Έκδοση και κυκλοφορία

Από νομική άποψη, δικαίωμα έκδοσης τραπεζογραμματίων ευρώ έχουν τόσο η ΕΚΤ όσο και οι κεντρικές τράπεζες των χωρών της ζώνης του ευρώ. Στην πράξη, μόνο οι εθνικές κεντρικές τράπεζες εκδίδουν και αποσύρουν από την κυκλοφορία τα τραπεζογραμμάτια (και τα κέρματα) ευρώ. Η ΕΚΤ δεν διαθέτει ταμεία και δεν διενεργεί ταμειακές συναλλαγές. Όσον αφορά τα κέρματα ευρώ, οι νόμιμοι εκδότες είναι οι χώρες της ζώνης του ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονίζει όλα τα θέματα που αφορούν τα κέρματα σε επίπεδο ζώνης ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τη σχετική σελίδα στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (διαθέσιμη στα αγγλικά).

Αρμοδιότητες της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών

Αρμοδιότητα της ΕΚΤ είναι η επίβλεψη των δραστηριοτήτων των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) και η περαιτέρω εναρμόνιση των υπηρεσιών ταμειακών συναλλαγών εντός της ζώνης του ευρώ, ενώ οι ΕθνΚΤ είναι αρμόδιες για τη λειτουργία των συστημάτων διανομής χρήματος των χωρών τους. Οι ΕθνΚΤ θέτουν σε κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια και κέρματα μέσω του τραπεζικού συστήματος και, σε μικρότερο βαθμό, μέσω του λιανικού εμπορίου. Η ΕΚΤ δεν μπορεί να εκτελέσει αυτές τις εργασίες, καθώς δεν διαθέτει αντίστοιχες τεχνικές υπηρεσίες (μονάδες διανομής, μονάδες επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, θησαυροφυλάκια, κ.λπ.).