Toimintaperiaatteet

Euroopan keskuspankin toiminta

Euroopan keskuspankki ja euroalueen kansalliset keskuspankit muodostavat yhdessä eurojärjestelmän eli euroalueen keskuspankkijärjestelmän. Eurojärjestelmän ensisijainen tavoite on hintavakauden ylläpitäminen eli euron arvon säilyttäminen.

Yhteisessä valvontamekanismissa, jossa ovat mukana myös euroalueen ja mekanismiin osallistuvien muiden EU-maiden kansalliset toimivaltaiset viranomaiset, Euroopan keskuspankki vastaa näissä maissa sijaitsevien luottolaitosten vakavaraisuusvalvonnasta edistäen siten EU:n ja kunkin mekanismiin osallistuvan maan pankkijärjestelmän vakavaraisuutta ja turvallisuutta sekä niiden finanssijärjestelmän vakautta.

Euroopan keskuspankki on sitoutunut hoitamaan tehtävänsä tehokkaasti. Kaikessa toiminnassa pyritään noudattamaan myös luotettavuuden ja riippumattomuuden, pätevyyden sekä tilivelvollisuuden periaatteita. Rahapoliittiset tehtävät ja valvontatehtävät on eriytetty toisistaan. Tehtävät suoritetaan avoimesti, mutta salassapitovaatimuksia noudatetaan.

 

Eurojärjestelmän toiminta

Eurojärjestelmä, jonka muodostavat Euroopan keskuspankki ja euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, on euroalueen rahaviranomainen. Sen ensisijainen tavoitteena on pitää yllä hintavakautta yhteisen edun vuoksi. Yhtenä rahoitusalan johtavista viranomaisista eurojärjestelmä pyrkii turvaamaan rahoitusjärjestelmän vakauden ja edistämään Euroopan rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä.

Näihin tavoitteisiin pyrittäessä uskottavuus, luotettavuus, avoimuus ja tilivelvollisuus ovat äärimmäisen tärkeitä. Eurojärjestelmä pyrkii viestimään tehokkaasti Euroopan kansalaisille. Se sitoutuu noudattamaan täysimääräisesti perustamissopimusten määräyksiä suhteissaan eurooppalaisiin ja kansallisiin viranomaisiin tinkimättä kuitenkaan riippumattomuuden periaatteesta.

Eurojärjestelmän keskuspankit osallistuvat niin strategisesti kuin toiminnallisestikin yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen hajauttamisperiaatetta noudattaen. Ne sitoutuvat noudattamaan hyvää hallintotapaa ja suorittamaan tehtävänsä tehokkaasti keskinäisen yhteistyön hengessä. Ottamalla monipuolinen kokemus ja osaaminen yhteiseen käyttöön vahvistetaan eurojärjestelmän yhteistä identiteettiä, viestitään yhdenmukaisesti ja pystytään hyödyntämään synergiaetuja. Kaikilla jäsenillä on eurojärjestelmässä omat selkeästi määritellyt tehtävänsä ja vastuunsa.

 

Eurojärjestelmän ja yhteisen valvontamekanismin strategiset linjaukset

Vaikutusvaltainen viranomainen rahatalous- ja rahoitusasioissa

Eurojärjestelmällä eli euroalueen keskuspankkijärjestelmällä on vakaa oikeudellinen perusta, ja se on itsenäinen sekä sisäisesti yhtenäinen. Tähän perustuen se toimii euroalueen rahaviranomaisena ja yhtenä johtavista rahoitusalan viranomaisista ja nauttii arvostusta niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin. Ensisijaisen tavoitteensa saavuttamiseksi eli hintavakauden ylläpitämiseksi eurojärjestelmä tuottaa tarvittavia taloudellisia ja rahataloudellisia analyysejä sekä tekee ja toimeenpanee sopiviksi katsomiaan politiikkapäätöksiä. Se myös reagoi tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti rahatalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja Euroopan rahoitusmarkkinoiden yhdentyminen

Eurojärjestelmä ja yhteinen valvontamekanismi pyrkivät turvaamaan rahoitusjärjestelmän vakauden ja edistämään Euroopan rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä yhteistyössä olemassa olevien institutionaalisten rakenteiden kanssa. Tämän tavoitteensa saavuttamiseksi ne ovat mukana luomassa puitteita rahoitusmarkkinoiden vakauden varmistamiseksi niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisestikin.

Tilivelvollisuus, riippumattomuus, uskottavuus; lähellä Euroopan kansalaisia

Eurojärjestelmälle ja yhteiselle valvontamekanismille uskottavuus ja tilivelvollisuus ovat erittäin tärkeitä. Tehtävät suoritetaan avoimesti, mutta salassapitovaatimuksia noudatetaan täysimääräisesti. Euroopan kansalaisille pyritään viestimään tehokkaasti. Eurojärjestelmä ja yhteinen valvontamekanismi sitoutuvat noudattamaan täysimääräisesti perussopimusten määräyksiä suhteissaan eurooppalaisiin ja kansallisiin viranomaisiin tinkimättä kuitenkaan riippumattomuuden periaatteesta. Ne seuraavat raha- ja rahoitusmarkkinoihin vaikuttavia muutoksia ja kehitystä ja ottavat huomioon sekä suuren yleisön että markkinoiden tarpeet.

