Vyhlásenie o úlohách

Úloha Európskej centrálnej banky

Európska centrálna banka a národné centrálne banky spolu tvoria Eurosystém, centrálny bankový systém eurozóny. Hlavnou úlohou Eurosystému je udržiavať cenovú stabilitu a tým chrániť hodnotu eura.

V rámci jednotného mechanizmu dohľadu, ktorý zahŕňa aj príslušné vnútroštátne orgány, Európska centrálna banka zodpovedá za prudenciálny dohľad nad úverovými inštitúciami v eurozóne a v zúčastnených členských štátoch nepatriacich do eurozóny. Tým prispieva k bezpečnosti a odolnosti bankového systému a stabilite finančného systému v rámci EÚ i v jednotlivých zúčastnených členských štátoch.

V Európskej centrálnej banke sme odhodlaní účinne plniť všetky naše úlohy, pričom sa snažíme dosiahnuť najvyššiu možnú mieru bezúhonnosti, profesionálnosti, efektívnosti a zodpovednosti. Úlohy v oblasti menovej politiky vykonávame oddelene od úloh v oblasti dohľadu. Pri plnení našich úloh postupujeme transparentne a v plnej miere dodržiavame príslušné požiadavky dôvernosti.

 

Úloha Eurosystému

Eurosystém, tvorený Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov, ktoré zaviedli euro, je menovým orgánom eurozóny. Primárnym cieľom Eurosystému je udržiavať cenovú stabilitu vo všeobecnom záujme. Vzhľadom na významnú úlohu Eurosystému vo finančnej oblasti sa snažíme chrániť finančnú stabilitu a presadzovať finančnú integráciu v Európe.

Pri plnení našich úloh pripisujeme maximálnu dôležitosť dôveryhodnosti, dôvere, transparentnosti a zodpovednosti. Usilujeme sa o účinnú komunikáciu s občanmi Európy. Naše vzťahy s európskymi a vnútroštátnymi orgánmi udržiavame v plnom súlade s ustanoveniami zmlúv s náležitým ohľadom na zásadu nezávislosti.

Všetci prispievame k dosiahnutiu našich spoločných cieľov na strategickej i operatívnej úrovni, pričom máme na zreteli zásadu decentralizácie. Snažíme sa dodržiavať zásady správneho riadenia a pri plnení svojich úloh postupovať účinne, efektívne a v duchu spolupráce a tímovej práce. Na základe našich bohatých skúseností a vzájomnej výmeny poznatkov sa snažíme upevňovať našu spoločnú identitu, vyjadrovať sa jednotne a využívať možnosti synergií v rámci jasne definovaných úloh a zodpovedností všetkých členov Eurosystému.

 

Strategické zámery Eurosystému a jednotného mechanizmu dohľadu

Uznávaná autorita v menových a finančných záležitostiach

Vychádzajúc z pevného právneho základu, nezávislosti a vnútornej súdržnosti Eurosystém, centrálny bankový systém eurozóny, pôsobí ako menový orgán eurozóny a popredná finančná autorita plne uznávaná v Európe i za jej hranicami. V rámci plnenia svojho hlavného cieľa, ktorým je udržiavanie cenovej stability, bude Eurosystém uskutočňovať potrebné ekonomické a menové analýzy a prijímať a vykonávať príslušné menovopolitické opatrenia. Zároveň bude vhodným a účinným spôsobom reagovať na menový a finančný vývoj.

Finančná stabilita a finančná integrácia v Európe

V rámci Eurosystému a jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) sa snažíme chrániť finančnú stabilitu a presadzovať finančnú integráciu v Európe v spolupráci so zavedenými inštitucionálnymi štruktúrami. V tomto smere sa budeme aktívne podieľať na tvorbe politík, ktoré sú pevným základom finančnej stability v Európe i vo svete.

Zodpovednosť, nezávislosť, dôveryhodnosť, úzky kontakt s občanmi Európy

V rámci Eurosystému a SSM pripisujeme maximálnu dôležitosť dôveryhodnosti a zodpovednosti. Pri plnení našich úloh budeme postupovať transparentne a v plnej miere dodržiavať príslušné požiadavky dôvernosti. Usilujeme sa o účinnú komunikáciu s občanmi Európy. Vzťahy s európskymi a vnútroštátnymi orgánmi udržiavame v plnom súlade s ustanoveniami zmlúv s náležitým ohľadom na zásadu nezávislosti. V tomto smere budeme pozorne sledovať zmeny a vývoj na peňažnom a finančnom trhu a budeme zohľadňovať verejný záujem a potreby trhu.

Spoločná identita, jasne vymedzené úlohy a zodpovednosti a správne riadenie

V rámci Eurosystému a SSM sa snažíme upevňovať spoločnú identitu v rámci jasne vymedzených úloh a zodpovedností všetkých účastníkov. Eurosystém i SSM budú v tejto súvislosti stavať na potenciáli a vysokej zaangažovanosti všetkých členov, ako aj na ich odhodlaní a vôli dosiahnuť zhodu. Eurosystém a SSM sa taktiež zaväzujú dodržiavať zásady správneho riadenia a uplatňovať účinné a efektívne organizačné štruktúry a pracovné postupy.

