All years
2017

16/11/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/2097 af 3. november 2017 om metoden til beregning af sanktioner for overtrædelse af overvågningskravene for systemisk vigtige betalingssystemer (ECB/2017/35), EUT L 299 af 16.11.2017, s. 31.
16/11/2017
ECB's forordning (EU) 2017/2095 af 3. november 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 2157/1999 om ECB's beføjelser til at pålægge sanktioner (ECB/2017/34), EUT L 299 af 16.11.2017, s. 22.
16/11/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/2098 af 3. november 2017 om proceduremæssige aspekter vedrørende pålæggelse af korrigerende foranstaltninger for manglende overholdelse af forordning (EU) nr. 795/2014 (ECB/2017/33), EUT L 299 af 16.11.2017, s. 34.
16/11/2017
ECB's forordning (EU) 2017/2094 af 3. november 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 795/2014 om overvågningskrav for systemisk vigtige betalingssystemer (ECB/2017/32), EUT L 299 af 16.11.2017, s. 11.
15/11/2017
ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre (CON/2017/42), EUT C 385 af 15.11.2017, s. 10.
15/11/2017
ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er (CON/2017/39), EUT C 385 af 15.11.2017, s. 10.
14/11/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/2081 af 10. oktober 2017 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB (ECB/2017/30), EUT L 295 af 14.11.2017, s. 89.
14/11/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/2080 af 22. september 2017 om ændring af afgørelse ECB/2010/9 om adgang til og brug af visse TARGET2-data (ECB/2017/29), EUT L 295 af 14.11.2017, s. 86.
14/11/2017
ECB's retningslinje (EU) 2017/2082 af 22. september 2017 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2017/28), EUT L 295 af 14.11.2017, s. 97.
09/11/2017
Udtalelse om støtte til indehavere af boliglån i en vanskelig økonomisk situation og støtte til den frivillige omstrukturering af boliglån i eller indekseret i en udenlandsk valuta (CON/2017/48), Polen, 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365 (CON/2017/38), 1.11.2017.Læs mere
27/10/2017
Udtalelse om betalingstjenester (CON/2017/44), Cypern, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Udtalelse om Národná banka Slovenskas rolle i forbindelse med tilsynet med uddannelsen af finansielle formidlere og finansielle agenter (CON/2017/43), Slovakiet, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Udtalelse om ret til domstolsprøvelse bevilget til indehavere af kvalificeret bankkredit (CON/2017/41), Slovenien, 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Udtalelse om begrænsninger for kontante betalinger (CON/2017/40), Cypern, 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Udtalelse om interbankclearing og -afvikling (CON/2017/37), Polen, 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
ECB's henstilling af 8. september 2017 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Národná banka Slovenska (ECB/2017/27), EUT C 310 af 19.9.2017, s. 1.
19/09/2017
ECB's forordning (EU) 2017/1539 af 25. august 2017 om fastsættelse af ikrafttrædelelsesdatoen for forordning (EU) 2017/1538 om ændring af forordning (EU) 2015/534 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2017/25) for mindre signifikante enheder under tilsyn, som er underlagt nationale regnskabssystemer (ECB/2017/26), EUT L 240 af 19.9.2017, s. 212.
19/09/2017
ECB's forordning (EU) 2017/1538 af 25. august 2017 om ændring af forordning (EU) 2015/534 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2017/25), EUT L 240 af 19.9.2017, s. 1.
11/09/2017
Udtalelse om de retlige rammer for særligt dækkede obligationer, indberetning af kreditdata, makroprudentielle beføjelser og værktøjer og fælles SSM-procedurer (CON/2017/36), Slovakiet, 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
ECB's henstilling af 24. august 2017 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banco de Portugal (ECB/2017/24), EUT C 292 af 6.9.2017, s. 1.
25/08/2017
Udtalelse om ændringer i loven om tilsynet med det finansielle marked (CON/2017/35), Østrig, 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Udtalelse om et lovforslag om ændring af statutten for NBB for så vidt angår antallet af medlemmer af NBB's bestyrelse (CON/2017/34), Belgien, 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/1493 af 3. august 2017 om ændring af afgørelse ECB/2014/29 om fremsendelsen til ECB af tilsynsdata indberettet til de kompetente nationale myndigheder af enhederne under tilsyn i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (ECB/2017/23), EUT L 216 af 22.8.2017, s. 23.
22/08/2017
Afgørelse (ECB/2014/29). Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 22.8.2017, s. .
21/08/2017
Udtalelse om indberetningen af kreditoplysninger (CON/2017/33), Østrig, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Udtalelse om udpegelsen af Central Bank of Cyprus som informationsmyndighed og tilføjelsen af den relevante undtagelse til kravet om bankhemmelighed (CON/2017/32), Cypern, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Udtalelse om en lov om kritisk infrastruktur (CON/2017/31), Slovenien, 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Udtalelse om et udkast til afgørelse om Hrvatska narodna bankas gennemførelse af pengepolitikken (CON/2017/30), Kroatien, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Udtalelse om et yderligere amortiseringskrav for realkreditlån (CON/2017/29), Sverige, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Udtalelse om adgang til det centrale kreditregister og registret over bankkonti (CON/2017/28), Bulgarien, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/1403 af 23. juni 2017 om ændring af afgørelse ECB/2012/6 om oprettelse af et råd for TARGET2-Securities (Target2-Securities Board) (ECB/2017/20), EUT L 199 af 29.7.2017, s. 24.
29/07/2017
Retningslinje (ECB/2012/13). Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 29.7.2017, s. .
21/07/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/1361 af 18. maj 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2015/5 om indførelse af programmet vedrørende køb af værdipapirer af asset-backed typen (ECB/2017/15), EUT L 190 af 21.7.2017, s. 24.
21/07/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/1360 af 18. maj 2017 om ændring af afgørelse ECB/2014/40 om indførelse af det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer (ECB/2017/14), EUT L 190 af 21.7.2017, s. 22.
21/07/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/1359 af 18. maj 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2016/948 om indførelse af programmet til opkøb af virksomhedsobligationer (ECB/2017/13), EUT L 190 af 21.7.2017, s. 20.
21/07/2017
ECB's retningslinje (EU) 2017/1362 af 18. maj 2017 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2017/12), EUT L 190 af 21.7.2017, s. 26.
21/07/2017
ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv 2012/30/EU (CON/2017/22), EUT C 236 af 21.7.2017, s. 2.Læs mere
17/07/2017
ECB's retningslinje (EU) 2017/1404 af 23. juni 2017 om ændring af retningslinje ECB/2012/13 om TARGET2-Securities (ECB/2017/19), EUT L 199 af 17.7.2017, s. 26.
12/07/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/1258 af 5. juli 2017 om delegation af afgørelser om overførslen af fortrolig statistisk information til Den Fælles Afviklingsinstans (ECB/2017/22), EUT L 179 af 12.7.2017, s. 39.
11/07/2017
Udtalelse om begrænsning af kontantbetalinger (CON/2017/27), Bulgarien, 11.7.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/1198 af 27. juni 2017 om de kompetente nationale myndigheders indberetning af kreditinstitutters finansieringsplaner til ECB (ECB/2017/21), EUT L 172 af 30.6.2017, s. 32.
23/06/2017
Henstilling med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB (fremlagt af ECB) (ECB/2017/18), 23.6.2017.
23/06/2017
Udtalelse om en lov om den nationale stiftelse for forskning, teknologi og udvikling (CON/2017/26), Østrig, 23.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2017
Udtalelse om ejerskabet af en enhed med særligt formål med henblik på produktion af eurosedler (CON/2017/25), Spanien, 16.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Udtalelse om revisionen af Banka Slovenijes forretningsaktiviteter (CON/2017/24), Slovenien, 12.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Udtalelse om en ny kategori af gældsinstrumenter, et nyt makroprudentielt værktøj, oprettelsen af en ny kategori af afviklingsinstitutter og udelukkelsen af modregningsret (CON/2017/23), Belgien, 8.6.2017.
07/06/2017
Udtalelse om makroprudentielle foranstaltninger med henblik på at begrænse systemiske risici (CON/2017/21), Østrig, 7.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/937 af 23. maj 2017 om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser vedrørende signifikansen af enheder under tilsyn (ECB/2017/17), EUT L 141 af 1.6.2017, s. 28.
01/06/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/936 af 23. maj 2017 om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser om egnethed og hæderlighed (ECB/2017/16), EUT L 141 af 1.6.2017, s. 26.
01/06/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/935 af 16. november 2016 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om egnethed og hæderlighed samt vurdere krav til egnethed og hæderlighed  (ECB/2016/42), EUT L 141 af 1.6.2017, s. 21.
01/06/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/934 af 16. november 2016 om delegation af afgørelser vedrørende signifikansen af enheder under tilsyn (ECB/2016/41), EUT L 141 af 1.6.2017, s. 18.
01/06/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/933 af 16. november 2016 om de generelle rammer for delegation af beslutningstagende beføjelser for retlige instrumenter i forbindelse med tilsynsopgaver (ECB/2016/40), EUT L 141 af 1.6.2017, s. 14.
30/05/2017
Udtalelse om begræsning af kontantbetalinger (CON/2017/20), Belgien, 30.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Udtalelse om kommissionen for overvågning af alternative tvistbilæggelsesprocedurer og bankfondes reserver (CON/2017/19), Spanien, 26.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Udtalelse om begrænsninger for kontantbetalinger (CON/2017/18), Portugal, 22.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Udtalelse om Sveriges riksbanks finansielle uafhængighed (CON/2017/17), Sverige, 18.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Udtalelse om retslig beskyttelse af indehavere af bankers kvalificerede forpligtelser (CON/2017/16), Slovenien, 12.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/760 af 24. april 2017 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 (ECB/2017/11), EUT  113 af 28.4.2017, s. 52.
