Declarația de misiune

Misiunea Băncii Centrale Europene

Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale alcătuiesc Eurosistemul – sistemul băncilor centrale din zona euro. Obiectivul principal al Eurosistemului îl constituie menținerea stabilității prețurilor, respectiv protejarea valorii monedei euro.

Banca Centrală Europeană răspunde de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit situate în zona euro și în statele membre participante din afara zonei euro, în cadrul Mecanismului unic de supraveghere, care include și autoritățile naționale competente. Banca Centrală Europeană contribuie astfel la siguranța și soliditatea sistemului bancar și la stabilitatea sistemului financiar în cadrul UE și în fiecare stat membru participant.

La Banca Centrală Europeană ne angajăm să îndeplinim cu eficacitate toate atribuțiile care ne revin. În acest sens, aspirăm la cel mai înalt nivel de integritate, competență, eficiență și responsabilitate. Respectăm separarea atribuțiilor noastre de politică monetară de cele de supraveghere. Suntem transparenți în îndeplinirea sarcinilor noastre, respectând totodată pe deplin cerințele aplicabile în materie de confidențialitate.

 

Misiunea Eurosistemului

Eurosistemul, alcătuit din Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre care au adoptat euro, reprezintă autoritatea monetară a zonei euro. Obiectivul principal al Eurosistemului îl constituie menținerea stabilității prețurilor în interes general. Întrucât acționăm și în calitate de autoritate financiară principală, avem drept scop menținerea stabilității financiare și promovarea integrării financiare la nivel european.

În urmărirea obiectivelor stabilite acordăm o importanță deosebită credibilității, încrederii, transparenței și responsabilității. Vizăm realizarea unei comunicări eficace cu cetățenii europeni. Ne-am angajat să menținem relații cu autoritățile europene și cu cele naționale în deplină concordanță cu dispozițiile Tratatelor și cu principiul independenței.

Împreună contribuim, atât din punct de vedere strategic, cât și din punct de vedere operațional, la realizarea obiectivelor comune, cu respectarea strictă a principiului descentralizării. Ne-am angajat să promovăm buna guvernanță și să ne îndeplinim atribuțiile în mod eficace și eficient, în spiritul cooperării și al lucrului în echipă. Prin valorificarea bogatei noastre experiențe și a schimbului de cunoștințe, intenționăm să ne consolidăm identitatea comună, să vorbim la unison și să exploatăm sinergiile într-un cadru în care rolurile și responsabilitățile tuturor membrilor Eurosistemului sunt clar stabilite.

 

Orientările strategice ale Eurosistemului și Mecanismului unic de supraveghere

Autoritate recunoscută în domeniul monetar-financiar

Sprijinindu-se pe un fundament constituțional solid, pe independența și pe coeziunea sa internă, Eurosistemul – sistemul băncilor centrale din zona euro – acționează în calitate de autoritate monetară a zonei euro și de autoritate financiară principală, pe deplin recunoscută atât în interiorul, cât și în afara Europei. Pentru îndeplinirea obiectivului său principal, respectiv menținerea stabilității prețurilor, Eurosistemul va efectua analizele economice și monetare necesare și va adopta și implementa politicile corespunzătoare. De asemenea, va reacționa, în mod adecvat și eficace, la evoluțiile monetare și financiare.

Stabilitate financiară și integrare financiară europeană

În cadrul Eurosistemului și al Mecanismului unic de supraveghere (MUS), avem drept obiectiv protejarea stabilității financiare și promovarea integrării financiare europene în cooperare cu structurile instituționale constituite. În acest scop, vom contribui la politici care să asigure o arhitectură europeană și internațională solidă pentru stabilitatea financiară.

Asumarea răspunderii, independență, credibilitate; apropiere de cetățenii europeni

În cadrul Eurosistemului și al MUS, acordăm cea mai mare importanță credibilității și asumării răspunderii și vom fi transparenți, respectând totodată pe deplin cerințele aplicabile în ceea ce privește confidențialitatea. Vizăm realizarea unei comunicări eficace cu cetățenii europeni. Ne angajăm să menținem relații cu autoritățile europene și cu cele naționale în deplină concordanță cu dispozițiile Tratatelor și cu principiul independenței. În acest scop, vom urmări îndeaproape transformările și evoluțiile care afectează piețele monetare și financiare și vom acorda atenție interesului general și nevoilor pieței.

Identitate comună, definire clară a rolurilor și a responsabilităților și bună guvernanță

Participanții la Eurosistem și MUS urmăresc să își consolideze identitățile comune într-un cadru de roluri și responsabilități clar definite. În acest scop, atât Eurosistemul, cât și MUS se vor baza pe potențialul și implicarea profundă a tuturor membrilor, precum și pe angajamentul și voința acestora de a coopera pentru a se ajunge la consens. De asemenea, Eurosistemul și MUS se angajează să asigure o bună guvernanță și să aplice structuri organizatorice și metode de lucru eficiente și eficace.

