Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Avgust 2007

Operativne zadeve

Smernica ECB o upravljanju deviznih rezerv ECB

Svet ECB je 20. julija 2007 sprejel Smernico o spremembah Smernice ECB/2006/28 o upravljanju deviznih rezerv Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank in o pravni dokumentaciji za posle, ki vključujejo te rezerve (ECB/2007/6). Smernica bo kmalu objavljena v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Dodatna operacija dolgoročnejšega refinanciranja

Svet ECB je 22. avgusta 2007 sklenil, da izvede dodatno operacijo dolgoročnejšega refinanciranja za zagotavljanje likvidnosti z ročnostjo treh mesecev in v vrednosti 40 milijard EUR. Namen operacije je podpreti normalizacijo eurskega denarnega trga. Sklep je bil objavljen v sporočilu za javnost, ki je bilo objavljeno na isti dan.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

„Prva ocena izmenjalnih povezav med sistemi poravnave vrednostnih papirjev v euroobmočju“

Svet ECB je 26. julija 2007 odobril oceno izmenjalnih povezav (ang. relayed links) med sistemi za poravnavo vrednostnih papirjev v euroobmočju, v skladu s sklepom iz januarja 2005, da je izmenjalne povezave mogoče uporabiti pri zavarovanju kreditnih poslov Eurosistema. Ustrezno posodobljena seznama primernih izmenjalnih povezav in primernih poravnalnih sistemov sta objavljena na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o nemški zakonodaji v zvezi z investicijskimi skladi

Svet ECB je 18. julija 2007 na zahtevo nemškega ministrstva za finance sprejel Mnenje o uvedbi novega regulativnega in nadzornega okolja za izboljšanje mednarodne konkurenčnosti panoge investicijskih skladov in uskladitvi zakona z Direktivo Sveta 85/611/EGS z dne 20. decembra 1985 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (CON/2007/21). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o romunskem sistemu obveznih rezerv

Svet ECB je 1. avgusta 2007 na zahtevo centralne banke Banca Naţională a României sprejel Mnenje o sistemu obveznih rezerv (CON/2007/22). Mnenje bo kmalu objavljeno na spletni strani ECB.

Statistika

Uredba ECB o statistiki investicijskih skladov

Svet ECB je 27. julija 2007 sprejel Uredbo o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2007/8). Uredba bo v kratkem objavljena v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Smernica ECB o denarni statistiki, statistiki finančnih institucij in statistiki finančnih trgov

Svet ECB je 1. avgusta 2007 sprejel Smernico o denarni statistiki, statistiki finančnih institucij in statistiki finančnih trgov (preoblikovana) (ECB/2007/9). V postopku preoblikovanja je bilo opravljeno obsežno prestrukturiranje in posodobitev prejšnje smernice (Smernica ECB/2003/2 z dne 6. februarja 2003 o nekaterih statističnih zahtevah Evropske centralne banke za poročanje ter postopkih poročanja statističnih informacij nacionalnih centralnih bank s področja denarne in bančne statistike), ki je razveljavljena z novo smernico. Smernica bo kmalu objavljena v Uradnem listu Evropske unije in na spletnih straneh ECB.

Stiki za medije