Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Augustus 2007

Operationele aangelegenheden

ECB-Richtsnoer betreffende het beheer van de externe reserves van de ECB

Op 20 juli 2007 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Richtsnoer tot wijziging van Richtsnoer ECB/2006/28 betreffende het beheer van de externe reserves van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor operaties met betrekking tot de externe reserves van de Europese Centrale Bank (ECB/2007/6). Het Richtsnoer zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en op de website van de ECB.

Aanvullende langerlopende herfinancieringstransactie

Op 22 augustus 2007 besloot de Raad van Bestuur een aanvullende liquiditeitverschaffende langerlopende herfinancieringstransactie te verrichten met een looptijd van drie maanden ten bedrage van EUR 40 miljard, met de bedoeling de werking van de eurogeldmarkt te helpen normaliseren. Dit besluit werd aangekondigd in een op dezelfde dag gepubliceerd persbericht.

Betalingssystemen en Marktinfrastructuur

“Eerste beoordeling van indirecte koppelingen tussen effectenverrekeningssystemen in het eurogebied”

Op 26 juli 2007 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een beoordeling van de zogeheten “relayed links” (indirecte koppelingen) tussen effectenverrekeningssystemen in het eurogebied, overeenkomstig zijn in januari 2005 genomen beslissing dat indirecte koppelingen gebruikt mogen worden voor het inbrengen van onderpand bij de krediettransacties van het Eurosysteem. De dienovereenkomstig geactualiseerde lijsten van in aanmerking komende indirecte koppelingen en in aanmerking komende effectenverrekeningssystemen worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake Duitse wetgeving betreffende beleggingsfondsen

Op 18 juli 2007 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Duitse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de invoering van een nieuw regelgevend en toezichthoudend kader ter verbetering van het internationale concurrentievermogen van de beleggingsfondsensector, zulks door harmonisering van de wet met Richtlijn 85/611/EEG van 20 december 1985 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) (CON/2007/21). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake het stelsel van reserveverplichtingen in Roemenië

Op 1 augustus 2007 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca Naţională a României, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake het stelsel van reserveverplichtingen (CON/2007/22). Het Advies is binnenkort beschikbaar op de website van de ECB.

Statistieken

ECB-Verordening inzake statistieken betreffende beleggingsfondsen

Op 27 juli 2007 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Verordening houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (ECB/2007/8). De Verordening zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en op de website van de ECB.

ECB-Richtsnoer betreffende monetaire statistieken en statistieken betreffende financiële instellingen en markten

Op 1 augustus 2007 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Richtsnoer betreffende statistieken inzake monetaire en financiële instellingen en markten (herschikking) (ECB/2007/9). Het proces van herschikking heeft bestaan uit uitgebreide herstructurering en actualisering van het voorgaande Richtsnoer (Richtsnoer ECB/2003/2 van 6 februari 2003 inzake bepaalde statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank en de rapportageprocedures voor statistische informatie van de nationale centrale banken met betrekking tot monetaire en bancaire statistieken, zoals gewijzigd), dat door het nieuwe Richtsnoer wordt ingetrokken. Het Richtsnoer zal te zijner tijd worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en op de website van de ECB.

Contactpersonen voor de media