Yhteinen identiteetti, selkeä vastuunjako ja hyvä hallinto

Eurojärjestelmä ja yhteinen valvontamekanismi pyrkivät vahvistamaan kumpikin omaa yhteistä identiteettiään siten, että kaikilla osapuolilla on selkeästi määritellyt tehtävät ja vastuut. Perustana ovat eurojärjestelmän ja valvontamekanismin jäsenten voimavarat, tiivis osallistuminen ja sitoutuminen sekä halu toimia yhdessä yhteisten ratkaisujen löytämiseksi. Lisäksi eurojärjestelmässä ja yhteisessä valvontamekanismissa sitoudutaan noudattamaan hyvää hallintotapaa sekä tehokkaita organisatorisia ratkaisuja ja työmenetelmiä.

Parhaat pankkivalvontakäytännöt; kaikkia pankkeja kohdellaan samalla tavoin, ja kaikilla on tasapuoliset toimintaedellytykset

Yhteisen valvontamekanismin valvontakäytäntöjen on oltava vaativimpien kansainvälisten standardien mukaiset. Mekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisista käytännöistä omaksutaan parhaat, ja niiden pohjalta rakennetaan yhteiset pankkivalvontakäytännöt hyödyntäen kaikkien valvontaviranomaisten osaamista. Yhteinen valvontamekanismi varmistaa, että yhteistä sääntökirjaa ja yhteisiä valvontaperiaatteita ja -käytäntöjä noudatetaan sen piirissä, ja näin varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille valvottaville yhteisöille.

Riskiperusteisuus ja suhteellisuusperiaate; valvontatoimet

Yhteinen valvontamekanismi toimii riskiperusteisesti ja reagoi nopeasti oman arviointikykynsä ja ennakoivan kriittisen tarkastelun pohjalta. Se ottaa arvioissaan huomioon yhden tai useamman yhteisön konkurssin todennäköisyyden ja mahdolliset vaikutukset finanssijärjestelmän vakauteen. Yhteisen valvontamekanismin valvontakäytännöissä noudatetaan suhteellisuusperiaatetta, eli valvonnan tiiviyden ratkaisevat valvottavan riskiprofiili ja merkitys järjestelmäriskin kannalta. Näin valvontatoimiin voidaan ryhtyä tehokkaasti ja ajoissa, ja luottolaitosten reaktioita pystytään seuraamaan tarkasti.

 

Eurojärjestelmän ja yhteisen valvontamekanismin organisatoriset periaatteet

Eurojärjestelmässä noudatetaan hajauttamisperiaatetta.  

Osallistuminen

Eurojärjestelmän ja yhteisen valvontamekanismin jäsenet osallistuvat strategisesti ja toiminnallisesti tavoitteidensa toteuttamiseen.

Yhteistyö

Eurojärjestelmän ja yhteisen valvontamekanismin jäsenet suorittavat tehtävänsä keskinäisen yhteistyön hengessä.

Avoimuus ja tilivelvollisuus

Eurojärjestelmän ja yhteisen valvontamekanismin jäsenet toimivat avoimesti sekä ovat tilivelvollisia toimiensa tehokkuudesta ja kantavat siitä täyden vastuun.

Yhteiseurooppalaisten ja kansallisten tehtävien erillisyys

Kansallisten keskuspankkien ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten yhteiseurooppalaiset toimet määritellään selvästi, ja ne pidetään erillään kansallisista vastuualueista.

Yhtenäisyys ja yhteenkuuluvuus

Eurojärjestelmä toimii ja esiintyy yhtenäisesti ja yhteinen valvontamekanismi koordinoidusti. Molemmat kunnioittavat yksittäisten jäsentensä oikeudellista asemaa. Kummassakin toimitaan hyvässä yhteistyössä ja viestitään yhdenmukaisesti, ja kumpikin pyrkii olemaan läheisessä yhteydessä Euroopan kansalaisiin.

Resurssien jakaminen

Eurojärjestelmässä ja yhteisessä valvontamekanismissa edistetään henkilöstövaihtoa sekä osaamisen ja kokemusten vaihtoa.

Tehokas päätöksenteko

Kaikessa eurojärjestelmän ja yhteisen valvontamekanismin päätöksenteossa ja harkinnassa pyritään tehokkuuteen. Päätöksenteossa keskitytään analysointiin ja argumentointiin sekä sallitaan erilaisten näkemysten esille tuominen.

Taloudellisuus, mitattavuus ja menetelmät

Eurojärjestelmässä ja yhteisessä valvontamekanismissa hallinnoidaan huolellisesti kaikkia voimavaroja ja edistetään tehokkaiden ja taloudellisten ratkaisujen käyttöä kaikessa toiminnassa.
Eurojärjestelmä ja valvontamekanismi kehittävät valvontajärjestelmiä ja suoritusindikaattoreita, joilla mitataan tehtävien toteutusta ja sitä, miten hyvin toiminta vastaa tavoitteita.
Vastaavanlaisia menetelmiä käytetään ja kehitetään edelleen myös kustannusten arvioinnissa ja raportoinnissa.

Synergiaetujen hyödyntäminen ja kaksinkertaisen työn välttäminen

Rahapoliittiset tehtävät ja valvontatehtävät on eriytetty toisistaan joka suhteessa, mutta sekä eurojärjestelmässä että yhteisessä valvontamekanismissa selvitetään mahdolliset synergia- ja skaalaedut ja niitä hyödynnetään mahdollisimman hyvin.
Työn ja resurssien päällekkäisyyttä sekä liiallista ja tehotonta koordinointia vältetään. Tässä tarkoituksessa haetaan aktiivisesti organisatorisia ratkaisuja, jotka varmistavat tehokkaan ja nopean toiminnan ja joissa käytetään hyväksi aiempia kokemuksia.
Eurojärjestelmän tukitoimintojen ulkoistamista tulee harkita samoin kriteerein ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen.