Verksamhetsmål

Europeiska centralbankens verksamhetsmål

Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna utgör tillsammans Eurosystemet, euroområdets centralbankssystem. Eurosystemets huvudsakliga mål är att upprätthålla prisstabilitet: säkra eurons värde.

Europeiska centralbanken ansvarar för tillsynen över kreditinstitut i euroområdet och i deltagande medlemsstater utanför euroområdet inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen, som även omfattar de nationella behöriga myndigheterna. ECB bidrar på så vis till ett säkert och sunt banksystem och stabilitet i det finansiella systemet i EU och i varje deltagande medlemsstat.

Vi på Europeiska centralbanken har åtagit oss att utföra våra uppgifter på ett effektivt sätt. I vårt arbete eftersträvar vi högsta möjliga integritet, kompetens, effektivitet och ansvarighet. Vi respekterar att penningpolitiken hålls åtskild från tillsynsuppgifterna. Vi utför våra uppgifter på ett öppet och tydligt vis men respekterar samtidigt gällande sekretessregler.

 

Eurosystemets verksamhetsmål

Eurosystemet, som består av Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som sin valuta, är euroområdets monetära myndighet. Vårt huvudmål är att upprätthålla prisstabilitet för det allmännas bästa. Som ledande finansiell myndighet har vi även som mål att trygga finansiell stabilitet och främja europeisk finansiell integration.

I syfte att uppnå dessa mål lägger vi största vikt vid trovärdighet, förtroende, öppenhet och ansvarighet. Vi eftersträvar en effektiv kommunikation med medborgarna i Europa. I kontakterna med europeiska och nationella myndigheter har vi åtagit oss att handla i enlighet med vad som föreskrivs i fördragen och med beaktande av oavhängighetsprincipen.

Tillsammans bidrar vi till att strategiskt och operativt uppnå de gemensamma målen med beaktande av principen om decentralisering. Vi har åtagit oss att säkerställa ett gott styre och att utföra våra arbetsuppgifter på ett effektivt sätt i en samarbets- och laganda. Baserat på bredden och djupet av våra erfarenheter samt genom utbyte av kunskaper strävar vi efter att stärka en gemensam identitet, tala med en röst och dra nytta av synergieffekter inom ramen för tydligt definierade roller och ansvarsområden för alla medlemmar i Eurosystemet.

 

Eurosystemets och den gemensamma tillsynsmekanismens strategiska intentioner.

Erkänd myndighet i monetära och finansiella frågor

Baserat på solid konstitutionell grund, oberoende och inre sammanhållning agerar Eurosystemet, centralbankssystemet för euroområdet, som monetär myndighet för euroområdet och som ledande finansiell myndighet, erkänd både inom och utom Europa. I sin strävan att uppfylla sitt huvudmål att upprätthålla prisstabilitet kommer Eurosystemet att göra de ekonomiska och monetära analyser som krävs samt att anta och genomföra lämpliga politiska beslut. Eurosystemet kommer även att bemöta den monetära och finansiella utvecklingen på ett lämpligt och effektivt sätt.

Finansiell stabilitet och europeisk finansiell integration

I Eurosystemet och inom den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) strävar vi efter att trygga den finansiella stabiliteten och främja europeisk finansiell integration i samverkan med de etablerade institutionella strukturerna. I detta arbete kommer vi att bidra till en politik inriktad på att skapa en sund finansiell stabilitet på europeisk och global nivå.

Ansvarighet, oberoende, trovärdighet - närhet till medborgarna i Europa

I Eurosystemet och inom SSM lägger vi största vikt på trovärdighet och ansvarighet och kommer att vara mycket tydliga samtidigt som vi noga följer gällande sekretessregler. Vi eftersträvar en effektiv kommunikation med medborgarna i Europa. I kontakterna med europeiska och nationella myndigheter har vi åtagit oss att handla i enlighet med vad som föreskrivs i fördragen och med beaktande av oavhängighetsprincipen. Vi kommer därför att följa de förändringar och den utveckling som påverkar penning- och finansmarknaderna och vara lyhörda för allmänhetens intressen och marknadens behov.

Gemensam identitet, tydliga roller och ansvarsområden samt gott styre

I Eurosystemet och inom SSM strävar vi efter att stärka en gemensam identitet inom ramen för tydligt definierade roller och ansvarsområden för samtliga deltagare. Både Eurosystemet och SSM kommer därför att bygga på samtliga medlemmars potential och starka engagemang samt deras åtagande och vilja att sträva efter enhällighet. Eurosystemet och SSM eftersträvar även ett gott styre samt smidiga och effektiva organisationsstrukturer och arbetsmetoder.

