). Ohjelmaa koordinoidaan yhdessä muiden alueella teknistä apua antavien organisaatioiden kanssa. Se on kaksivuotinen ja käynnistyy syksyllä 2009.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Saksan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 16.2.2009 suosituksen Euroopan unionin neuvostolle Deutsche Bundesbankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2009/3). Suositus julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt