ECB:s samlade yttranden

 1. Yttrande om ytterligare verktyg för makrotillsyn avseende bostadslån (CON/2018/9), Luxemburg, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Yttrande om att överföra nya uppgifter avseende förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner till Bank of Greece (CON/2018/11), Grekland, 15.2.2018.
 3. Yttrande om att överföra nya uppgifter avseende förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner till Central Bank of Cyprus  (CON/2018/10), Cypern, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Yttrande om överföring av monetära medel till Republiken Slovenien från s.k. skatteparadis (CON/2018/8), Slovenien, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Yttrande om kreditinstitutens beroende av medel från finansiella företag (CON/2018/7), Ungern, 6.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Yttrande om finansiering och ledning av Malta Financial Services Authority (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
 7. Yttrande om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (CON/2018/5), Slovenien, 31.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Yttrande om hur det centrala registret över bankkonton och finansiella transaktioner organiseras (CON/2018/4), Belgien, 26.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 9. Yttrande om marknader för finansiella instrument (CON/2018/3), Slovenien, 11.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Yttrande om marknader för finansiella instrument (CON/2018/2), Grekland, 9.1.2018.
 11. Yttrande om att begränsa antalet centrala kreditkassor (CON/2017/54), Litauen, 4.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Yttrande om att till Lietuvos bankas delegera funktionen som finansiellt ombud för Internationella valutafonden (CON/2017/53), Litauen, 1.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Yttrande om bänkmärkning inom områdena finansiella instrument och finanskontrakt (CON/2017/52), Bulgarien, 29.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Yttrande om ändringar av ramverket för beslutsfattande i Българска народна банка (Bulgariens nationalbank) (CON/2017/51), Bulgarien, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Yttrande om transaktioner med relaterade parter (CON/2017/50), Bulgarien, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Yttrande om löner och pensionsrättigheter (CON/2017/49), Irland, 24.11.2017.
 17. Yttrande om ändringar av unionens krishanteringssystem (CON/2017/47), EUT C 34, 31.1.2018, s. 17.Ytterligare information
 18. Yttrande om ändringar av unionens ramverk för kapitalkrav avseende kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2017/46), EUT C 34, 31.1.2018, s. 5.Ytterligare information
 19. Yttrande om stöd till bolåntagare i en svår ekonomisk situation och stöd för den frivilliga omstruktureringen av bolån denominerade eller indexerade i utländsk valuta (CON/2017/48), Polen, 9.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Yttrande om betaltjänster (CON/2017/44), Cypern, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Yttrande om den roll som Národná banka Slovenska har för att övervaka utbildningen av finansförmedlare och finansmäklare (CON/2017/43), Slovakien, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister (CON/2017/42), EUT C 385, 15.11.2017, s. 10.Ytterligare information
 23. Yttrande om rättsliga åtgärder till förmån för innehavare av kvalificerad bankkredit (CON/2017/41), Slovenien, 9.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Yttrande om begränsningar avseende kontantbetalningar (CON/2017/40), Cypern, 6.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfaranden och myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om godkännande av centrala motparter från tredjeland  (CON/2017/39), EUT C 385, 15.11.2017, s. 10.Ytterligare information
 26. ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012 och (EU) 2015/2365  (CON/2017/38), 1.11.2017.Ytterligare information
 27. Yttrande om interbank clearing och avveckling (CON/2017/37), Polen, 20.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Yttrande om regelverket för täckta obligationer, rapportering av kreditdata, makrotillsynsbefogenheter och –verktyg samt gemensamma förfaranden inom den gemensamma tillsynsmekanismen (CON/2017/36), Slovakien, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Yttrande om ändringar av reglerna för tillsyn över finansmarknaderna (CON/2017/35), Österrike, 25.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Yttrande över ett lagförslag om ändring av NBB:s stadga avseende antalet ledamöter i NBB:s styrelse (CON/2017/34), Belgien, 24.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 31. Yttrande om rapportering av kreditdata (CON/2017/33), Österrike, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Yttrande om att utse Central Bank of Cyprus till informationsmyndighet samt att inkludera ett relevant undantag till banksekretesskraven (CON/2017/32), Cypern, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Yttrande om lagen om kritisk infrastruktur (CON/2017/31), Slovenien, 14.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Yttrande om ett utkast till beslut om Hrvatska narodna bankas genomförande av penningpolitiken (CON/2017/30), Kroatien, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Yttrande om ett ytterligare amorteringskrav för bolån (CON/2017/29), Sverige, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 36. Yttrande om tillgång till det centrala kreditregistret och registret över bankkonton (CON/2017/28), Bulgarien, 2.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2017/27), Bulgarien, 11.7.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Yttrande om den nationella stiftelsen för forskning, teknik och utveckling (CON/2017/26), Österrike, 23.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Yttrande om äganderätten till ett specialföretag för tillverkning av eurosedlar (CON/2017/25), Spanien, 16.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Yttrande om granskningen av Banka Slovenijes affärsverksamhet (CON/2017/24), Slovenien, 12.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Yttrande om en ny kategori av skuldinstrument, nytt makrotillsynsverktyg, inrättandet av en ny kategori av avvecklingsinstitut och uteslutandet av kvittningsrätt (CON/2017/23), Belgien, 8.6.2017.
 42. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU (CON/2017/22), EUT C 236, 21.7.2017, s. 2.Ytterligare information
 43. Yttrande om makrotillsynsåtgärder för att begränsa systemrisker (CON/2017/21), Österrike, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2017/20), Belgien, 30.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 45. Yttrande om kommissionen för granskning av alternativa förfaranden för tvistlösningar och bankstiftelsers reservfonder (CON/2017/19), Spanien, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2017/18), Portugal, 22.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Yttrande om Sveriges riksbanks finansiella oberoende (CON/2017/17), Sverige, 18.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 48. Yttrande om rättsligt stöd för innehavare av kvalificerade bankkrediter (CON/2017/16), Slovenien, 12.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Yttrande om lagen om betaltjänster, utgivning av elektroniska pengar samt betalningssystem (CON/2017/15), Slovenien, 24.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Yttrande om ytterligare verktyg för makrotillsyn (CON/2017/14), Sverige, 20.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 51. Yttrande om att utöka de uppgifter som ingår i kreditregistret (CON/2017/13), Lettland, 12.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Yttrande om ändring av lagen om finansiell tillsyn (CON/2017/11), Tyskland, 7.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Yttrande om regler avseende försäkringsskydd mot översvämningar (CON/2017/12), Irland, 7.4.2017.
 54. Yttrande om identifieringen av infrastruktur som har avgörande betydelse för IT-säkerheten (CON/2017/10), Tyskland, 6.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Yttrande om lån kopplade till utländsk valuta (CON/2017/9), Polen, 24.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Yttrande om begränsning av skyldigheten att ta emot kontantbetalningar (CON/2017/8), Danmark, 21.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Yttrande om ändringar av reglerna om uppskjuten skatt i Grekland  (CON/2017/7), Grekland, 15.3.2017.
 58. ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller rangordningen av skuldinstrument utan säkerhet i en insolvenshierarki (CON/2017/6), 8.3.2017.Ytterligare information
 59. Yttrande om skyldigheter för betalningssystem, värdepapperscentraler samt clearing- och avvecklingssystem att tillhandahålla information och data (CON/2017/5), Polen, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Yttrande om Italiens deltagande i olika IMF-program: en förlängning av de nya lånearrangemangen, bidraget till fonden för fattiga länder samt ett nytt bilateralt lånearrangemang (CON/2017/4), Italien, 22.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Yttrande om nya uppgifter för Central Bank of Cyprus i samband med hypotekslån (CON/2017/3), Cypern, 17.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Yttrande om betalningskonton (CON/2017/2), Cypern, 15.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Yttrande om likviditetsstödjande åtgärder, en rekapitalisering i förebyggande syfte och andra brådskande bestämmelser för banksektorn (CON/2017/1), Italien, 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Yttrande om ett belgiskt lagförslag om tillsynen över enheter som hanterar betalningstransaktioner (CON/2016/61), Belgien, 28.12.2016.
 65. Yttrande om Česká národní bankas behörighet att genomföra transaktioner på finansmarknaderna (CON/2016/60), Tjeckien, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Yttrande om revisionen av Banka Slovenijes affärsverksamhet (CON/2016/59), Slovenien, 13.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Yttrande om överföringen av offentliga uppgifter avseende mynt till De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nederländerna, 5.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Yttrande om kostnadsersättning för driften av det centralta kreditregistret och registret över bankkonton (CON/2016/57), Bulgarien, 30.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Yttrande om kassakravsprocent (CON/2016/56), Ungern, 18.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Yttrande över ett lagförslag om att avskaffa den statliga garantin som ges i samband med likviditetsstöd i nödlägen (CON/2016/55), Belgien, 17.11.2016.
 71. Yttrande om ett bemyndigande för Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland att bedöma konkurrensen på marknaden för hypotekslån och ge långivare anvisningar om rörliga räntor (CON/2016/54), Irland, 17.11.2016.