24/04/2017
Udtalelse om loven om betalingstjenester, tjenester vedrørende udstedelse af elektroniske penge og betalingssystemer (CON/2017/15), Slovenien, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Udtalelse om yderligere makroprudentielle værktøjer (CON/2017/14), Sverige, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
ECB's retningslinje (EU) 2017/697 af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for så vidt angår mindre signifikante institutter (ECB/2017/9), EUT L 101 af 13.4.2017, s. 156.
13/04/2017
ECB's henstilling af 31. marts 2017 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ECB/2017/8), EUT C 120 af 13.4.2017, s. 1.
13/04/2017
ECB's henstilling af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for så vidt angår mindre signifikante institutter (ECB/2017/10), EUT C 120 af 13.4.2017, s. 2.
12/04/2017
Udtalelse om en udvidelse af anvendelsesområdet for data i kreditregistret (CON/2017/13), Letland, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Udtalelse om forsikring mod stormflod (CON/2017/12), Irland, 7.4.2017.
07/04/2017
Udtalelse om ændring af loven om finanstilsyn (CON/2017/11), Tyskland, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Udtalelse om indkredsning af kritisk infrastruktur med henblik på IT-sikkerhed (CON/2017/10), Tyskland, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Udtalelse om lån knyttet til udenlandsk valuta (CON/2017/9), Polen, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
ECB's retningslinje (EU) 2017/469 af 7. februar 2017 om ændring af retningslinje ECB/2008/8 om indsamling af data om euro og driften af Currency Information System 2 (ECB/2017/7), EUT L 77 af 22.3.2017, s. 4.
22/03/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/468 af 26. januar 2017 om ændring af afgørelse ECB/2010/10 om manglende overholdelse af statistiske indberetningskrav (ECB/2017/5), EUT L 77 af 22.3.2017, s. 1.
21/03/2017
Udtalelse om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8), Danmark, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Læs mere
15/03/2017
Udtalelse om visse ændringer i de retlige rammer for udskudte skatteaktiver i Grækenland (CON/2017/7), Grækenland, 15.3.2017.
08/03/2017
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/59/EU for så vidt angår usikrede gældsinstrumenters prioritetsrækkefølge ved insolvens (CON/2017/6), 8.3.2017.Læs mere
01/03/2017
Udtalelse om de oplysninger og data, som betalingssystemer, betalingsordninger, værdipapircentraler og clearing- og afviklingssystemer skal tilvejebringe (CON/2017/5), Polen, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Udtalelse om Italiens deltagelse i en række programmer fra Den Internationale Valutafond: Forlængelsen af de nye lånearrangementer, bidraget til fonden for fattigdomsreduktion og vækst og en ny bilateral låneaftale (CON/2017/4), Italien, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Udtalelse om overdragelse af nye realkreditrelaterede opgaver til Cyperns centralbank (CON/2017/3), Cypern, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Afgørelse ECB/2015/10. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor 17.2.2017.
15/02/2017
Udtalelse om betalingskonti (CON/2017/2), Cypern, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer udfører, og om ophævelse af afgørelse (EU) 2016/3 (ECB/2017/6), EUT L 40 af 13.2.2017, s. 72.Læs mere
07/02/2017
Retningslinje ECB/2008/8. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor 7.2.2017.
03/02/2017
Udtalelse om likviditetsstøtteforanstaltninger, en forebyggende rekapitalisering og andre bestemmelser af hastende karakter for banksektoren (CON/2017/1), Italien, 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Retningslinje ECB/2014/15. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 1.2.2017, s. .
31/01/2017
ECB's retningslinje (EU) 2017/148 af 16. december 2016 om ændring af retningslinje ECB/2014/15 om monetær og finansiel statistik (ECB/2016/45), EUT L 26 af 31.1.2017, s. 1.
20/01/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/103 af 11. januar 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2016/948 om indførelse af programmet til opkøb af virksomhedsobligationer (ECB/2017/4), EUT L 16 af 20.1.2017, s. 57.
20/01/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/102 af 11. januar 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2015/5 om indførelse af programmet vedrørende køb af værdipapirer af asset-backed typen (ECB/2017/3), EUT L 16 af 20.1.2017, s. 55.
20/01/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/101 af 11. januar 2017 om ændring af afgørelse ECB/2014/40 om indførelse af det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer (ECB/2017/2), EUT L 16 af 20.1.2017, s. 53.
20/01/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/100 af 11. januar 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2015/774 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked (ECB/2017/1), EUT L 16 af 20.1.2017, s. 51.
13/01/2017
Afgørelse ECB/2014/45. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor 13.1.2017.
13/01/2017
Afgørelse ECB/2014/40. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor 13.1.2017.
13/01/2017
Afgørelse ECB/2016/16. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor 13.1.2017.
13/01/2017
Retningslinje ECB/2014/60. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor EUT L  af 13.1.2017, s. .
11/01/2017
Retningslinje ECB/2015/35. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor EUT L  af 11.1.2017, s. .
