Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Oktober 2007

Operationele aangelegenheden

Richtsnoer van de ECB inzake wijzigingen in de “Algemene Documentatie inzake de monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem”

Op 20 september 2007 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Richtsnoer tot wijziging van de Bijlagen I en II bij Richtsnoer ECB/2000/7 betreffende monetaire-beleidsinstrumenten en
-procedures van het Eurosysteem (ECB/2007/10). Het Richtsnoer zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en op de website van de ECB.

Goedkeuring van het rating-bureau Dominion Bond Rating Service als een nieuwe ECAI-bron binnen het kredietbeoordelingskader van het Eurosysteem

Op 19 oktober 2007 heeft de Raad van Bestuur besloten het rating-bureau Dominion Bond Rating Service (DBRS) te accepteren als nieuwe externe kredietbeoordelingsinstelling ( external credit assessment institution ofwel ECAI) ten behoeve van het kredietbeoordelingskader van het Eurosysteem ( Eurosystem credit assessment framework ofwel ECAF: zie Paragraaf 6.3 van het document “Algemene Documentatie betreffende de monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures”). De acceptatie van DBRS gaat onmiddellijk in na de afronding van de noodzakelijke aanpassingen in de betrokken IT-infrastructuur. De datum van ingang zal vooraf worden bekend gemaakt op de website van de ECB, zeer waarschijnlijk begin 2008.

Betalingssystemen

De uitkomsten van de initiële consultatie betreffende CCBM2 – de volgende generatie onderpandsbeheer

Op 10 oktober 2007 heeft de Raad van Bestuur besloten over te gaan tot publicatie van de uitkomsten van een initiële consultatie betreffende de beginselen voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijk platform voor het onderpandsbeheer van het Eurosysteem, dat Collateral Central Bank Management (CCBM2) zal worden genoemd. Het document, dat beschikbaar is op de website van de ECB, biedt een samenvatting van de belangrijkste kwesties die naar voren kwamen uit de antwoorden op deze initiële consultatie, die ook zijn gepubliceerd op de website van de ECB.

Het toezicht op betalingsinfrastructuren: de gemeenschappelijke methodologie van het Eurosysteem voor de beoordeling van systemen voor betalingen in euro die van systeemkritisch en prominent belang zijn aan de hand van de ‘Core Principles’

Op 11 oktober 2007 heeft de Raad van Bestuur er notitie van genomen dat er geen reacties waren ontvangen op de publieke consultatie betreffende de conceptversie van “The Eurosystem’s common methodology for the assessment of euro systemically and prominently important payment systems against the Core Principles”. De Raad heeft daarna zijn goedkeuring gehecht aan de gemeenschappelijke methodologie van het Eurosysteem. De gemeenschappelijke methodologie van het Eurosysteem zal binnenkort beschikbaar worden gemaakt op de website van de ECB.

Voortgangsverslag betreffende TARGET2

Op 25 oktober 2007 heeft de Raad van Bestuur op grond van een voortgangsverslag betreffende TARGET2 (het laatste verslag vóór het daadwerkelijk operationeel worden van TARGET2, dat gepland staat voor 19 november 2007) een aantal beslissingen genomen ten aanzien van de resterende nog openstaande juridische, operationele en communicatiekwesties in verband met het operationeel worden van TARGET2. Het verslag zal op maandag 29 oktober 2007 worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Voortgangsverslag betreffende TARGET2-Effecten

Op 25 oktober 2007 heeft de Raad van Bestuur notitie genomen van een voortgangsverslag betreffende TARGET2-Effecten. Het verslag gaat in op kwesties in verband met de uitkomsten van de in april 2007 gehouden publieke consultatie met betrekking tot de algemene beginselen en high-level-voorstellen voor de gebruikersvereisten. Het verslag is vandaag gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies betreffende het toezicht op betalings- en effectenverrekeningssystemen in Roemenië

Op 21 september 2007 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca Naţională a României, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake Banca Naţională a României’s oversight op betalingssystemen, effectenafwikkelingssystemen en betalingsinstrumenten (CON/2007/27). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende Poolse wetgeving met betrekking tot bankbiljetten en munten

Op 25 september 2007 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de President van Narodowy Bank Polski, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake regels betreffende het sorteren en verpakken van bankbiljetten en muntstukken (CON/2007/28). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende het bereik van het prudentiële toezicht door Banco de Portugal

Op 5 oktober 2007 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Portugese Ministerie van Financiën en Openbaar Bestuur, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de invoering van een consumentenbeschermingsregeling binnen het kader van de rol als toezichthouder van Banco de Portugal (CON/2007/29). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende Gemeenschapswetgeving met betrekking tot de geharmoniseerde consumptieprijsindex

Op 5 oktober 2007 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Europese Commissie, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake monstername, vervanging en kwaliteitsaanpassing betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (HICP) (CON/2007/30). Het Advies is op 23 oktober 2007 gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende de hervorming van het financieel toezicht in Polen

Op 9 oktober 2007 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Poolse minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de hervorming van het financieel toezicht, met name aangaande Narodowy Bank Polski (CON/2007/31). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende de hervorming van het financieel toezicht in Duitsland

Op 15 oktober 2007 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Duitse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de modernisatie van de toezichtstructuur van de Federale Financiële Toezichthouder (BaFin) (CON/2007/32). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Contactpersonen voor de media