 72. Yttrande om en omorganisation av den tyska federala myndigheten med ansvar för finansiell stabilitet och genomförandet av EBA:s riktlinjer för en sund ersättningspolicy (CON/2016/53), Tyskland, 31.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Yttrande om ändringar av lagen om Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Kroatien, 28.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Yttrande om en ändring av den formel som används för att beräkna avkastningen för det franska s.k. ”livret A” (CON/2016/51), Frankrike, 21.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Yttrande om ett lagförslag för att underlätta en återbetalning av vissa spreadar som tagits ut på lån kopplade till utländsk valuta (CON/2016/50), Polen, 13.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism och om ändring av direktiv 2009/101/EG (CON/2016/49), 12.10.2016.Ytterligare information
 77. Yttrande om hanteringen av fast egendom eller aktiekapital som förvärvas av ett kreditinstitut efter en skuldsanering (CON/2016/48), Cypern, 11.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Yttrande om ändringar av lagen om Latvijas Banka som innebär en minskning av antalet ledamöter i bankens styrelse  (CON/2016/47), Lettland, 28.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Yttrande om ändringar av lagen om kontoföring (CON/2016/46), Slovenien, 26.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Yttrande om den roll som Národná banka Slovenska har vid rapporteringen av avgifter kopplade till försäkringar (CON/2016/45), Slovakien, 19.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. ECB:s yttrande av den 12 september 2016 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande  (CON/2016/44), 12.9.2016.Ytterligare information
 82. Yttrande om den roll som representanten för den finska tillsynsmyndigheten har i ECB:s tillsynsnämnd, och om tillsynsavgifter (CON/2016/43), Finland, 7.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Yttrande om ett centralt kreditregister (CON/2016/42), Slovenien, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Yttrande om Banca d’Italias anvisningar för genomförandet av reformen av italienska kooperativa banker (CON/2016/41), Italien, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Yttrande om ändrade regler för kassakrav (CON/2016/40), Rumänien, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Yttrande om översynen av betalsystem (CON/2016/38), Polen, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Yttrande om specifika regler för omstrukturering av lån som är indexerade eller denominerade i utländsk valuta (CON/2016/39), Polen, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Yttrande om förbud mot kvittning avseende kreditfordringar som mobiliserats som säkerhet hos en centralbank i Europeiska centralbankssystemet (CON/2016/37), Frankrike, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Yttrande om metoden och förfarandet för räkning, sortering, paketering och märkning av sedlar och mynt (CON/2016/36), Polen, 11.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Yttrande om tillgång till det centrala registret över bankkonton (CON/2016/35), Belgien, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 91. Yttrande om konsumentkreditavtal avseende fast egendom (CON/2016/34), Grekland, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Yttrande om ändringar av lagen om Hrvatska Narodna Banka  (CON/2016/33), Kroatien, 15.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Yttrande om en reducering av den lagstadgade ersättningen för anställda inom den offentliga och semi-offentliga sektorn (CON/2016/32), Nederländerna, 13.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Yttrande om konsumentkrediter (CON/2016/31), Slovenien, 8.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Yttrande om internrevisionen av Българска народна банка (Bulgariens centralbank) (CON/2016/30), Bulgarien, 3.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Yttrande om en förordning om en integrerad data modell (CON/2016/29), Österrike, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Yttrande om rekonstruktion och avveckling av banker (CON/2016/28), Slovenien, 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Yttrande om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler med avseende på vissa datum, samt ett förslag till direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument i fråga om vissa datum (CON/2016/27), EUT C 223, 21.6.2016, s. 3.Ytterligare information
 99. Yttrande om äkthets- och kvalitetskontroll samt cirkulering av eurosedlar (CON/2016/25), Italien, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 806/2014 för att inrätta ett europeiskt insättningsgarantisystem (CON/2016/26), 20.4.2016.Ytterligare information
 101. Yttrande om revisionen av Banka Slovenijes affärsverksamhet (CON/2016/24), Slovenien, 18.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Yttrande om åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism (CON/2016/23), Slovenien, 13.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Yttrande om ett förslag till rådets beslut om åtgärder för att gradvis införa en enad representation för euroområdet i Internationella valutafonden (IMF) (CON/2016/22), EUT C 216, 6.4.2016, s. 1.Ytterligare information
 104. Yttrande om Österrikes bidrag till IMF:s katastroffond (CON/2016/21), Österrike, 6.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Yttrande om regler avseende överlåtbara skuldförbindelser (CON/2016/20), Frankrike, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Yttrande om amorteringskrav för bolån (CON/2016/18), Sverige, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Yttrande om betaltjänster (CON/2016/19), Bulgarien, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Yttrande om reformen av kooperativa banker, ett garantisystem för värdepapperisering av nödlidande krediter och alternativa investeringsfonders utlåningskapacitet (CON/2016/17), Italien, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Yttrande om inrättande och drift av organisationer som överlåter fast egendom (CON/2016/16), Cypern, 17.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel (CON/2016/15), 17.3.2016.Ytterligare information
 111. Yttrande om obligatoriska krav för betalningar och autogireringar (CON/2016/13), Rumänien, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Yttrande om att Banque de France förvärvar äganderätten till Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer (CON/2016/14), Frankrike, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Yttrande om finansiella instrument som godtas för penningpolitiska transaktioner (CON/2016/12), Rumänien, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Yttrande om a) ett förslag till förordning om gemensamma regler för värdepapperisering och om inrättandet av ett europeiskt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering och b) ett förslag till förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2016/11), EUT C 219, 17.6.2016, s. 2.Ytterligare information
 115. Yttrande om ett förslag om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 avseende undantag för råvaruhandlare (CON/2016/10), EUT C 130, 13.4.2016, s. 1.Ytterligare information
 116. Yttrande om åtgärder för att underlätta arbetet för direktionen och personalkommittén i Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cypern, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Yttrande om förmånsrätten i kreditinstitut (CON/2016/7), Frankrike, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Yttrande om ytterligare ändringar av kraven för ansvarsfull utlåning (CON/2016/8), Ungern, 22.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Yttrande om insättningsgarantisystemet (CON/2016/6), Slovenien, 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Yttrande om återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2016/5), Cypern, 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Yttrande om att skydda rätten för myntverket i Österrike att ta tillbaka mynt (CON/2016/4), Österrike, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Yttrande om insättningsgarantisystemet (CON/2016/3), Grekland, 21.1.2016.
 123. Yttrande om tillsynen över kontanthanterares verksamhet samt införandet av administrativa åtgärder och sanktioner (CON/2016/2), Litauen, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Yttrande om en skatt för vissa finansinstitut (CON/2016/1), Polen, 12.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Yttrande om rapportering av betalningsbalans och gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster (CON/2015/58), Österrike, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Yttrande om ändringar av den institutionella ramen för Banka Slovenije (CON/2015/57), Slovenien, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Yttrande om överföring av skuldförbindelser med säkerhet i inteckning genom överföring av äganderätten till en fastighet (CON/2015/56), Rumänien, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Yttrande om avgifter i samband med uttag av kontanter från uttagsautomater (CON/2015/55), Irland, 10.12.2015.
 129. Yttrande om konsumentkrediter (CON/2015/54), Tjeckien, 9.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Yttrande om den rättsliga ramen för hypotekskassor (CON/2015/53), Tyskland, 2.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Yttrande om insättningsgarantin (CON/2015/52), Nederländerna, 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Yttrande om tillverkningen av eurosedlar (CON/2015/51), Portugal, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Yttrande om förfalskningsskyddet och upprätthållandet av en god cirkulering av kontanter (CON/2015/50), Belgien, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 134. Yttrande om översyn och väl fungerande betalnings­system ("betalingsverkeer") (CON/2015/49), Nederländerna, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Yttrande om återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag samt för insättningsgarantisystem och system för ersättning till investerare (CON/2015/48), Luxemburg, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Yttrande om åtgärder i samband med förordningen om den gemensamma rekonstruktionsmekanismen (CON/2015/47), Österrike, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Yttrande om ett register över bankkonton (CON/2015/46), Bulgarien, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Yttrande om reglering av företag som förvärvar krediter (CON/2015/45), Cypern, 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Yttrande om löner och pensionsrättigheter (CON/2015/44), Irland, 11.11.2015.
 140. Yttrande om att lösa kriser på finansmarknaderna och om särskilda avgifter för vissa finansinstitut (CON/2015/43), Slovakien, 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Yttrande om den institutionella ramen för resolution av institut (CON/2015/42), Belgien, 4.11.2015.
 142. Yttrande om ändring av stadgan för Banca d'Italia (CON/2015/41), Italien, 30.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Yttrande om insättningsgarantin (CON/2015/40), Irland, 29.10.2015.
 144. Yttrande om kassakravsprocent (CON/2015/39), Ungern, 28.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Yttrande om den preliminära bedömningen av villkor relaterade till resolutionen av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2015/38), Ungern, 23.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Yttrande om regleringen av finansiell leasing och den verksamhet som leasingbolag bedriver (CON/2015/37), Cypern, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Yttrande om återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2015/35), Italien, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Yttrande om det centrala registret över bankkonton (CON/2015/36), Tjeckien, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Yttrande om ett förslag till lagen om marknaden för finansiella instrument (CON/2015/34), Slovenien, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Yttrande om att utse Lietuvos bankas till rekonstruktionsmyndighet (CON/2015/33), Litauen, 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Yttrande om konvertering av lån i schweizerfranc (CON/2015/32), Kroatien, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Yttrande om resolution av banker (CON/2015/31), Tyskland, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Yttrande om rapportering av vissa uppgifter med betydelse för den finansiella stabiliteten (CON/2015/30), Österrike, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Yttrande om sedlar och mynt i omlopp (CON/2015/29), Tjeckien, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Yttrande om ändringar av författningsrätten och lagen om Česká národní banka (CON/2015/28), Tjeckien, 11.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Yttrande om användningen av en integrerad datamodell för rapportering av uppgifter till Österreichische Nationalbank (CON/2015/27), Österrike, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Yttrande om ett lagförslag om särskilda villkor för omläggning av bostadslån som är denominerade i utländsk valuta (CON/2015/26), Polen, 5.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Yttrande om rekonstruktion och resolution av kreditinstitut och investeringsbolag (CON/2015/25), Grekland, 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Yttrande om ändringar i lagen om Greklands statistiksystem och Greklands statistikmyndighet (CON/2015/24), Grekland, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Yttrande om en ny rättslig ram för sparbanker (CON/2015/23), Portugal, 7.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Yttrande om konsumentskydd på finansmarknaderna (CON/2015/21), Slovakien, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Yttrande om rekonstruktion och avveckling på finansmarknaderna (CON/2015/22), Tjeckien, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Yttrande om ett centralt kreditregister (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Yttrande om återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2015/19), Spanien, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Yttrande om ett förslag till kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1708/2005 om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende den gemensamma referensperioden för harmoniserat index över konsumentpriser (CON/2015/18), EUT C 209, 25.6.2015, s. 3.
 166. Yttrande om regelverket för insättningsgarantisystemet och rekonstruktion på finansmarknaderna (CON/2015/17), Polen, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Yttrande om ändringar av den rättsliga ramen för Bank Asset Management Company i Slovenien (CON/2015/16), Slovenien, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Yttrande om reglering av öppna positioner i tillgångar i balansräkningen för kreditinstitut (CON/2015/15), Ungern, 21.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Yttrande om förbud mot tvångsauktioner av permanentbostäder (CON/2015/14), Grekland, 10.4.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Yttrande om reformen av kooperativa banker (banche popolari) (CON/2015/13), Italien, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Yttrande om ramverket för kreditförmedling (CON/2015/12), Portugal, 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Yttrande om den rättsliga ramen för säkerställda obligationer och hypoteksbanker (CON/2015/11), Polen, 20.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade index för konsumentpriser och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2494/95 (CON/2015/10), EUT C 175, 29.5.2015, s. 2.Ytterligare information
 174. Yttrande om det rättsliga ramverket för Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Polen, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Yttrande om oberoendet för Banka Slovenije och medlemmarna i centralbankens beslutande organ (CON/2015/8), Slovenien, 2.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Yttrande om strategin för makrotillsynen (CON/2015/7), Litauen, 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Yttrande om ändringar av stadgan för Eesti Pank (CON/2015/6), Estland, 9.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Yttrande om ett nytt rättsligt ramverk för produktionen av officiell statistik i Litauen (CON/2015/5), Litauen, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Yttrande om översynen av Europeiska systemrisknämndens uppdrag och organisation (CON/2015/4), EUT C 192, 10.6.2015, s. 1.
 180. Yttrande om den roll som Národná banka Slovenska har vid rekonstruktioner på finansmarknaderna (CON/2015/3), Slovakien, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Yttrande om rekonstruktionskollegiet (CON/2015/2), Belgien, 21.1.2015.
 182. Yttrande om ansökningar att bedriva verksamhet som avvecklingsbolag (CON/2015/1), Österrike, 9.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Yttrande om Rumäniens bidrag till IMF:s fond för fattiga länder (Poverty Reduction and Growth Trust) (CON/2014/92), Rumänien, 29.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Yttrande om publikationen av dokument och användning av pensionsreserven (CON/2014/91), Österrike, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Yttrande om utlämnande av information om en bank är föremål för avveckling eller om banktillståndet dras in (CON/2014/90), Bulgarien, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Yttrande om att lämna ut konfidentiella uppgifter till en undersökning av det nationella parlamentet (CON/2014/89), Irland, 19.12.2014.
 187. Yttrande om kreditkrav  (CON/2014/88), Estland, 17.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Yttrande om konvertering av lån i utländsk valuta (CON/2014/87), Ungern, 16.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Yttrande om ändringar av lagen om insättningsgaranti (CON/2014/86), Bulgarien, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Yttrande om allmänna affärsvillkor för konsumentkrediter (CON/2014/85), Ungern, 8.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder (CON/2014/84), EUT C 31, 30.1.2015, s. 3.
 192. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om strukturella åtgärder för att förbättra motståndskraften hos EU:s kreditinstitut (CON/2014/83), EUT C 137, 27.4.2015, s. 2.Ytterligare information
 193. Yttrande om tillverkning av eurosedlar genom ett specialföretag (CON/2014/82), Spanien, 19.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Yttrande om kontobaserade värdepapper (CON/2014/81), Slovenien, 13.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Yttrande om avveckling av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2014/80), Ungern, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Yttrande om banklagstiftning (CON/2014/79), Slovenien, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Yttrande om den rättsliga ramen för kooperativa banker (CON/2014/78), Polen, 31.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Yttrande om en specifik skattelättnad för finansinstitut (CON/2014/77), Ungern, 30.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Yttrande om specifika avvecklingsregler för konsumentkrediter (CON/2014/76), Ungern, 28.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Yttrande om fastställandet av viktade genomsnittliga räntor för federala lån och utnämningen av externa revisorer (CON/2014/75), Österrike, 23.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Yttrande om finansiell transparens, betalningstjänster och elektroniska pengar  (CON/2014/74), Danmark, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Yttrande om regler avseende intressekonflikter för ledamöter av de beslutande organen och styrelsen för Banca d’Italia (CON/2014/73), Italien, 13.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Yttrande om ytterligare regler för vissa typer av konsumentkrediter (CON/2014/72), Ungern, 10.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Yttrande om offentliggörandet av den effektiva årsräntan för konsumentkreditavtal (CON/2014/71), Estland, 2.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Yttrande om uppdelning och reglering av bankverksamheter (CON/2014/70), Frankrike, 19.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Yttrande om genomförandet av det euroepeiska direktivet om återhämtning och resolution  (CON/2014/67), Tyskland, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Yttrande om reglering av företag som äger krediter (CON/2014/69), Irland, 12.9.2014.
 208. Yttrande om kassakrav i samband med införandet av euron (CON/2014/68), Litauen, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Yttrande om tillgångar som omfattas av uppskjuten skatt (CON/2014/66), Portugal, 3.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Yttrande om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar och euromynt (CON/2014/65), Litauen, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Yttrande om sparbanker knutna till ömsesidiga företag (CON/2014/64), Portugal, 14.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Yttrande om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2014/62), Ungern, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Yttrande om redominering av företags kapital och värdepapper (CON/2014/63), Litauen, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Yttrande om rekonstruktions- och likvidationsåtgärder avseende Hypo Group Alpe Adria (CON/2014/61), Österrike, 29.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Yttrande om nya generella åtgärder till följd av Högsta domstolens avgörande om konsumentkreditavtal  (CON/2014/59), Ungern, 28.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen  (CON/2014/58), EUT C 352, 7.10.2014, s. 4.Ytterligare information
 217. Yttrande om rekonstruktion av kreditinstitut och andra institut (CON/2014/60), Cypern, 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Yttrande om ett centralt kreditregister (CON/2014/57), Portugal, 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Yttrande om behörigheten att ge ut mynt (CON/2014/56), Cypern, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 220. Yttrande om reproduceringar av sedlar och mynt denominerade i forint och euro i Ungern (CON/2014/55), Ungern, 11.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 221. Yttrande om reglerna för samråd med ECB (CON/2014/54), Slovakien, 10.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Yttrande om godkännande av betalningssystem (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
 223. Yttrande om regelverket för kreditinstitut  (CON/2014/52), Polen, 9.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. ECB:s yttrande av den 8 juli 2014 om ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen och ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad gäller omräkningskursen till euron för Litauen (CON/2014/50), EUT C 244, 26.7.2014, s. 1.
 225. Yttrande om begränsningar avseende anställningstid och ålder för centralbankschefen och dennes ställföreträdare i Banque de France (CON/2014/51), Frankrike, 8.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Yttrande om hantering, distribution och förfalskningsskydd av sedlar och mynt i Ungern (CON/2014/48), Ungern, 1.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 227. Yttrande om krav på rapportering av betalningsstatistik (CON/2014/47), Polen, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Yttrande om en systemriskkommitté (CON/2014/46), Luxemburg, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering och öppenhet om och insyn i transaktioner för värdepappersfinansiering  (CON/2014/49), EUT C 336, 26.9.2014, s. 5.Ytterligare information
 230. Yttrande om andra finansiella institut än banker med långivning till konsumenter (CON/2014/45), Bulgarien, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Yttrande om åtgärder i samband med SSM-förordningen (CON/2014/43), Österrike, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Yttrande om kriterier för ansvarsfull långivning (CON/2014/44), Ungern, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Yttrande om avkastningen på minimireserver (CON/2014/42), Litauen, 11.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 234. Yttrande om kortsiktiga likviditetskrav för kreditinstitut (CON/2014/41), Ungern, 6.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Yttrande om kreditinstitutens organisation, tillsyn och solvens (CON/2014/40), Spanien, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Yttrande om allmänhetens tillgång till specifik information om nödlidande lån hos vissa banker (CON/2014/39), Slovenien, 27.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Yttrande om lönerna för anställda och medlemmar av Banca d’Italias beslutande organ samt beskattningen av Banca d’Italias omvärderade aktier (CON/2014/38), Italien, 26.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar och kvitton (CON/2014/37), Rumänien, 22.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Yttrande om ett förslag till förordning om penningmarknadsfonder  (CON/2014/36), EUT C 255, 6.8.2014, s. 3.Ytterligare information
 240. Yttrande om en reducering av vissa pensionsrätter (CON/2014/35), Österrike, 19.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Yttrande om regelverket för kreditinstitut och finansiella företag (CON/2014/34), Portugal, 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Yttrande om tillsynen över avvecklingssystem för betalningar och värdepapper (CON/2014/33), Litauen, 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Yttrande om att vissa sedlar och mynt upphör att vara lagliga betalningsmedel (CON/2014/32), Sverige, 5.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Yttrande om hanteringen av kriser på finansmarknaderna (CON/2014/31), Finland, 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 245. Yttrande om de offentliga finanserna (CON/2014/30), Litauen, 30.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 246. Yttrande om hur den grekiska stabilitetsfonden får rekapitalisera kreditinstitut i Grekland (CON/2014/29), Grekland, 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 247. Yttrande om en granskning av hur marknadsaktörerna använder sig av kreditbetyg (CON/2014/28), Litauen, 22.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 248. Yttrande om valutaväxlare (CON/2014/27), Litauen, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 249. Yttrande om transaktioner som avser statspapper (CON/2014/26), Rumänien, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Yttrande om Banka Slovenijes oberoende (CON/2014/25), Slovenien, 11.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Yttrande om krishantering (CON/2014/24), Litauen, 2.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Yttrande om hur man mäter olika bankgruppers kredit- och landrisker (CON/2014/23), Österrike, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Yttrande om regler för ledande tjänstemän hos Banco de España avseende intressekonflikter (CON/2014/22), Spanien, 20.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Yttrande om finansiell tillsyn, makrotillsyn och tillsynen över betalningssystemen (CON/2014/21), Estland, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Yttrande om tillsynen över betalningar och autogireringar i euro (CON/2014/20), Rumänien, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Yttrande om löptidsobalanser och valutapositioner i kreditinstituten (CON/2014/15), Ungern, 24.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Yttrande om ändringar i styrningen av Banca d’Italia (CON/2014/19), Italien, 21.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Yttrande om makrotillsynen över det finansiella systemet (CON/2014/18), Polen, 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 259. Yttrande om status för, och tillsyn över, kreditinstitut (CON/2014/17), Belgien, 14.2.2014.
 260. Yttrande om mandatet avseende makrotillsyn för NBB samt dess instrument (CON/2014/16), Belgien, 13.2.2014.
 261. Yttrande om införandet av euron i Litauen (CON/2014/14), Litauen, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Yttrande om dematerialiserade värdepapperskonton i utländsk valuta (CON/2014/13), Belgien, 12.2.2014.
 263. Yttrande om en sänkning av den lagstadgade ersättningen som utgår till ledande tjänstemän i den offentliga och halv-offentliga sektorn (CON/2014/12), Nederländerna, 10.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Yttrande om överföring av uppgifter som behövs för att definiera penningpolitik (CON/2014/11), Polen, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2013/36/EU och 2009/110/EG samt upphävande av direktiv 2007/64/EG (CON/2014/9), 5.2.2014.Ytterligare information
 266. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner  (CON/2014/10), EUT C 193, 5.2.2014, s. 2.Ytterligare information
 267. Yttrande om Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Ungern, 31.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Yttrande om ersättning till offentliganställda vid sjukledighet (CON/2014/7), Irland, 28.1.2014.
 269. Yttrande om avrundningsregler för eurodenominerade betalningar (CON/2014/6), Belgien, 23.1.2014.
 270. Yttrande om ett förslag till förordning om senareläggning av datumet för övergången till SEPA  (CON/2014/3), EUT C 80, 19.3.2014, s. 1.Ytterligare information
 271. Yttrande om allmänhetens tillgång till information om tjänstemäns tillgångar och förmögenhet (CON/2014/5), Slovenien, 20.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2014/4), Litauen, 17.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Yttrande över en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion  (CON/2014/1), EUT C 244, 26.7.2014, s. 3.
 274. Yttrande om ett förslag till förordning om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal (CON/2014/2), EUT C 113, 15.4.2014, s. 1.Ytterligare information
 275. Yttrande om en kapitalökning för Banca d’Italia (CON/2013/96), Italien, 27.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Yttrande om säkerställda obligationer (CON/2013/94), Rumänien, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Yttrande om rörlig ersättning till anställda hos företag som bedriver värdepappershandel (CON/2013/95), Danmark, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Yttrande om kreditregistret (CON/2013/93), Lettland, 19.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 279. Yttrande avseende Banca d’Italia och begränsningen av de offentliga utgifterna (CON/2013/92), Italien, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Yttrande om de offentliga finanserna i Estland (CON/2013/91), Estland, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Yttrande om de offentliga finanserna i Luxemburg (CON/2013/90), Luxemburg, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Yttrande om hantering och distribution av sedlar samt förfalskningsskydd i Ungern (CON/2013/89), Ungern, 17.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Yttrande om rapporteringsskyldigheten avseende uppgifter till stöd för Magyar Nemzeti Banks tillsynsuppgifter (CON/2013/88), Ungern, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 284. Yttrande om åtgärder för att öka stabiliteten inom banksektorn (CON/2013/86), Slovenien, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Yttrande om rekapitalisering av kreditinstitut (CON/2013/87), Portugal, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Yttrande om betalningsmedel och betalningssystem (CON/2013/84), Frankrike, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 287. Yttrande om styrningen av tillsynsmyndigheten (CON/2013/83), Danmark, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Yttrande om den rättsliga ställningen för Lietuvos bankas tillgångar och omfattningen av den statliga revisionen av banken (CON/2013/85), Litauen, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Yttrande om tillsynen av kreditinstitut och makrotillsyn (CON/2013/82), Finland, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Yttrande om licensgivning, reglering och tillsyn över kooperativa kreditinstitut (CON/2013/81), Cypern, 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Yttrande om stabiliseringsåtgärder och insättningsgarantifonden (CON/2013/80), Rumänien, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Yttrande om kassakrav för kreditinstitut (CON/2013/79), Litauen, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 293. Yttrande om förändringar av beslutsrätten för Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Cypern, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. ECB:s yttrande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner  (CON/2013/77), EUT C 51, 22.2.2014, s. 3.Ytterligare information
 295. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (CON/2013/76), EUT C 109, 11.4.2014, s. 2.Ytterligare information
 296. Yttrande om finansiell rekonstruktion av företag (CON/2013/75), Slovenien, 5.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Yttrande om en överföring av förvaltningen av statsegendom till Banca Naţională a României (CON/2013/74), Rumänien, 29.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 298. Yttrande om åtgärder avseende rekonstruktion av banker (CON/2013/73), Slovenien, 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållandet av och kvaliteten på statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser (CON/2013/72), EUT C 14, 16.10.2013, s. 5.Ytterligare information
 300. Yttrande om det integrerade tillsynskonceptet i Ungern (CON/2013/71), Ungern, 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Yttrande om inrättandet av ett finansiellt stabilitetsråd och de nationella myndigheternas mandat avseende makrotillsynen (CON/2013/70), Slovenien, 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 302. ECB:s yttrande om ändringar av lagen om Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2013/69), Malta, 13.9.2013.
 303. Yttrande om ett nytt statistikuppdrag för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2013/68), Belgien, 29.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 304. Yttrande om Banco de Portugals mandat avseende makroprudentiell tillsyn (CON/2013/66), Portugal, 27.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Yttrande om hantering samt återcirkulering av eurosedlar och -mynt (CON/2013/65), Lettland, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 306. Yttrande om principer och tillvägagångssätt för att byta ut sedlar och mynt (CON/2013/64), Polen, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 307. Yttrande om kreditföreningar (CON/2013/63), Litauen, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Yttrande om att Banka Slovenije tillhandahåller betalningstjänster åt den offentliga sektorn (CON/2013/62), Slovenien, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Yttrande om Banco de Españas oavhängighet i fråga om personalärenden och om upphörande av centralbankschefens förordnande (CON/2013/61), Spanien, 16.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 310. Yttrande om åtgärder för att öka stabiliteten inom banksektorn (CON/2013/67), Slovenien, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Yttrande om ställande av säkerhet till Danmarks Nationalbank genom automatiska säkerheter (CON/2013/60), Danmark, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Yttrande om OTC-derivat, centrala motparter och förvaringsinstitut (CON/2013/59), Belgien, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 313. Yttrande om ett register över årsredovisningar (CON/2013/58), Slovakien, 7.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Yttrande om särskild likvidation av kreditinstitut (CON/2013/57), Grekland, 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 315. Yttrande om det nya integrerade tillsynskonceptet i Ungern (CON/2013/56), Ungern, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Yttrande om åtgärder för att stimulera till långsiktig utlåning (CON/2013/55), Belgien, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 317. Yttrande om makroprudentiell tillsyn över det nationella finansiella systemet (CON/2013/54), Cypern, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Yttrande om Sveriges Riksbanks finansiella oberoende (CON/2013/53), Sverige, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 319. Yttrande om tillsynen över kooperativa kreditinstitut (CON/2013/51), Cypern, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Yttrande om sparbanker och bankstiftelser (CON/2013/52), Spanien, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Yttrande om stabilitetsåtgärder (CON/2013/50), Rumänien, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Yttrande om filialer till kreditinstitut baserade utanför EES (CON/2013/49), Irland, 9.7.2013.
 323. Yttrande om ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland och ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad gäller omräkningskursen till euron för Lettland  (CON/2013/48), EUT C 204, 18.7.2013, s. 1.Ytterligare information
 324. Yttrande om kassakrav i samband med införandet av euron (CON/2013/47), Lettland, 3.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Yttrande om löne- och pensionsreformer (CON/2013/46), Irland, 28.6.2013.
 326. Yttrande om det mandat som Lietuvos bankas har avseende makrotillsynen (CON/2013/45), Litauen, 26.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Yttrande om en specialskatt för kreditinstitut (CON/2013/44), Cypern, 19.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Yttrande om behandlingen av eurosedlar som "neutraliserats" av stöldskyddsutrustning (CON/2013/43), Belgien, 12.6.2013.
 329. Yttrande om planer för räddning och avveckling (CON/2013/42), Belgien, 10.6.2013.
 330. Yttrande om förändringar i ledningsstrukturen för Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Cypern, 5.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Yttrande om makroprudentiell tillsyn över det nationella finansiella systemet (CON/2013/39), Rumänien, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Yttrande om nya tillsynsuppgifter för Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/40), Ungern, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Yttrande om Greklands finansiella stabilitetsfond (CON/2013/38), Grekland, 29.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 334. ECB:s yttrande av den 28 maj 2013 över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning och om ersättning av rådets rambeslut 2000/383/RIF (CON/2013/37), EUT C 179, 25.6.2013, s. 9.Ytterligare information
 335. Yttrande om kreditinstitutens ställning och grundandet av finansieringsföretag (CON/2013/36), Frankrike, 24.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Yttrande om ett förslag till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (CON/2013/35), EUT C 176, 21.6.2013, s. 11.Ytterligare information
 337. Yttrande om skuldsanering för privatpersoner  (CON/2013/34), Grekland, 23.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Yttrande om skyddet för hypoteksgäldenärer (CON/2013/33), Spanien, 22.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Yttrande om ett direktivförslag om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism samt ett förslag till förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel (CON/2013/32), EUT C 166, 12.6.2013, s. 2.Ytterligare information
 340. Yttrande om att stärka Banca Naţională a Românieis institutionella roll och oberoende (CON/2013/31), Rumänien, 7.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Yttrande om regler för makrotillsynen (CON/2013/30), Malta, 30.4.2013.
 342. Yttrande om ett kreditregister avseende privatpersoner (CON/2013/29), Frankrike, 26.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Yttrande om skydd mot risker och en separation av bankverksamheter (CON/2013/28), Tyskland, 19.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 344. Yttrande om regelverket för statliga garantier samt statens garantier för Dexia SA och Dexia Crédit Local SA (CON/2013/27), Belgien, 15.4.2013.
 345. Yttrande om krishantering och tidiga åtgärder avseende kreditinstitut (CON/2013/26), Österrike, 11.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Yttrande om insättningsgarantin (CON/2013/25), Spanien, 10.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Yttrande om ställande av finansiell säkerhet (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
 348. Yttrande om särskilda hypotekstransaktioner (CON/2013/23), Slovakien, 2.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 349. Yttrande om betalningsbalansrapportering (CON/2013/22), Österrike, 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Yttrande om åtgärder för att öka stabiliteten inom banksektorn (CON/2013/21), Slovenien, 22.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Yttrande om vilande inlåningskonton hos kreditinstitut (CON/2013/20), Grekland, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Yttrande om rekapitalisering av kreditinstitut (CON/2013/19), Portugal, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 353. Yttrande om begränsningar för kontantbetalningar (CON/2013/18), Belgien, 18.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 354. Yttrande om rekapitalisering av kreditinstitut (CON/2013/17), Grekland, 12.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Yttrande om Oesterreichische Nationalbanks bidrag till IMF:s fond för fattiga länder (Poverty Reduction and Growth Trust) samt ett bilateralt låneavtal mellan IMF och Oesterreichische Nationalbank (CON/2013/16), Österrike, 4.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Yttrande om Bank of Greece vinstdisposition  (CON/2013/15), Grekland, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 357. Yttrande om ramverket för tillsyn över finansmarknaden (CON/2013/14), Polen, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 358. Yttrande om den ändrade beräkningen av det årliga bidraget till den finansiella stabiliteten (CON/2013/13), Belgien, 18.2.2013.
 359. Yttrande om att finansministeriet tar emot insättningar och administrerar värdepapperskonton (CON/2013/12), Ungern, 12.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Yttrande om begränsningar för kontantbetalningar av löner (CON/2013/11), Finland, 8.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Yttrande om avveckling av kreditinstitut och andra institut (CON/2013/10), Cypern, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 362. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2013/9), Danmark, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Yttrande om en statlig garanti för vissa åtaganden som ingåtts av dotterbolag till Dexia SA (CON/2013/8), Frankrike, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Yttrande om kredittransfereringar och direktdebiteringar (CON/2013/7), Italien, 30.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Yttrande om nya behörigheter för Banca Naţională a României avseende statsobligationer och kreditswappar (CON/2013/6), Rumänien, 29.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Yttrande om kreditföreningar (CON/2013/5), Polen, 14.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicy och sanktioner (CON/2013/4), EUT C 96, 4.4.2013, s. 18.
 368. Yttrande om åtgärder tidiga åtgärder, omstrukturering samt avveckling av kreditinstitut (CON/2013/3), Spanien, 9.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Yttrande om ett förslag till rådets förordning om upprättandet av ett system för ekonomiskt stöd till de medlemsstater som inte har infört euron som valuta  (CON/2013/2), EUT C 96, 4.4.2013, s. 11.Ytterligare information
 370. Yttrande om ramverket för tillsyn över finansmarknaden (CON/2013/1), Polen, 4.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Yttrande om nya åtgärder avseende kreditregister i Irland (CON/2012/111), Irland, 21.12.2012.
 372. Yttrande om kassakrav för kreditinstitut (CON/2012/110), Litauen, 21.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Yttrande om inrättandet av kapitalbuffertar för Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/109), Italien, 17.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Yttrande om kapitalförvaltningsbolag (CON/2012/108), Spanien, 14.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Yttrande om högfrekvenshandel (CON/2012/107), Tyskland, 13.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Yttrande om bankverksamhet och finansiell stabilitet (CON/2012/106), Frankrike, 12.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om faktablad för investeringsprodukter (CON/2012/103), EUT C 70, 9.3.2013, s. 2.Ytterligare information
 378. Yttrande om genomförandet av fördraget om stabilitet, samordning och styrning i den ekonomiska och monetära unionen  (CON/2012/105), Litauen, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 379. Yttrande om finanslagstiftning (CON/2012/104), Danmark, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 380. Yttrande om vissa villkor vid beviljandet av lån (CON/2012/102), Rumänien, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Yttrande om banklagen (CON/2012/101), Slovenien, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Yttrande om en statlig garanti för vissa åtaganden som ingåtts av dotterbolag till Dexia SA (CON/2012/100), Belgien, 30.11.2012.
 383. Yttrande om ett förslag till direktiv om inrättande av en ram för återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag  (CON/2012/99), EUT C 39, 12.2.2013, s. 1.Ytterligare information
 384. Yttrande om en förlängning av irländska statens garanti för kreditinstitutens godtagbara skulder (CON/2012/98), Irland, 29.11.2012.
 385. Yttrande om olika förslag till tekniska tillsynsstandarder och genomförande som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten överlämnat till kommissionen så att de kan antas som kommissionens delegerade genomförandeförordningar om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister  (CON/2012/95), EUT C 60, 1.3.2013, s. 1.
 386. Yttrande om införandet av euron (CON/2012/97), Lettland, 27.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 387. Yttrande om ett förslag till rådets förordning om tilldelning av särskilda uppgifter till ECB i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut och ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) (CON/2012/96), EUT C 30, 1.2.2013, s. 6.Ytterligare information
 388. Yttrande om ändring av lagen om skatt på finansiella transaktioner, CON/2012/94 (CON/2012/94), Ungern, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Yttrande om en skatt på finansiella tjänster och en skatt på bankernas totala balansomslutning  (CON/2012/93), Slovenien, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Yttrande om säkerställda obligationer (Pfandbriefe), CON/2012/92 (CON/2012/92), Tyskland, 23.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 391. Yttrande om en stabiliseringsfond för banker (CON/2012/91), Polen, 19.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 392. Yttrande om ändringar av ramverket för rekapitalisering av kreditinstitut  (CON/2012/90), Grekland, 16.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Yttrande om eurosedlar och euromynt samt ändringar av stadgan för Banco de España  (CON/2012/89), Spanien, 15.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 394. Yttrande om stabiliseringen av finansmarknaden (CON/2012/88), Tyskland, 14.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Yttrande om stavningen av den gemensamma valutan (CON/2012/87), Lettland, 13.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Yttrande om Banco de Portugals löner till anställda och budget (CON/2012/86), Portugal, 9.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik (CON/2012/84), EUT C 374, 4.12.2012, s. 2.Ytterligare information
 398. Yttrande om statliga garantier för kreditinstitut (CON/2012/85), Cypern, 6.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 399. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2012/83), Slovakien, 31.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 400. Yttrande om kontrollen av kontanter (CON/2012/82), Tyskland, 30.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 401. Yttrande om utdelning av vinst från Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique till belgiska staten (CON/2012/81), Belgien, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 402. Yttrande om ändringar av lagen om Latvijas Banka (CON/2012/80), Lettland, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Yttrande om finanspolitiska regler och betalningsansvar för bankkonton och budgetorganisationers betalningar (CON/2012/79), Bulgarien, 24.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Yttrande om öppna marknadstransaktioner och stående faciliteter  (CON/2012/78), Rumänien, 23.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Yttrande över ett förslag om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2214/96 om harmoniserade konsumentprisindex (HIKP): överföring och spridning av HIKP:s delindex, vad gäller införande av harmoniserade konsumentprisindex med konstant skattenivå, och ett förslag till kommissionens förordning med tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 om harmoniserade konsumentprisindex vad gäller fastställande av egnahemsprisindex (CON/2012/77), EUT C 73, 13.3.2013, s. 5.
 406. Yttrande om informationsfrihet (CON/2012/76), Irland, 19.10.2012.
 407. Yttrande om europeiskt ekonomiskt stöd (CON/2012/75), Spanien, 9.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 408. Yttrande om nya åtgärder avseende kreditregistret på Irland (CON/2012/74), Irland, 5.10.2012.
 409. Yttrande om de förberedelser och lagändringar som är nödvändiga inför införandet av euron (CON/2012/73), Lettland, 2.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Yttrande om ett konsoliderat rättsligt ramverk för betalningstjänster (CON/2012/72), Polen, 21.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Yttrande om åtgärder för att öka stabiliteten inom banksektorn (CON/2012/71), Slovenien, 19.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Yttrande om åtgärder avseende personlig konkurs (CON/2012/70), Irland, 14.9.2012.
 413. Yttrande om en kapitalökning för Banque centrale du Luxembourg (CON/2012/69), Luxemburg, 7.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Yttrande om kreditföreningar  (CON/2012/68), Irland, 4.9.2012.
 415. Yttrande om rapporteringskrav för gränsöverskridande tjänstetransaktioner (CON/2012/67), Österrike, 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Yttrande om rapporteringskrav avseende utrikeshandeln (CON/2012/66), Tyskland, 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Yttrande om en ökning av Österrikes IMF-kvot (CON/2012/65), Österrike, 13.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Yttrande om rekapitalisering av Banca Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/64), Italien, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Yttrande om den stabiliserande budgetpolitiken och upprättandet av ett statligt reservkonto hos Lietuvos bankas för användning i krislägen (CON/2012/63), Litauen, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 420. Yttrande om ett förslag till förordning om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler (CON/2012/62), EUT C 310, 13.10.2012, s. 12.
 421. Yttrande om reformen av tillsynen över försäkringar och pensioner (CON/2012/61), Italien, 30.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Yttrande om statliga garantier (CON/2012/60), Spanien, 26.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 423. Yttrande om skatten på finansiella transaktioner (CON/2012/59), Ungern, 24.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Yttrande om en stabiliseringsfond för banker (CON/2012/58), Polen, 23.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Yttrande om Slovenia Sovereign Holding (CON/2012/57), Slovenien, 20.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Yttrande över en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion  (CON/2012/56), EUT C 218, 24.7.2012, s. 3.Ytterligare information
 427. Yttrande om ökad finansiell tillsyn och inrättandet av en finansiell stabiliseringskommitté  (CON/2012/55), Tyskland, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Yttrande om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel (CON/2012/54), Sverige, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 429. Yttrande om nya åtgärder för att stärka tillsynen över det finansiella regelverket (CON/2012/52), Irland, 16.7.2012.
 430. Yttrande om bankskatt och finansieringen av insättningsgarantin  (CON/2012/53), Slovakien, 16.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Yttrande om lagarna om Cyperns centralbank 2002-2007 (CON/2012/51), Cypern, 11.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Yttrande om rekapitalisering av Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Cypern, 2.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Yttrande om Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/49), Ungern, 28.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Yttrande om rekapitalisering av banker  (CON/2012/48), Slovenien, 21.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Yttrande om åtgärder för att förhindra sena betalningar  (CON/2012/47), Slovenien, 18.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Yttrande om reorganisering och försäljning av fastighetsinnehav inom finansektorn (CON/2012/46), Spanien, 5.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Yttrande om ökningen av Ungerns IMF-kvot (CON/2012/45), Ungern, 1.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 438. Yttrande om lagen om Česká národní banka (CON/2012/44), Tjeckien, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Yttrande om lagen om Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/43), Ungern, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 440. Yttrande om ett utkast till kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn (CON/2012/42), EUT C 47, 19.2.2013, s. 1.
 441. Yttrande om nya rättsliga regler för driften av centrala motparter (CON/2012/41), Polen, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 442. Yttrande om skuldsanering för privatpersoner (CON/2012/40), Grekland, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Yttrande om regler för rekapitalisering och avveckling av kreditinstitut i Grekland (CON/2012/39), Grekland, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Yttrande om tillsynen över tjänster och system avseende massbetalningar (CON/2012/38), Italien, 21.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar  (CON/2012/37), Danmark, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Yttrande om förfalskningsskyddet samt god cirkulering av kontanter (CON/2012/34), Tyskland, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Yttrande om driftskostnader associerade med tillsyn (CON/2012/35), Belgien, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 448. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2012/36), Litauen, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 449. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2012/33), Spanien, 8.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 450. ECB:s yttrande av den 25 april 2012 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska riskkapitalfonder och om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska fonder för socialt företagande  (CON/2012/32), EUT C 175, 19.6.2012, s. 11.
 451. Yttrande om insättningsgarantin och reglerna för bankavveckling (CON/2012/30), Danmark, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Yttrande om lagen om Bank of Greece (CON/2012/31), Grekland, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Yttrande om den statliga garantifonden avseende det statliga pensionssystemet (CON/2012/29), Bulgarien, 13.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 454. Yttrande om ändringar i lagen om Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/26), Ungern, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Yttrande om bostadslån i utländsk valuta och avtal om bostadslån (CON/2012/27), Ungern, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 456. Yttrande om säkerställda obligationer i Belgien och åtgärder för att underlätta ställandet av kreditfordringar (CON/2012/28), Belgien, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 457. Yttrande om rekapitalisering och avveckling av kreditinstitut i Grekland (CON/2012/25), Grekland, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Yttrande om ett förslag till förordning om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut och ett förslag till direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller alltför stor förlitan på kreditbetyg  (CON/2012/24), EUT C 167, 13.6.2012, s. 2.Ytterligare information
 459. Yttrande om genomförandeåtgärder avseende rekapitalisering (CON/2012/23), Portugal, 30.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Yttrande om insättningsgarantin (CON/2012/22), Slovenien, 28.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Yttrande om i) ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om marknader för finansiella instrument och om upphävande av direktiv 2004/39/EG, ii) ett förslag till förordning om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EMIR) om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, iii) ett förslag till direktiv om straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) och iv) ett förslag till förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (CON/2012/21), EUT C 161, 7.6.2012, s. 3.Ytterligare information
 462. Yttrande om Italiens deltagande i de IMF-program som tillkommit som svar på finanskrisen (CON/2012/20), Italien, 16.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Yttrande om utnämningen av ledamöter till styrelsen för Latvijas Banka (CON/2012/19), Lettland, 15.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Yttrande om ökad ekonomisk styrning i euroområdet (CON/2012/18), EUT C 141, 17.5.2012, s. 7.Ytterligare information
 465. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot penningförfalskning (Periklesprogrammet 2020)  (CON/2012/17), EUT C 137, 12.5.2012, s. 7.Ytterligare information
 466. Yttrande om kassakrav (CON/2012/16), Lettland, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 467. Yttrande om skyddet för euron mot förfalskning och om äkthetskontroll av euromynt (CON/2012/15), Grekland, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 468. Yttrande om rekapitalisering och avveckling av kreditinstitut i Grekland (CON/2012/14), Grekland, 28.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 469. Yttrande om statliga garantier (CON/2012/13), Spanien, 20.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Yttrande om villkoren för värdepapper som ges ut eller garanteras av grekiska staten (CON/2012/12), Grekland, 17.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Yttrande om en reorganisering av den spanska finanssektorn (CON/2012/11), Spanien, 15.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Yttrande om hur Banca d’Italia förvaltar statskassans likviditet samt hur motparter väljs ut för relaterade operationer (CON/2012/9), Italien, 13.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av kommissionens direktiv 2007/14/EG  (CON/2012/10), EUT C 93, 30.3.2012, s. 2.Ytterligare information
 474. Yttrande om systemet för övervakning av transaktioner med kontoförda värdepapper (CON/2012/8), Grekland, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Yttrande över regler avseende minimireserver (kassakrav) (CON/2012/7), Rumänien, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Yttrande om pensionsreformer inom den offentliga sektorn (CON/2012/6), Irland, 26.1.2012.
 477. Yttrande om ett förslag till direktiv om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag samt om ett förslag till förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2012/5), EUT C 105, 11.4.2012, s. 1.Ytterligare information
 478. Yttrande om dematerialiserade värdepapper (CON/2012/3), Luxemburg, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Yttrande om stabiliseringsåtgärder avseende finansmarknaden (CON/2012/2), Tyskland, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Yttrande om ett garantiprogram för italienska bankers skulder och växling av liresedlar (CON/2012/4), Italien, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 481. Yttrande om statstjänstemännens löner (CON/2012/1), Cypern, 4.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Yttrande om ändringar av de grekiska reglerna för avveckling av kreditinstitut (CON/2011/107), Grekland, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Yttrande om Magyar Nemzeti Banks oberoende (CON/2011/106), Ungern, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Yttrande om Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/104), Ungern, 14.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Yttrande om inrättande och finansiering av en avvecklingsfond och om ändrade regler för beräkningen av avgifter till insättningsgarantin (CON/2011/103), Belgien, 12.12.2011.
 486. Yttrande om äkthetskontroll av euromynt och hantering av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation samt föreläggande av administrativa åtgärder och viten (CON/2011/105), Malta, 9.12.2011.
 487. Yttrande om en ökning av Rumäniens IMF-kvot (CON/2011/102), Rumänien, 9.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Yttrande om lagstiftning för värdepappersmarknaderna (CON/2011/101), Finland, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Yttrande över en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion  (CON/2011/100), EUT C 364, 14.12.2011, s. 7.Ytterligare information
 490. Yttrande om nya ändringar av reglerna för Lietuvos bankas vinstdisposition (CON/2011/99), Litauen, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 491. Yttrande om lagstiftningen avseende finansieringen av det centrala registret över bankkontonummer (CON/2011/98), Belgien, 7.12.2011.
 492. Yttrande om en ansvarsfull skattepolitik (CON/2011/96), Slovakien, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Yttrande om representation och om inbetalningen av IMF-kvoter (CON/2011/97), Estland, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 494. Yttrande om statlig rekapitalisering av kreditinstitut (CON/2011/95), Portugal, 22.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 495. Yttrande om förfalskningsskyddet och upprätthållandet av en god cirkulering av kontanter (CON/2011/94), Italien, 18.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Yttrande om hanteringen av finansiella kriser och om inrättandet av en oberoende finansiell stabilitetsfond  (CON/2011/93), Cypern, 15.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 497. Yttrande om förfalskningsskyddet och upprätthållandet av en god cirkulering av kontanter  (CON/2011/92), Tyskland, 11.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 498. Yttrande om ändringar av reglerna för Lietuvos bankas vinstdisposition (CON/2011/91), Litauen, 10.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Yttrande om Banco de Portugals inbetalning av Portugals ökade IMF-kvot (CON/2011/89), Portugal, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Yttrande om en förlustgaranti i samband med en utvidgad bankgaranti (CON/2011/90), Danmark, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Yttrande om en förlängning av irländska statens garanti för kreditinstitutens godtagbara skulder (CON/2011/88), Irland, 7.11.2011.
 502. Yttrande om bostadslån i utländsk valuta och avtal om bostadslån (CON/2011/87), Ungern, 4.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Yttrande om stabiliseringsåtgärder och s.k. bad banks (CON/2011/86), Rumänien, 31.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Yttrande om statliga garantier för vissa lån som beviljats Dexia SA och Dexia Crédit Local SA (CON/2011/85), Frankrike, 24.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Yttrande om räddning och avveckling av kreditinstitut  (CON/2011/84), Irland, 21.10.2011.
 506. Yttrande om tidiga åtgärder och ändringar av likvidations- och avvecklingsförfarandet för kredit- och finansinstitut som omfattas av tillsyn från Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugal, 19.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Yttrande om statliga garantier för vissa lån som beviljats Dexia SA och Dexia Crédit Local SA (CON/2011/82), Luxemburg, 18.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Yttrande om ändrade regler för bostads- och kommunalobligationer i Slovenien (CON/2011/81), Slovenien, 17.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Yttrande om ett register över årsredovisningar (CON/2011/80), Slovakien, 14.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Yttrande om statliga garantier för vissa lån som beviljats Dexia SA och Dexia Crédit Local SA (CON/2011/79), Belgien, 13.10.2011.
 511. Yttrande om sanktioner i samband med skyddet av euron mot förfalskning (CON/2011/78), Slovenien, 7.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 512. Yttrande över en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion (CON/2011/77), EUT C 301, 12.10.2011, s. 2.Ytterligare information
 513. Yttrande om en ändring av insättningsgarantin (CON/2011/76), Nederländerna, 4.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Yttrande om minimireserver (CON/2011/75), Tjeckien, 30.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Yttrande om statistik, interbankmarknaden och penningmarknaderna som förvaltas av Banca Naţională a României samt om valutapolitiken och kassakravsystemet (CON/2011/73), Rumänien, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 516. Yttrande om utlåning till fysiska personer (CON/2011/74), Rumänien, 20.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 517. Yttrande om ändringar av den grekiska avvecklingsordningen för kreditinstitut (CON/2011/72), Grekland, 19.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 518. Yttrande om de kategorier av institut som har befogenhet att föra konton för dematerialiserade värdepapper denominerade i utländsk valuta eller beräkningsenheter (CON/2011/71), Belgien, 15.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 519. Yttrande om tillstånd för att sitta i styrelsen för en bank (CON/2011/70), Slovenien, 9.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Yttrande om nya åtgärder för att stärka tillsynen över det finansiella regelverket (CON/2011/69), Irland, 9.9.2011.
 521. Yttrande om Italiens ratificering av en ändring av IMF:s stadgar samt en ökning av Italiens IMF-kvot (CON/2011/68), Italien, 7.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Yttrande om krav på kreditinstitut om ansvarsfull utlåning (CON/2011/67), Litauen, 26.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Yttrande om ett förslag till förordning om utgivning av euromynt och ett förslag till förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp  (CON/2011/65), EUT C 273, 16.9.2011, s. 2.
 524. Yttrande om specialskatt för finansinstitut som är verksamma i Slovakien (CON/2011/66), Slovakien, 23.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Yttrande om förfalskningsskyddet och upprätthållandet av en god cirkulering av kontanter (CON/2011/64), Belgien, 18.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 526. Yttrande om införandet av omnibuskonton i regelverket för clearing- och avvecklingssystem (CON/2011/63), Polen, 17.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 527. Yttrande om ändringar av regelverket för betalnings-, clearing- och avvecklingssystem (CON/2011/62), Polen, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 528. Yttrande om ändringar i lagen om åtgärder mot försenade betalningar (CON/2011/61), Slovenien, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Yttrande om åtgärder avseende finansinstitut som befinner sig i svårigheter  (CON/2011/60), Nederländerna, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Yttrande om återcirkulering av kontanter och skyddet för nationella och utländska betalningsmedel mot förfalskning  (CON/2011/59), Ungern, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bostadslåneavtal  (CON/2011/58), EUT C 240, 18.8.2011, s. 3.
 532. Yttrande om ombildning av utländska kreditinstituts filialer till dotterbolag  (CON/2011/57), Polen, 5.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Yttrande om ett förslag till rådets beslut om undertecknande och ingående av ett monetärt avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Frankrike om bibehållandet av euron på Saint-Barthélemy efter förändringen av dess status i förhållande till Europeiska unionen  (CON/2011/56), EUT C 213, 20.7.2011, s. 21.Ytterligare information
 534. Yttrande om harmoniseringen av lagstiftning med betydelse för TARGET2-Securities och de sanktionsmöjligheter som Banka Slovenije har avseende investeringstjänster (CON/2011/55), Slovenien, 30.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 535. Yttrande om gränsöverskridande transaktioner (CON/2011/54), Spanien, 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Yttrande om den ungerska riksrevisionens granskning av Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/53), Ungern, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Yttrande om skyldigheter vid informationsutbyte och samarbete mellan tillsynsmyndigheter (CON/2011/52), Bulgarien, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Yttrande om sedlar och mynt i omlopp  (CON/2011/51), Tjeckien, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 539. Yttrande om värdepapperscentralens kapital- och ledningsstruktur (CON/2011/50), Bulgarien, 20.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Yttrande om Národná banka Slovenskas uppgifter inom områdena finansiell tillsyn och konsumentkredit (CON/2011/49), Slovakien, 10.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Yttrande om en rekommendation från rådet rörande utnämningen av ordförande i ECB (CON/2011/48), EUT C 182, 23.6.2011, s. 6.
 542. Yttrande om ny lagstiftning om kreditregistret (CON/2011/47), Lettland, 3.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Yttrande om en reform av tillsynen över finansmarknaderna i Litauen (CON/2011/46), Litauen, 30.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Yttrande om en kompensationsordning för nödlidande bankinstitut (CON/2011/45), Danmark, 24.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen  (CON/2011/44), EUT C 203, 9.7.2011, s. 3.Ytterligare information
 546. Yttrande om flera ändringar av lagen om Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 547. Yttrande om om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG och 2009/138/EG med avseende på befogenheterna för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten  (CON/2011/42), EUT C 159, 28.5.2011, s. 10.Ytterligare information
 548. Yttrande om ändringar av lagstiftningen om slutgiltig avveckling och ställande av finansiell säkerhet (CON/2011/41), Belgien, 29.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 549. Yttrande om ändringar av regelverket för registret över finansiella tillgångar (CON/2011/40), Slovenien, 27.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Yttrande om räddning och avveckling av kreditinstitut (CON/2011/39), Irland, 26.4.2011.
 551. Yttrande om ändringar i ledningsstrukturen för Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), Österrike, 20.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Yttrande om en förstärkning av ledningen av De Nederlandsche Bank och finansmarknadsmyndigheten (CON/2011/37), Nederländerna, 18.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 553. Yttrande om ändringar i centralbanksstadgan för Bank of Greece (CON/2011/36), Grekland, 14.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Yttrande om förfarandet för att hantera avvecklingsrisken i nettoavvecklingssystem  (CON/2011/35), Rumänien, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Yttrande om det rättsliga ramverket för låne- och insättningsfonden samt om ändringar av stödåtgärderna för den grekiska ekonomins likviditet efter den internationella finanskrisen (CON/2011/34), Grekland, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Yttrande om de aspekter som rör Magyar Nemzeti Bank i utkastet till konstitution (CON/2011/33), Ungern, 12.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. ECB:s yttrande av den 7 april 2011 om ett förslag till förordning om antagande av tekniska krav för betalningar och autogireringar i euro  (CON/2011/32), EUT C 155, 25.5.2011, s. 1.Ytterligare information
 558. Yttrande om en skatt på bankernas balansomslutning (CON/2011/31), Slovenien, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Yttrande om finansieringen av ett centralt register över bankkontonummer (CON/2011/30), Belgien, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 560. Yttrande om en särskild bankskatt och om inrättandet av en oberoende finansiell stabilitetsfond (CON/2011/29), Cypern, 4.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Yttrande om att Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique inte längre ska sköta den centrala förvaringen av dokument som visar att en växel ej accepterats (CON/2011/28), Belgien, 25.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 562. Yttrande om ändringar av lagstiftningen om slutgiltig avveckling och ställande av finansiell säkerhet (CON/2011/26), Rumänien, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 563. Yttrande om lagstiftning som berör täckta obligationer (CON/2011/27), Cypern, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 564. Yttrande om sätt att förhindra sena betalningar (CON/2011/25), Slovenien, 18.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Yttrande om ett förslag till Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta  (CON/2011/24), EUT C 140, 11.5.2011, s. 8.Ytterligare information
 566. Yttrande om betaltjänster  (CON/2011/23), Polen, 15.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 567. ECB:s yttrande av den 11 mars 2011 över en rekommendation till rådets beslut om en ordning för förhandlingen om ett monetärt avtal med Republiken Frankrike, som företrädare för det franska autonoma utomeuropeiska förvaltningsområdet Saint-Barthélemy (CON/2011/22), EUT C 213, 20.7.2011, s. 16.
 568. Yttrande om ett centralt register över företagskrediter (CON/2011/20), Belgien, 8.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 569. Yttrande om återcirkulering av eurosedlar (CON/2011/19), Frankrike, 7.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 570. Yttrande om ett förslag till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (kodifiering) (CON/2011/18), EUT C 114, 12.4.2011, s. 1.Ytterligare information
 571. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om blankning och vissa aspekter av kreditswappar  (CON/2011/17), EUT C 91, 23.3.2011, s. 1.
 572. Yttrande om en rekommendation från rådet rörande utnämningen av en direktionsledamot i ECB (CON/2011/16), EUT C 74, 8.3.2011, s. 1.Ytterligare information
 573. Yttrande om ändringar i lagstiftningen avseende insättningsgarantin, ECB/2011/15 (CON/2011/15), Rumänien, 25.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Yttrande om ändringar i lagstiftningen om slutgiltig avveckling och ställande av finansiell säkerhet (CON/2011/14), Litauen, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 575. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om insättningsgarantisystem (omarbetning) och ett förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG om system för ersättning till investerare  (CON/2011/12), EUT C 99, 31.3.2011, s. 1.Ytterligare information
 576. Yttrande om en reform av Europeiska unionens ekonomiska styrning  (CON/2011/13), EUT C 150, 20.5.2011, s. 1.
 577. Yttrande om att låta kreditföreningar omfattas av det statliga stödet till finansinstitut (CON/2011/11), Polen, 16.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Yttrande om ändringar av den polska konstitutionen avseende införandet av euron (CON/2011/9), Polen, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 579. Yttrande om Italiens deltagande i de IMF-program som tillkommit som svar på finanskrisen (CON/2011/10), Italien, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 580. Yttrande om en rekommendation till rådets beslut om ordning för omförhandlingen av det monetära avtalet med Monaco  (CON/2011/8), EUT C 60, 25.2.2011, s. 1.
 581. Yttrande om ändringar av det nationella ramverket för penningpolitiska transaktioner för att ytterligare harmonisera detta med Eurosystemet (CON/2011/7), Litauen, 1.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 582. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 98/78/EG, 2002/87/EG och 2006/48/EG i fråga om extra tillsyn över finansiella enheter i ett finansiellt konglomerat  (CON/2011/6), EUT C 62, 26.2.2011, s. 1.Ytterligare information
 583. Yttrande om genomförandet av principerna för att utveckla finansiella tillsynsstrukturer i Belgien (CON/2011/5), Belgien, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 584. Yttrande om slutna investeringsfonder som utfärdar icke-officiella investeringscertifikat (CON/2011/4), Polen, 27.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 585. Yttrande om ändringar i banklagen (CON/2011/3), Slovenien, 26.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 586. Yttrande om de sanktionsmöjligheter som Cyprus Stock Exchange har (CON/2011/2), Cypern, 14.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 587. Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (CON/2011/1), EUT C 57, 23.2.2011, s. 1.Ytterligare information
 588. Yttrande om en förlängning av statliga stödåtgärder och rekapitaliseringsåtgärder till förmån för finansinstitut, om inte annat följer av Europeiska kommissionens beslut (CON/2010/95), Polen, 22.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 589. Yttrande om den ungerska tillsynsmyndigheten och dess ordförandes lagstiftande befogenheter (CON/2010/94), Ungern, 21.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 590. Yttrande om en förlängning av de statliga garantierna till banker m.fl. och en förlängning av de statliga kapitaltillskotten till solventa banker (CON/2010/93), Sverige, 20.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 591. Yttrande om brådskande stabilisering av kreditinstitut, CON/2009/92 (CON/2010/92), Irland, 17.12.2010.
 592. Yttrande om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar (CON/2010/90), Malta, 13.12.2010.
 593. Yttrande om utnämning och avskedande av medlemmar i monetära rådet samt ekonomisk ersättning till styrelsemedlemmar i Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/91), Ungern, 13.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 594. Yttrande om nya bestämmelser som rör hanteringen av kontanter i omlopp (CON/2010/89), Slovakien, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 595. Yttrande om en ökning av Banque de France kapital och lagstadgade reserver (CON/2010/88) (CON/2010/88), Frankrike, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 596. Yttrande om äkthetskontroll, kvalitetskontroll och återcirkulering av eurosedlar samt om sanktioner i fall där sedlar och mynt i euro ej skyddas mot förfalskning (CON/2010/87), Grekland, 6.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 597. Yttrande om sådana tillfälliga innehav av aktier som kreditinstitut har inom ramen för finansiella rekonstruktioner eller räddningsåtgärder riktade till företag (CON/2010/86), Rumänien, 3.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 598. Yttrande om ratificering eller genomförande av Postal Payment Services Agreement [yttrandet ej antaget på svenska] (CON/2010/85), 1.12.2010.
 599. Yttrande om regelverket för minimireserver (CON/2010/84), Estland, 26.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 600. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut (CON/2010/82), EUT C 337, 14.12.2010, s. 1.
 601. Yttrande om omstruktureringen av banker i Tyskland  (CON/2010/83), Tyskland, 19.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 602. Yttrande om hypotekskassor (CON/2010/81), Polen, 15.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 603. Yttrande om Banco de Portugals löner till anställda och budget (CON/2010/80), Portugal, 12.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 604. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2010/79), Bulgarien, 10.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 605. Yttrande om ändringar i lagstiftningen om ställande av finansiell säkerhet när det gäller kreditfordringar (CON/2010/78), Luxemburg, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 606. Yttrande om ändringar av ramverket för penningpolitiska transaktioner för att ytterligare harmonisera detta med Eurosystemet (CON/2010/77), Lettland, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 607. Yttrande om ändringar av konstitutionen och lagstiftningslagen som har betydelse för Magyar Nemzeti Banks lagstiftningsarbete (CON/2010/76), Ungern, 3.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 608. Yttrande om en förlängning av irländska statens garanti för kreditinstituts åtaganden (CON/2010/75), Irland, 2.11.2010.
 609. Yttrande om en ökning av den nya lånefaciliteten hos Internationella valutafonden (CON/2010/74), Österrike, 18.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 610. Yttrande om lagstiftning som gör det möjligt för kreditinstitut att emittera täckta obligationer (CON/2010/73), Cypern, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 611. Yttrande över två förslag till förordningar om yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet (CON/2010/72), EUT C 278, 15.10.2010, s. 1.
 612. Yttrande om en förlängning av irländska statens garanti för kreditinstituts åtaganden (CON/2010/71), Irland, 16.9.2010.
 613. Yttrande om ändringar av den rättsliga ramen för Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Polen, 9.9.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 614. Yttrande om ytterligare åtgärder för att uppnå en balanserad budget (CON/2010/69), Rumänien, 26.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 615. Yttrande om kassakrav för kreditinstitut (CON/2010/68), Ungern, 11.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 616. Yttrande över ett utkast till kommissionens förordning om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 vad gäller minimistandarder för kvaliteten på vägningstalen för harmoniserade konsumentprisindex och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2454/97  (CON/2010/67), EUT C 252, 18.9.2010, s. 1.
 617. Yttrande om ändringar i lagstiftningen om officiell statistik (CON/2010/66), Rumänien, 9.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 618. Yttrande om ändrade regler för insättningsgarantin (CON/2010/64), Polen, 6.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 619. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG i fråga om kapitalkrav för handelslager och omvärdepapperisering samt samlad tillsynsbedömning av ersättningspolitik  (CON/2010/65), EUT C 223, 18.8.2010, s. 1.
 620. Yttrande om tillämpningsföreskrifter avseende ersättningssystem vid institutioner och försäkringsföretag (CON/2010/63), Tyskland, 5.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 621. Yttrande om ändringar i olika lagar för att minska de finansiella obalanserna (CON/2010/62), Ungern, 4.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 622. Yttrande om vissa behörigheter för rådet för Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2010/61), Bulgarien, 3.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 623. Yttrande om ramverket för kassakrav (CON/2010/60), Estland, 2.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 624. Yttrande om de statliga tjänstemännens karriärer inom Deutsche Bundesbank (CON/2010/59), Tyskland, 29.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 625. Yttrande avseende Banca d’Italia och begränsningen av de offentliga utgifterna (CON/2010/58), Italien, 26.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 626. Yttrande om överföring av tillsynsuppgifter till den österrikiska finanstillsynsmyndigheten (CON/2010/57), Österrike, 16.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 627. Yttrande om ändringar i lagen om Magyar Nemzeti Banks införande av lönenedsättningar  (CON/2010/56), Ungern, 12.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 628. Yttrande om Banka Slovenijes tillhandahållande av information och andra åtaganden i egenskap av betalningsleverantör för budgetanvändare (CON/2010/55), Slovenien, 9.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 629. Yttrande om inrättandet av den finansiella stabilitetsfonden (CON/2010/54), Grekland, 9.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 630. Yttrande om begränsningar ifråga om blankning (CON/2010/53), Tyskland, 8.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 631. Yttrande om ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 när det gäller införandet av euron i Estland och ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad gäller omräkningskursen till euron för Estland (CON/2010/52), EUT C 190, 14.7.2010, s. 1.
 632. Yttrande om lönerna för de anställda i Banca Naţională a României (CON/2010/51), Rumänien, 1.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 633. Yttrande om en förlängning av de statliga garantierna till banker m.fl. och en förlängning av de statliga kapitaltillskotten till solventa banker  (CON/2010/50), Sverige, 25.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 634. Yttrande om omorganisationen av Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/48), Irland, 17.6.2010.
 635. Yttrande om Sveriges riksbanks rätt att från svenska utgivare samla in uppgifter om deras emitterade (CON/2010/49), Sverige, 17.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 636. Yttrande om ändringar i lagen om säkerställda obligationer (Pfandbriefe) (CON/2010/47), Tyskland, 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 637. Yttrande om flera ändringar i banklagen (CON/2010/46), Slovenien, 1.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 638. Yttrande om ändringar av regelverket kring finansiell stabilitet (CON/2010/45), Danmark, 28.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 639. Yttrande om statistik, gränsöverskridande kontantrörelser samt Българска народна банка (Bulgarian National Bank) behörigheter (CON/2010/43), Bulgarien, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 640. Yttrande om vissa bestämmelser som rör Banque de France (CON/2010/44), Frankrike, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 641. Yttrande om den rättsliga ställningen för Lietuvos bankas tillgångar, direktionsledamöternas mandattid och ersättning, immunitet för utländska centralbankers valutareserv samt Lietuvos bankas årsredovisning (CON/2010/42), Litauen, 18.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 642. Yttrande om ersättningssystem vid institutioner och försäkringsföretag (CON/2010/41), Tyskland, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 643. Yttrande om ett bilateralt lån mellan Internationella valutafonden (IMF) och Oesterreichische Nationalbank (CON/2010/40), Österrike, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 644. Yttrande om en överföring av rättigheter och skyldigheter avseende emittering, fördelning och inlösen av den offentliga skulden (CON/2010/39), Cypern, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 645. Yttrande om förnyelse av sedel- och myntserien (CON/2010/38), Sverige, 7.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 646. Yttrande om en ändring av de regler som säkerställer att centralbankschefsfunktionen inom Naradowy Bank Polskis kan upprätthållas (CON/2010/37), Polen, 7.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 647. Yttrande om ett lagförslag om ett rättvist skattesystem och minskad skatteflykt (CON/2010/36), Grekland, 30.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 648. Yttrande om ytterligare åtgärder för att öka den finansiella stabiliteten i Estland (CON/2010/35), Estland, 26.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 649. Yttrande om skuldsanering för privatpersoner (CON/2010/34), Grekland, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 650. Yttrande om tillsyn över privatförsäkringar, inträttandet av en garantifond för privata livförsäkringar och andra bestämmelser (CON/2010/33), Grekland, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 651. Yttrande om en ändring av de regler som styr Naradowy Bank Polskis avsättningar för valutakursrisker (CON/2010/32), Polen, 21.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 652. Yttrande om ändringen i lagen om kreditinstitut och finansiella företag varigenom ytterligare stabiliseringsåtgärder införs för den finansiella marknaden (CON/2010/31), Ungern, 13.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 653. Yttrande om omstrukturering av Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/30), Irland, 7.4.2010.
 654. Yttrande om en förlängning av de statliga garantierna till banker m.fl. (CON/2010/29), Sverige, 6.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 655. Yttrande om ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 479/2009 med avseende på kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott  (CON/2010/28), EUT C 103, 22.4.2010, s. 1.Ytterligare information
 656. Yttrande om ett nytt regelverk för korruptionsbekämpning och dess konsekvenser för Banka Slovenije och dess beslutsfattande organ (CON/2010/27), Slovenien, 29.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 657. Yttrande över ett förslag om statliga kapitaltillskott till banker (CON/2010/26), Finland, 26.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 658. Yttrande om oberoende, sekretess och förbudet mot monetär finansiering (CON/2010/25), Bulgarien, 25.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 659. Yttrande om en ändring av lagen om Danmarks Nationalbank avseende behörigheten att samla in information för att sammanställa statistik (CON/2010/24), Danmark, 19.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 660. Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG med avseende på befogenheterna för Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten  (CON/2010/23), EUT C 87, 1.4.2010, s. 1.
 661. Yttrande om Österrikes bidrag till IMF:s Poverty Reduction and Growth Trust Fund (CON/2010/22), Österrike, 12.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 662. Yttrande om ändringar av regelverket för förbättrad likviditet i ekonomin som svar på den internationella finanskrisen (CON/2010/21), Grekland, 8.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 663. Yttrande om ändringar i centralbanksstadgan samt lagen om Eesti Pank (CON/2010/20), Estland, 5.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 664. Yttrande om en rekommendation från rådet rörande utnämningen av vice ordförande i ECB (CON/2010/19), EUT C 58, 10.3.2010, s. 3.Ytterligare information
 665. Yttrande om införandet av en sjudagars inlåningsfacilitet (CON/2010/18), Lettland, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 666. Yttrande om förberedelser inför införandet av euron (CON/2010/16), Estland, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 667. Yttrande om inrättandet av det grekiska statistiksystemet och en oberoende statistikmyndighet (CON/2010/17), Grekland, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 668. Yttrande om Irlands bilaterala låneavtal med IMF (CON/2010/15), Irland, 9.2.2010.
 669. Yttrande om åtgärder för att stödja bankers utlåning till företagen (CON/2010/14), Polen, 29.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 670. Yttrande om det särskilda förvaltningsförfarande som inrättats av Banca Naţională a României för kreditinstitut i trångmål (CON/2010/12), Rumänien, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 671. Yttrande om Magyar Nemzeti Banks uppgifter i samband med Ungerns medlemskap i IMF (CON/2010/13), Ungern, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 672. Yttrande om en andra förlängning av de statliga kapitaltillskotten till solventa banker (CON/2010/11), Sverige, 21.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 673. Yttrande om Magyar Nemzeti Banks uppgifter, struktur och rättslig status för den ungerska tillsynsmyndigheten samt inrättandet av det finansiella stabilitetsrådet (CON/2010/10), Ungern, 18.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 674. Yttrande om konsolideringen av banker som bedriver inlåningsverksamhet (CON/2010/9), Finland, 13.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 675. Yttrande om omstruktureringen av företagens och yrkesmässiga skulder till kreditinstitut samt om kreditupplysningsföretagens databehandling (CON/2010/8), Grekland, 13.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 676. Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG och 2004/109/EG (CON/2010/6), EUT C 19, 26.1.2010, s. 1.Ytterligare information
 677. Yttrande om åtgärder som berör avtal som ingåtts av företag inom bank- och finanssektorn, tillsynen över finanssektorn och finansiella tjänster samt stadgan för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7), Belgien, 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 678. Yttrande om tre förslag till förordningar från Europaparlamentet och rådet som rör inrättandet av en europeisk bankmyndighet, en europeisk försäkrings- och tjänstepensionsmyndighet samt en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet (CON/2010/5), EUT C 13, 20.1.2010, s. 1.Ytterligare information
 679. Yttrande om en sammanslagning av myndigheterna som ger tillstånd för bank- och försäkringsverksamhet samt utövar tillsyn (CON/2010/4), Frankrike, 8.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 680. Yttrande om åtgärder som berör regleringen av bank- och finanssektorn (CON/2010/3), Frankrike, 7.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 681. Yttrande om ett nytt rättsligt ramverk för produktionen av nationell statistik (CON/2010/2), Estland, 6.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 682. Yttrande om reproduceringar av sedlar och mynt denominerade i forint och euro i Ungern (CON/2010/1), Ungern, 5.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 683. Yttrande om Banka Slovenijes behörighet avseende Sloveniens medlemskap i IMF (CON/2009/100), Slovenien, 15.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 684. Yttrande om en förlängning av Österrikes garantier till förmån för interbankmarknaden (CON/2009/99), Österrike, 10.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 685. Yttrande om de allmänna affärsvillkoren samt de driftstekniska förutsättningarna för leverantörer av clearingtjänster i ungerska betalningssystem (CON/2009/98), Ungern, 7.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 686. Yttrande om rapporteringskrav avseende utrikeshandeln (CON/2009/97), Tyskland, 27.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 687. Yttrande om ett förslag till rådets förordning om äkthetskontroll av euromynt och hantering av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation (CON/2009/95), EUT C 284, 25.11.2009, s. 6.Ytterligare information
 688. Yttrande om hur säkerheter ställda till Banco de España, andra nationella centralbanker i medlemsstaterna eller ECB kan realiseras (CON/2009/96), Spanien, 16.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 689. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG i fråga om kapitalkrav för handelslager och omvärdepapperisering samt samlad tillsynsbedömning av ersättningspolitik (CON/2009/94), EUT C 291, 12.11.2009, s. 1.Ytterligare information
 690. Yttrande om villkor för, och tillvägagångssätt vid, stödåtgärder avseende finansiell stabilitet (CON/2009/93), Litauen, 12.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 691. Yttrande om en förlängning av irländska statens garanti för kreditinstituts åtaganden (CON/2009/92), Irland, 9.11.2009.
 692. Yttrande om rekommendationer till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ståndpunkt vid omförhandlingen av det monetära avtalet med Vatikanstaten och om Europeiska gemenskapens ståndpunkt vid omförhandlingen av det monetära avtalet med San Marino (CON/2009/91), EUT C 284, 25.11.2009, s. 1.Ytterligare information
 693. Yttrande om den förmånsrätt som Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique har till ställda panter (CON/2009/90), Belgien, 4.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 694. Yttrande om styrelsens sammansättning vid Central Bank and Financial Services Authority of Ireland och medlemsskapet i den irländska finanstillsynsmyndigheten (CON/2009/89), Irland, 4.11.2009.
 695. Yttrande om en förlängning av den tidsfrist då vissa sedlar kan lämnas in för inlösen (CON/2009/87), Ungern, 29.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 696. Yttrande om åtgärder för att förbättra likviditeten och öka kreditinstituts konkurrenskraft (CON/2009/86), Österrike, 28.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 697. Yttrande om Národná banka Slovenskas oberoende (CON/2009/85), Slovakien, 27.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 698. ECB:s yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om makroprudentiell tillsyn över det finansiella systemet på gemenskapsnivå och om inrättande av ett Europeiskt systemriskråd samt ett förslag till rådets beslut om att ge ECB särskilda uppgifter för Europeiska systemriskrådets verksamhet (CON/2009/88), EUT C 270, 11.11.2009, s. 1.
 699. Yttrande om De Nederlandsche Banks tillsyn över clearing- och avvecklingstjänster (CON/2009/84), Nederländerna, 26.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 700. Yttrande om en förlängning av det statliga stödet till finansinstitut (CON/2009/82), Polen, 23.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 701. Yttrande om Lietuvos bankas vinstdisposition (CON/2009/83), Litauen, 23.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 702. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder och om ändring av direktiven 2004/39/EG och 2009/…/EG (CON/2009/81), EUT C 272, 13.11.2009, s. 1.Ytterligare information
 703. Yttrande om De Nederlandsche Banks engagemang i det monetära systemet Bonaire, Sint Eustatius och Saba (CON/2009/80), Nederländerna, 9.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 704. Yttrande om förlängd giltighet för förordning 2008:819 om statliga garantier till banker m.fl. (CON/2009/79), Sverige, 7.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 705. Yttrande om emission av särskilda statsobligationer till förmån för kreditinstitut (CON/2009/78), Cypern, 1.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 706. Yttrande över ett förslag till rådets förordning om införande av euron (Kodifierad version) (CON/2009/76), EUT C 246, 14.10.2009, s. 1.
 707. Yttrande om den statliga revisionsmyndighetens granskning av Lietuvos bankas (CON/2009/77), Litauen, 29.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 708. Yttrande om betalningstjänster (CON/2009/75), Slovakien, 29.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 709. Yttrande om det förfarande genom vilket chefen för Banque de France nomineras (CON/2009/74), Frankrike, 24.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 710. Yttrande om en förlängning av den statliga garantin för kreditinstituts åtaganden (CON/2009/73), Belgien, 23.9.2009.
 711. Yttrande om betalningstjänster (CON/2009/72), Rumänien, 15.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 712. Yttrande om Česká národní bankas tillsyn över konsumentkrediter (CON/2009/71), Tjeckien, 14.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 713. Yttrande om de konsekvenser som åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har för Banco de España  (CON/2009/70), Spanien, 14.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 714. Yttrande om avkastningen på statskassans avräkningskonto hos Banca d’Italia (CON/2009/69), Italien, 1.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 715. Yttrande om inrättandet av ett nationellt organ för tillgångsförvaltning (NAMA) (CON/2009/68), Irland, 31.8.2009.
 716. Yttrande om att utöka Narodowy Bank Polskis rätt att bedriva värdepappershandel (CON/2009/67), Polen, 20.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 717. Yttrande om förbättrade mekanismer för avveckling av bankers åtaganden (CON/2009/65), Lettland, 10.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 718. Yttrande om en föreslagen ändring av regelverket för clearingverksamhet (CON/2009/66), Finland, 7.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 719. Yttrande om allmänhetens tillgång till information om högre tjänstemäns förmögenhet (CON/2009/64), Slovenien, 27.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 720. Yttrande om ett ändrat förslag till rättsregler om beskattningen av Banca d'Italias guldreserver (CON/2009/63), Italien, 24.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 721. Yttrande om en bankomstrukturering samt förstärkning av kreditinstitutens kapitalbas (CON/2009/62), Spanien, 22.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 722. Yttrande om tillvägagångssättet för att ändra litasens officiella växelkurs (CON/2009/61), Litauen, 20.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 723. Yttrande om regelverket för kooperativa banker och kreditföreningar (CON/2009/60), Polen, 16.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 724. Yttrande om statliga kapitaltillskott till solventa banker (CON/2009/58), Sverige, 14.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 725. Yttrande om en beskattning av Banca d’Italias guldreserv  (CON/2009/59), Italien, 14.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 726. Yttrande om regleringen av den verksamhet som finans- och leasingbolag bedriver (CON/2009/57), Cypern, 26.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 727. Yttrande om ändringar av de finansiella stödåtgärderna till förmån för kreditinstitut (CON/2009/56), Irland, 25.6.2009.
 728. Yttrande om ändringar av regelverket avseende värdepapperscentralen (CON/2009/55), Polen, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 729. Yttrande om ytterligare åtgärder för att stabilisera finansmarknaden (CON/2009/54), Tyskland, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 730. Yttrande om Latvijas Bankas vinstdisposition (CON/2009/53), Lettland, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 731. Yttrande om sedlar och mynt i omlopp (CON/2009/52), Tjeckien, 18.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 732. Yttrande om åtgärder för att öka insättningsgarantins effekt (CON/2009/51), Rumänien, 5.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 733. Yttrande om nya åtgärder för att stärka tillsynen över det finansiella systemet (CON/2009/50), Tyskland, 2.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 734. Yttrande om åtgärder för att stödja den finansiella stabiliteten (CON/2009/49), Slovakien, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 735. Yttrande om Banca Naţională a Românieis befoge