11/01/2017
Retningslinje ECB/2014/31. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor EUT L  af 11.1.2017, s. .
06/01/2017
ECB's henstilling af 22. december 2016 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Bank of Greece (ECB/2016/46), EUT C 3 af 6.1.2017, s. 1.

2016

28/12/2016
Udtalelse om et udkast til en belgisk lov om overvågning af betalingstransaktionsprocessorer (CON/2016/61), Belgien, 28.12.2016.
23/12/2016
ECB's henstilling af 13. december 2016 om politikker vedrørende udlodning af udbytte (ECB/2016/44), EUT C 481 af 23.12.2016, s. 1.
20/12/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/2248 af 3. november 2016 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (ECB/2016/36), EUT L 347 af 20.12.2016, s. 26.Læs mere
20/12/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/2247 af 3. november 2016 om ECB's årsregnskab (ECB/2016/35), EUT L 347 af 20.12.2016, s. 1.Læs mere
20/12/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/2249 af 3. november 2016 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2016/34), EUT L 347 af 20.12.2016, s. 3.Læs mere
17/12/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/2300 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje ECB/2014/31 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2016/33), EUT L 344 af 17.12.2016, s. 123.
17/12/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/2299 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2016/32), EUT L 344 af 17.12.2016, s. 117.
17/12/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/2298 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2016/31), EUT L 344 af 17.12.2016, s. 102.
15/12/2016
Udtalelse om Česká národní bankas beføjelser til at udføre finansielle markedstransaktioner (CON/2016/60), Tjekkiet, 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Udtalelse om revisionen af Banka Slovenijes forretningsmæssige drift (CON/2016/59), Slovenien, 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Udtalelse om overførslen af offentlige opgaver vedrørende mønter til De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nederlandene, 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/2164 af 30. november 2016 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2017 (ECB/2016/43), EUT L 333 af 30.11.2016, s. 73.
30/11/2016
Udtalelse om godtgørelse for udgifterne til driften af det centale kreditregister og registeret over bankkonti (CON/2016/57), Bulgarien, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Udtalelse om reservekravskoefficienter (CON/2016/56), Ungarn, 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Udtalelse om et lovforslag om ophævelse af den statsgaranti, som gives i forbindelse med likviditetsstøtte i en nødssituation (CON/2016/55), Belgien, 17.11.2016.
17/11/2016
Udtalelse om overdragelsen af beføjelser til Central Bank of Ireland til at vurdere konkurrencen på realkreditmarkedet og til at udstede instrukser til udlånere med hensyn til variable renter (CON/2016/54), Irland, 17.11.2016.
15/11/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/1994 af 4. november 2016 om fastsættelse af de kompetente nationale myndigheders procedure til anerkendelse af institutsikringsordninger af tilsynsmæssige formål i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (ECB/2016/38), EUT L 306 af 15.11.2016, s. 37.
15/11/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og overvågning af institutsikringsordninger, herunder signifikante og mindre signifikante institutter (ECB/2016/37), EUT L 306 af 15.11.2016, s. 32.
21/10/2016
Udtalelse om en ændring af vederlagsformlen for franske Livret A (CON/2016/51), Frankrig, 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Afgørelse ECB/2013/54 - Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor 14.11.2016.
11/11/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/1975 af 8. November 2016 om videredelegationen af beføjelserne til at tildele en foreløbig godkendelse (ECB/2016/39), EUT L 304 af 11.11.2016, s. 9.
11/11/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/1974 af 31. oktober 2016 om ændring af afgørelse (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) om den anden række af målrettede langfristede markedsoperationer  (ECB/2016/30), EUT L 304 af 11.11.2016, s. 7.
10/11/2016
ECB's henstilling af 28. oktober 2016 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2016/29), EUT C 413 af 10.11.2016, s. 1.
31/10/2016
Udtalelse om reorganiseringen af forpligtelserne for Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung og gennemførelsen af EBA's retningslinjer for en forsvarlig aflønningspolitik (CON/2016/53), Tyskland, 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Afgørelse ECB/2016/10 - Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor 31.10.2016.
28/10/2016
Udtalelse om ændring af lov om Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Kroatien, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2016
Retningslinje ECB/2008/8 - Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor 21.10.2016.
13/10/2016
Udtalelse om lovforslag om lettelse af tilbagebetalingen af visse merrenter opkrævet på lån koblet til en udenlandsk valuta (CON/2016/50), Polen, 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/101/EF (CON/2016/49), 12.10.2016.Læs mere
11/10/2016
Udtalelse om håndteringen af fast ejendom eller aktiekapital erhvervet af et kreditinstitut efter en gældssaneringsprocedure (CON/2016/48), Cypern, 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
ECB's henstilling af 23. september 2016 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banca d’Italia (ECB/2016/28), EUT C 366 af 5.10.2016, s. 1.
29/09/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/1734 af 21. september 2016 om ændring af afgørelse ECB/2013/54 om procedurer for godkendelse af producenter af fortroligt euromateriale og euromateriale (ECB/2016/25), EUT L 262 af 29.9.2016, s. 30.
28/09/2016
Udtalelse om ændringer i loven om Latvijas Banka med henblik på at reducere antallet af medlemmer i Latvijas Bankas direktion (CON/2016/47), Letland, 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Udtalelse om ændringer til loven om dematerialiserede værdipapirer (CON/2016/46), Slovenien, 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/1717 af 21. september 2016 om ændring af afgørelse ECB/2004/2 om vedtagelse af forretningsordenen for ECB (ECB/2016/27), EUT L 258 af 24.9.2016, s. 17.
24/09/2016
Afgørelse ECB/2004/2. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor 24.9.2016.
23/09/2016
ECB's forordning (EU) 2016/1705 af 9. september 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) om anvendelse af mindstereserver  (ECB/2016/26), EUT L 257 af 23.9.2016, s. 10.
19/09/2016
Udtalelse om Národná banka Slovenskas rolle i indberetningen af opkrævede forsikringspræmier (CON/2016/45), Slovakiet, 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Udtalelse om et forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (CON/2016/44), 12.9.2016.Læs mere
07/09/2016
Udtalelse om repræsentanten for finanstilsynets rolle i ECB's tilsynsråd og om tilsynsgebyrer (CON/2016/43), Finland, 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Berigtigelse af ECB's retningslinje (EU) 2016/1386 af 2. august 2016 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2016/23) EUT L 238 af 6.9.2016, s. 7.
31/08/2016
Udtalelse om et centralt kreditregister (CON/2016/42), Slovenien, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Udtalelse om Banca d’Italias cirkulære om gennemførelsen af reformen af de italienske andelsbanker (CON/2016/41), Italien, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Udtalelse om ændringer i reservekravsordningen (CON/2016/40), Rumænien, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
ECB's henstilling af 2. august 2016 om rammerne for datakvalitetssikring af statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2016/24), EUT C 297 af 17.8.2016, s. 1.
17/08/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/1386 af 2. august 2016 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2016/23), EUT L 222 af 17.8.2016, s. 85.Læs mere
17/08/2016
ECB's forordning (EU) 2016/1384 af 2. august 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2016/22), EUT L 222 af 17.8.2016, s. 24.
17/08/2016
Retningslinje ECB/2013/7. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT   af 17.8.2016, s. .
29/07/2016
Udtalelse om specifikke regler for omlægning af lån denomineret i udenlandsk valuta (CON/2016/39), Polen, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Udtalelse om overvågning af betalingsordninger (CON/2016/38), Polen, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
ECB's henstilling af 14. juli 2016 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Eesti Pank  (ECB/2016/20), EUT C 266 af 22.7.2016, s. 1.
12/07/2016
Udtalelse om udelukkelsen af modregningsret med hensyn til gældsfordringer mobiliseret som sikkerhed i en centralbank i ESCB (CON/2016/37), Frankrig, 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/1162 af 30. juni 2016 om videregivelse af fortrolige oplysninger i forbindelse med strafferetlig efterforskning  (ECB/2016/19), EUT L 192 af 11.7.2016, s. 73.
11/07/2016
please translate (CON/2016/36), Polen, 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/1061 af 26. maj 2016 om ændring af retningslinje ECB/2008/8 om indsamling af data om euro og driften af Currency Information System 2 (ECB/2016/15), EUT L 173 af 30.6.2016, s. 102.
28/06/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/1041 af 22. juni 2016 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik og om ophævelse af afgørelse (EU) 2015/300 (ECB/2016/18), EUT L 169 af 28.6.2016, s. 14.
28/06/2016
Udtalelse om udvidelsen af adgang til det centrale register over bankkonti (CON/2016/35), Belgien, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Udtalelse om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse (CON/2016/34), Grækenland, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Udtalelse om et forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler, for så vidt angår visse frister, og et forslag til et direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter, for så vidt angår visse frister (CON/2016/27), EUT C 223 af 21.6.2016, s. 3.Læs mere
17/06/2016
Udtalelse om a) et forslag til en forordning om fælles regler for securitisering og om oprettelse af en europæisk ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og b) et forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2016/11), EUT C 219 af 17.6.2016, s. 2.Læs mere
16/06/2016
ECB's afgørelse af 7. juni 2016 om ændring af afgørelse (EU) 2016/245 til fastsættelse af regler om udbud (ECB/2016/17), EUT L 159 af 16.6.2016, s. 21.
16/06/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/955 af 6. maj 2016 om ændring af afgørelse ECB/2013/54 om procedurer for godkendelse af producenter af fortroligt euromateriale og euromateriale  (ECB/2016/12), EUT L 159 af 16.6.2016, s. 19.
15/06/2016
ECB's afgørelse af 1. juni 2016 om indførelse af programmet til opkøb af virksomhedsobligationer  (ECB/2016/16), EUT L 157 af 15.6.2016, s. 28.
15/06/2016
Udtalelse om ændring af lov om Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Kroatien, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2016
Afgørelse ECB/2007/7. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  EUT L  af 14.6.2016, s. .
13/06/2016
Udtalelse om en nedsættelse af den lovpligtige godtgørelse af medarbejdere i den offentlige og halvoffentlige sektor (CON/2016/32), Nederlandene, 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Udtalelse om forbrugerkredit (CON/2016/31), Slovenien, 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Konsoliderede udgaver af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde EUT C 59 af 7.6.2016, s. 1.
07/06/2016
Afgørelse ECB/2016/2 - Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor 7.6.2016.
03/06/2016
Udtalelse om den interne revision af Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank) (CON/2016/30), Bulgarien, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/868 af 18. maj 2016 om ændring af afgørelse ECB/2014/6 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære data om kreditter (ECB/2016/14), EUT L 144 af 1.6.2016, s. 99.
01/06/2016
ECB's forordning (EU) 2016/867 af 18. maj 2016 om indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici (ECB/2016/13), EUT L 144 af 1.6.2016, s. 44.
31/05/2016
Retningslinje ECB/2014/15. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  EUT L  af 31.5.2016, s. .
31/05/2016
Retningslinje ECB/2012/27. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer EUT L  af 31.5.2016, s. .
19/05/2016
Udtalelse om lovgivning om en integreret datamodel (CON/2016/29), Østrig, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/702 af 18. april 2016 om ændring af afgørelse (EU) 2015/774 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked  (ECB/2016/8), EUT L 121 af 11.5.2016, s. 24.
03/05/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/811 af 28. april 2016 om ændring af afgørelse ECB/2014/34 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer  (ECB/2016/11), EUT L 132 af 3.5.2016, s. 129.
03/05/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/810 af 28. april 2016 om den anden række af målrettede langfristede markedsoperationer  (ECB/2016/10), EUT L 132 af 3.5.2016, s. 107.
03/05/2016
Udtalelse om afvikling og likvidation af banker (CON/2016/28), Slovenien, 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/821 af 26. april 2016 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB  (ECB/2016/9), EUT L 136 af 2.5.2016, s. 12.
28/04/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/661 af 15. april 2016 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2016 (ECB/2016/7), EUT L 114 af 28.4.2016, s. 14.
28/04/2016
Afgørelse ECB/2014/34 - Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor 28.4.2016.
20/04/2016
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 806/2014 med henblik på oprettelsen af en europæisk indskudsforsikringsordning (CON/2016/26), 20.4.2016.Læs mere
20/04/2016
Udtalelse om kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet og om eurosedler i omløb (CON/2016/25), Italien, 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Udtalelse om revision af Banka Slovenijes forretningsaktiviteter (CON/2016/24), Slovenien, 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/579 af 16. marts 2016 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)  (ECB/2016/6), EUT L 99 af 15.4.2016, s. 21.
13/04/2016
Udtalelse om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (CON/2016/23), Slovenien, 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Udtalelse om et forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere (CON/2016/10), EUT C 130 af 13.4.2016, s. 1.Læs mere
06/04/2016
Udtalelse om et forslag til Rådets afgørelse om foranstaltninger til gradvis indførelse af en samlet repræsentation for euroområdet i Den Internationale Valutafond (CON/2016/22), EUT C 216 af 6.4.2016, s. 1.Læs mere
06/04/2016
Udtalelse om Østrigs bidrag til Den Internationale Valutafonds Catastrophe Containment and Relief Trust (CON/2016/21), Østrig, 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/450 af 4. december 2015 om ændring af retningslinje ECB/2014/15 om monetær og finansiel statistik  (ECB/2015/44), EUT L 86 af 1.4.2016, s. 42.
30/03/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/456 af 4. marts 2016 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser af ECB i forbindelse med forebyggelse af svig, korruption og anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser (ECB/2016/3), EUT L 79 af 30.3.2016, s. 34.Læs mere
30/03/2016
Udtalelse om ordningen for omsættelige værdipapirer (CON/2016/20), Frankrig, 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
ECB's forordning (EU) 2016/445 af 14. marts 2016 om udøvelsen af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten (ECB/2016/4), EUT L 78 af 24.3.2016, s. 60.
24/03/2016
Udtalelse om betalingstjenester (CON/2016/19), Bulgarien, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Udtalelse om amortiseringskrav for boliglån (CON/2016/18), Sverige, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Udtalelse om reformen af kooperative banker, en garantiordning for sekuritisering af misligholdte lån og alternative investeringsfondes udlånsevne  (CON/2016/17), Italien, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/457 af 16. marts 2016 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern  (ECB/2016/5), EUT L 79 af 17.3.2016, s. 41.
17/03/2016
Udtalelse om oprettelsen og driften af organisationer der varetager overdragelsen af fast ejendom (CON/2016/16), Cypern, 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel  (CON/2016/15), 17.3.2016.Læs mere
16/03/2016
Udtalelse om Banque de Frances erhvervelse af ejendomsretten til Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer (CON/2016/14), Frankrig, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Udtalelse om obligatoriske krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer  (CON/2016/13), Rumænien, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Udtalelse om finansielle instrumenter, der er godkendt til pengepolitiske operationer (CON/2016/12), Rumænien, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/256 af 5. februar 2016 om udvidelsen af fælles regler og mindstestandarder med henblik på at beskytte fortrolig statistisk information, der indsamles af ECB med bistand fra de nationale centralbanker, til at omfatte de kompetente nationale myndigheder i de deltagende medlemsstater og ECB i forbindelse med udførelsen af dens tilsynsopgaver  (ECB/2016/1), EUT L 47 af 25.2.2016, s. 16.
23/02/2016
Udtalelse om foranstaltninger til fremme af en smidig funktionsmåde for bestyrelsen og personaleudvalget i Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cypern, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Udtalelse om kreditorhierarkiet i kreditinstitutter (CON/2016/7), Frankrig, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Udtalelse om yderligere ændringer for så vidt angår krav til ansvarlig långivning (CON/2016/8), Ungarn, 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/245 til fastsættelse af regler om udbud  (ECB/2016/2), EUT L 45 af 20.2.2016, s. 15.Læs mere
20/02/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/244 af 18. december 2015 om ændring af afgørelse ECB/2010/10 om manglende overholdelse af statistiske indberetningskrav (ECB/2015/50), EUT L 45 af 20.2.2016, s. 13.
18/02/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/231 af 26. november 2015 om ændring af retningslinje ECB/2011/23 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker  (ECB/2015/39), EUT L 41 af 18.2.2016, s. 28.
12/02/2016
ECB's afgørelse af 11. december 2015 om adgang til og anvendelse af SSM's elektroniske applikationer, systemer, platforme og tjenester for ECB og de kompetente nationale myndigheder inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme  (ECB/2015/47), EUT L 37 af 12.2.2016, s. 104.
12/02/2016
ECB's afgørelse af 11. december 2015 om ændring af afgørelse ECB/2013/1 om fastlæggelse af rammerne for en public key-infrastruktur for Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2015/46), EUT L 37 af 12.2.2016, s. 100.
03/02/2016
Udtalelse om indskudsgarantiordningen (CON/2016/6), Slovenien, 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Udtalelse om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber  (CON/2016/5), Cypern, 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Ændring af ECB's etiske grundlag (Denne tekst erstatter artikel 36a i teksten, der er offentliggjort i EU-tidende C 204 af 20. juni 2015, s. 3)  EUT C 31 af 28.1.2016, s. 3.
25/01/2016
Udtalelse om beskyttelse af Münze Österreichs forpligtelse til at tage mønter tilbage (CON/2016/4), Østrig, 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/66 af 26. november 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/24 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti  (ECB/2015/40), EUT L 14 af 21.1.2016, s. 36.
21/01/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/65 af 18. november 2015 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme  (ECB/2015/35), EUT L 14 af 21.1.2016, s. 30.
21/01/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/64 af 18. november 2015 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (retningslinjen der udgør dokumentationsgrundlaget)  (ECB/2015/34), EUT L 14 af 21.1.2016, s. 25.
21/01/2016
Udtalelse om indskudsgarantiordningen (CON/2016/3), Grækenland, 21.1.2016.
20/01/2016
Udtalelse om tilsyn med kontanthåndterende virksomheders aktiviteter og pålæggelse af administrative foranstaltninger og sanktioner (CON/2016/2), Litauen, 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Udtalelse om en skat for visse finansielle institutter (CON/2016/1), Polen, 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/21 af 23. december 2015 om ændring af afgørelse ECB/2008/17 om indførelse af grundlag for fælles udbudsregler i Eurosystemet (ECB/2015/51), EUT L 6 af 9.1.2016, s. 5.
05/01/2016
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse (EU) 2016/3 af 18. november 2015 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver som de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer udfører i de fælles tilsynsteam i Den Fælles Tilsynsmekanisme  (ECB/2015/36), EUT L 1 af 5.1.2016, s. 4.

2015

30/12/2015
ECB's henstilling af 17. december 2015 om politikker vedrørende udlodning (ECB/2015/49)  (ECB/2015/49), EUT C 438 af 30.12.2015, s. 1.
30/12/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/2464 af 16. december 2015 om ændring af afgørelse (EU) 2015/774 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked  (ECB/2015/48), EUT L 344 af 30.12.2015, s. 1.
23/12/2015
Udtalelse om betalingsbalancen og rapportering af grænseoverskridende levering af tjenesteydelser (CON/2015/58), Østrig, 23.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
ECB's henstilling af 10. december 2015 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Národná banka Slovenska  (ECB/2015/45), EUT C 425 af 18.12.2015, s. 1.