Najlepšie postupy v oblasti bankového dohľadu; rovnaké zaobchádzanie a rovnaké podmienky pre všetkých

Rámec dohľadu v SSM budeme hodnotiť podľa najvyšších medzinárodných štandardov. Pri tvorbe rámca najlepších postupov v oblasti bankového dohľadu vo všetkých zúčastnených členských štátoch budeme vychádzať z osvedčených postupov v jednotlivých krajinách, pričom budeme ťažiť z nášho prehľadu o všetkých inštitúciách. SSM zabezpečí súlad s jednotným súborom pravidiel a príslušnými zásadami a postupmi dohľadu, čím sa zaručia rovnaké podmienky a rovnaké zaobchádzanie pre všetky dohliadané inštitúcie.

Prístup založený na hodnotení rizík a proporcionalita; opatrenia dohľadu

Bankový dohľad v rámci SSM bude pružný a založený na hodnotení rizík, pričom jeho rozhodnutia budú vychádzať z posúdenia situácie a perspektívneho kritického hodnotenia. Bude zohľadňovať pravdepodobnosť zlyhania inštitúcií alebo inštitúcie i prípadný vplyv takéhoto zlyhania na finančnú stabilitu. V postupoch dohľadu v rámci SSM sa bude uplatňovať zásada proporcionality, tzn. intenzita dohľadu bude prispôsobená systémovému významu a rizikovému profilu dohliadaných bánk. Prístup SSM umožňuje efektívne a včasné uplatnenie opatrení dohľadu a dôsledné monitorovanie reakcií úverových inštitúcií.

 

Organizačné zásady Eurosystému a jednotného mechanizmu dohľadu

S náležitým ohľadom na zásadu decentralizácie v prípade Eurosystému platia tieto zásady:  

Účasť

Všetci členovia Eurosystému a jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) sa budú zo strategického i prevádzkového hľadiska podieľať na plnení úloh.

Spolupráca

Všetci členovia Eurosystému a SSM budú plniť všetky svoje funkcie v duchu spolupráce a tímovej práce.

Transparentnosť a zodpovednosť

Všetci členovia Eurosystému a SSM budú konať transparentne a budú niesť plnú zodpovednosť za účinnosť všetkých svojich funkcií.

Vymedzenie európskych a národných činností

Činnosti národných centrálnych bánk a príslušných vnútroštátnych orgánov na európskej úrovni budú jasne vymedzené a odlíšené od činností, ktoré vykonávajú na národnej úrovni.

Súdržnosť a jednota

Pri plnom rešpektovaní právneho postavenia svojich členov bude Eurosystém konať ako súdržný a jednotný subjekt a jednotný mechanizmus dohľadu ako súdržný a koordinovaný subjekt. Eurosystém i SSM budú každý vystupovať ako tím a vyjadrovať sa jednotne, s cieľom udržiavať úzky kontakt s občanmi Európy.

Výmena zdrojov

Členovia Eurosystému a SSM budú podporovať vzájomnú výmenu pracovníkov, vedomostí a skúseností.

Účinné a efektívne rozhodovanie

Spoločným znakom všetkých rozhodovacích a poradných procesov v rámci Eurosystému i SSM bude účinnosť a efektívnosť. Pri rozhodovaní sa bude klásť dôraz na analýzu a argumentáciu, ako aj na možnosť vyjadrenia rôznych názorov.

Hospodárnosť, výkonnosť a metódy hodnotenia

Členovia Eurosystému a SSM budú obozretne hospodáriť so všetkými zdrojmi a v rámci svojej činnosti budú presadzovať účinné a hospodárne riešenia.
Eurosystém a SSM budú vyvíjať systémy kontroly a ukazovatele výkonnosti, ktoré umožnia hodnotiť plnenie ich funkcií a súlad s cieľmi.
Budú sa využívať a priebežne zdokonaľovať porovnateľné spôsoby hodnotenia a vykazovania nákladov.

Využívanie synergií a vylúčenie duplicity

Plne rešpektujúc oddelenie úloh v oblasti menovej politiky od úloh v oblasti dohľadu sa budú v rámci Eurosystému i SSM hľadať a v reálnej miere využívať možnosti synergií a úspor z rozsahu.
Cieľom bude vyhýbať sa neúčelnej duplicite práce a zdrojov i nadmernej a neefektívnej koordinácii. Na tento účel sa budú aktívne využívať organizačné možnosti, ktoré zabezpečujú účinnosť, efektívnosť a včasnú reakciu, pričom sa bude prostredníctvom intenzívneho využívania existujúcich zdrojov čerpať z dostupných skúseností.
Pri externom zabezpečovaní podporných funkcií a činností Eurosystému budú platiť rovnaké kritériá, pričom sa bude prihliadať na otázky bezpečnosti.