Bästa praxis för banktillsyn - lika behandling och lika konkurrensvillkor

Inom SSM kommer vi att mäta vårt tillsynssystem mot högsta internationella standarder. Tack vare erfarenheter från alla institutioner kommer vi att kunna kombinera det bästa av vad nationell tillsyn har att erbjuda för att skapa ett system med bästa praxis för alla deltagande medlemsstater. SSM kommer att säkerställa överensstämmelse med det enhetliga regelverket och tillämpliga principer och praxis för tillsyn och på så vis säkerställa lika konkurrensvillkor och lika behandling för samtliga institut som omfattas av tillsynen.

Riskbaserat tillvägagångssätt och proportionalitet - tillsynsåtgärder

SSM:s banktillsyn kommer att vara flexibel och riskbaserad, agera med omdöme och göra framåtblickande kritiska bedömningar. Den kommer att ta hänsyn både till sannolikheten att ett eller flera kreditinstitut fallerar och till effekterna därav för den finansiella stabiliteten. SSM:s tillsynsrutiner kommer att följa proportionalitetsprincipen och tillsynens omfattning kommer att anpassas efter de granskade bankernas systemviktighet och riskprofil. SSM:s inriktning medför att tillsynsåtgärder vidtas på ett effektivt sätt och i rätt tid och leder till en noggrann övervakning av kreditinstitutens respons.

 

Organisationsprinciper för Eurosystemet och för den gemensamma tillsynsmekanismen.

För Eurosystemet, med beaktande av den underliggande principen om decentralisering:  

Deltagande

Alla medlemmar i Eurosystemet och den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) kommer att bidra strategiskt och operativt till målen

Samarbete

Alla medlemmar i Eurosystemet och SSM kommer att utföra sina uppgifter i en samarbets- och laganda.

Öppenhet och ansvarighet

Alla medlemmar i Eurosystemet och SSM kommer att agera på ett tydligt sätt och ta fullt ansvar för effektiviteten i sina funktioner.

Åtskillnad mellan europeiska och nationella aktiviteter

Europeiska aktiviteter som utförs av nationella centralbanker och nationella behöriga myndigheter kommer tydligt att identifieras och särskiljas från sådana som rör nationella ansvarsområden.

Sammanhållning och enighet

Eurosystemet ska respektera sina medlemmars rättsliga status och agera som en sammanhängande och enad enhet och SSM som en sammanhängande och samordnad enhet. Båda kommer att arbeta som ett team och tala med en röst, med målsättningen att stå nära de europeiska medborgarna.

Utbyte av resurser

Medlemmarna i Eurosystemet och SSM kommer att främja utbytet av personal, kunskaper och erfarenheter.

Effektivt beslutsfattande

Hela beslutsprocessen i Eurosystemet och SSM ska vara effektiv. Beslutsfattandet kommer att fokuseras på analyser, argument och ett fritt meningsutbyte.

Kostnadseffektivitet, utvärdering och metoder

Medlemmarna i Eurosystemet och SSM ska förvalta alla resurser med försiktighet och främja effektiva och kostnadseffektiva lösningar i alla delar av sin verksamhet.
Eurosystemet och SSM ska utveckla kontrollsystem och resultatindikatorer för att mäta hur verksamheten fullföljs och överensstämmer med målsättningen.
Jämförbara metoder för kostnadsutvärdering och kostnadsrapportering ska vidareutvecklas och användas.

Utnyttja synergieffekter och undvika dubbelarbete

Under beaktande av den åtskillnad som ska göras mellan penningpolitik och tillsynsuppgifter ska potentiella synergier och skalekonomier identifieras och utnyttjas i möjligaste mån inom både Eurosystemet och SSM.
Onödig dubblering av arbete och resurser och alltför omfattande och ineffektiv samordning ska undvikas. Man kommer därför att intensivt söka organisatoriska lösningar som säkerställer effektivitet och ett snabbt agerande samt utnyttja den erfarenhet som finns genom ett intensifierat utnyttjande av befintliga resurser.
När Eurosystemets stödfunktioner läggs ut på entreprenad ska samma kriterier gälla och säkerhetsaspekterna beaktas.