Cele mai bune practici privind supravegherea bancară; tratament egal și condiții de concurență echitabile

Vom evalua cadrul de supraveghere al MUS în raport cu cele mai înalte standarde internaționale. Vom îmbina cele mai bune abordări naționale pentru a crea un cadru de bune practici privind supravegherea bancară la nivelul tuturor statelor participante, beneficiind de imaginea de ansamblu asupra tuturor instituțiilor. MUS va asigura respectarea cadrului unic de reglementare, precum și a principiilor și practicilor de supraveghere aplicabile, asigurând astfel condiții de concurență echitabile și un tratament egal al tuturor instituțiilor supravegheate.

Abordare bazată pe riscuri și proporționalitate; acțiuni în domeniul supravegherii

Supravegherea bancară în cadrul MUS va fi agilă și bazată pe riscuri, va face apel la judecăți de valoare și la evaluări critice anticipative. Aceasta va ține seama atât de probabilitatea ca una sau mai multe instituții să intre în dificultate, cât și de impactul pe care o astfel de situație îl poate avea asupra stabilității financiare. Practicile în materie de supraveghere ale MUS vor respecta principiul proporționalității, adaptând intensitatea supravegherii la importanța sistemică și la profilul de risc al băncilor supravegheate. Abordarea MUS favorizează acțiuni eficiente și oportune în domeniul supravegherii, precum și monitorizarea atentă a răspunsului instituțiilor de credit.

 

Principiile organizatorice care stau la baza Eurosistemului și a Mecanismului unic de supraveghere

În ceea ce privește Eurosistemul, cu respectarea corespunzătoare a principiului descentralizării care stă la baza acestuia:  

Participare

Toți membrii Eurosistemului și ai Mecanismului unic de supraveghere (MUS) vor contribui, din punct de vedere strategic și operațional, la realizarea obiectivelor acestora.

Cooperare

Toți membrii Eurosistemului și ai MUS își vor îndeplini toate funcțiile în spiritul cooperării și al lucrului în echipă.

Transparență și asumarea răspunderii

Toți membrii Eurosistemului și ai MUS vor acționa în mod transparent și vor fi pe deplin responsabili de și pentru eficacitatea îndeplinirii tuturor atribuțiilor care le revin.

Distincție între activitățile europene și cele naționale

Activitățile europene desfășurate de băncile centrale naționale și autoritățile naționale competente vor fi identificate și diferențiate în mod clar de cele aferente responsabilităților naționale.

Coeziune și unitate

Respectând statutul juridic al membrilor lor, Eurosistemul va acționa ca o entitate caracterizată de coeziune și unitate, iar MUS ca o entitate caracterizată de coeziune și coordonare. Atât Eurosistemul, cât și MUS vor lucra în echipă și vor vorbi la unison, urmărind să fie apropiate de cetățenii europeni.

Schimb de resurse

Membrii Eurosistemului și ai MUS vor promova schimbul de personal, de cunoștințe și de experiență.

Eficacitate și eficiență în luarea deciziilor

Toate procesele decizionale și deliberative atât ale Eurosistemului, cât și ale MUS vor avea drept obiectiv eficacitatea și eficiența. Procesul de luare a deciziilor se va axa pe analiză și argumente, precum și pe exprimarea unei diversități de opinii.

Eficiența costurilor, evaluare și metodologie

Membrii Eurosistemului și ai MUS vor gestiona cu prudență toate resursele și vor promova soluții eficace și eficiente din punctul de vedere al costurilor în toate activitățile pe care le întreprind.
Eurosistemul și MUS vor elabora sisteme de control și indicatori de performanță pentru evaluarea îndeplinirii funcțiilor asumate și a alinierii acestora la obiectivele care le revin.
Vor fi elaborate în continuare și utilizate metode comparabile de evaluare și de raportare a costurilor.

Exploatarea sinergiilor și evitarea suprapunerilor

Atât în cadrul Eurosistemului, cât și al MUS, vor fi identificate și exploatate, pe cât posibil, sinergiile și economiile de scară potențiale, respectând pe deplin separarea dintre atribuțiile de politică monetară și cele de supraveghere.
Se vor evita suprapunerea inutilă a activităților și resurselor, precum și coordonarea excesivă și ineficientă. În acest scop, se va urmări cu fermitate aplicarea unor soluții organizatorice care să asigure eficacitate și eficiență, precum și promptitudine în luarea de măsuri, profitând de experiența disponibilă, prin utilizarea intensă a resurselor existente.
Externalizarea activităților și funcțiilor suport ale Eurosistemului va fi avută în vedere în raport cu aceleași criterii și va ține seama de aspectele de securitate.