18/12/2015
Udtalelse om visse ændringer i de institutionelle rammer for Banka Slovenije (CON/2015/57), Slovenien, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Udtalelse om betaling af gæld med sikkerhed i fast ejendom ved overførsel af ejendomsretten til den faste ejendom  (CON/2015/56), Rumænien, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Berigtigelse til ECB's retningslinje (EU) 2015/1938 af 27. august 2015 om ændring af ECB's retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme  EUT L 332 af 18.12.2015, s. 158.
14/12/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/2330 af 4. december 2015 om ændring af afgørelse ECB/2014/53 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2015  (ECB/2015/41), EUT L 328 af 14.12.2015, s. 119.
12/12/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/2332 af 4. december 2015 om de proceduremæssige rammer for godkendelsen af mængden af euromønter der skal udstedes  (ECB/2015/43), EUT L 328 af 12.12.2015, s. 123.
12/12/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/2331 af 4. december 2015 om godkendelse af mængden af mønter der skal udstedes i 2016  (ECB/2015/42), EUT L 328 af 12.12.2015, s. 121.
10/12/2015
Udtalelse om stempelafgift på hævning af kontanter fra bankautomater (CON/2015/55), Irland, 10.12.2015.
09/12/2015
Udtalelse om forbrugerkredit (CON/2015/54), Tjekkiet, 9.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Udtalelse om de retlige rammer for byggesparekasser (CON/2015/53), Tyskland, 2.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/2218 af 20. november 2015 om proceduren til udelukkelse af medarbejdere fra formodningen om, at de har en væsentlig indflydelse på et kreditinstitut under tilsyns risikoprofil (ECB/2015/38), EUT L 314 af 1.12.2015, s. 66.
28/11/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/2202 af 19. november 2015 om ændring af afgørelse ECB/2010/23 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (ECB/2015/37), EUT L 313 af 28.11.2015, s. 42.
26/11/2015
Udtalelse om indskudsgarantiordningen (CON/2015/52), Nederlandene, 26.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Udtalelse om produktionen af eurosedler (CON/2015/51), Portugal, 23.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/2101 af 5. november 2015 om ændring af afgørelse (EU) 2015/774 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked  (ECB/2015/33), EUT L 303 af 20.11.2015, s. 106.
20/11/2015
Udtalelse om beskyttelse mod falskmøntneri og bevarelse af kvaliteten af kontanter i omløb (CON/2015/50), Belgien, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Udtalelse om overvågning af den smidige afvikling af betalingstrafikken ('betalingsverkeer')  (CON/2015/49), Nederlandene, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Udtalelse om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om indskudsgarantiordninger og investorgarantiordninger (CON/2015/48), Luxembourg, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Udtalelse om foranstaltninger der ledsager forordningen om den fælles afviklingsmekanisme (CON/2015/47), Østrig, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Udtalelse om et register over bankkonti  (CON/2015/46), Bulgarien, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Udtalelse om reguleringen af selskaber der erhverver kredit (CON/2015/45), Cypern, 12.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Udtalelse om bestemmelser vedrørende løn og pension (CON/2015/44), Irland, 11.11.2015.
06/11/2015
Udtalelse om håndtering af kriser på det finansielle marked og om en særlig afgift for udvalgte finansielle institutioner (CON/2015/43), Slovakiet, 6.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Udtalelse om de institutionelle rammer for afvikling af institutter (CON/2015/42), Belgien, 4.11.2015.
30/10/2015
Udtalelse om ændringer af statutten for Banca d'Italia (CON/2015/41), Italien, 30.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Udtalelse om indskudsgarantiordningen (CON/2015/40), Irland, 29.10.2015.
28/10/2015
ECB's retningslinje (EU) 2015/1938 af 27. august 2015 om ændring af ECB's retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme  (ECB/2015/27), EUT L 282 af 28.10.2015, s. 41.Læs mere
28/10/2015
Udtalelse om reservekravskoefficienter (CON/2015/39), Ungarn, 28.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Udtalelse om den foreløbige vurdering af betingelserne vedrørende afviklingen af kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2015/38), Ungarn, 23.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Udtalelse om reguleringen af finansiel leasing og leasingselskabers aktiviteter (CON/2015/37), Cypern, 19.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Udtalelse om det centrale register over bankkonti (CON/2015/36), Tjekkiet, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Udtalelse om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2015/35), Italien, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Udtalelse om et lovforslag om markedet for finansielle instrumenter (CON/2015/34), Slovenien, 28.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/1613 af 10. september 2015 om ændring af afgørelse (EU) 2015/5 om indførelse af programmet vedrørende køb af værdipapirer af asset-backed typen (ECB/2015/31), EUT L 249 af 25.9.2015, s. 28.
24/09/2015
ECB's forordning (EU) 2015/1599 af 10. september 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 1333/2014 om pengemarkedsstatistik (ECB/2015/30), EUT L 248 af 24.9.2015, s. 45.
22/09/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/1574 af 4. september 2015 om ændring af afgørelse ECB/2014/8 om forbuddet mod monetær finansiering og de nationale centralbankers forrentning af statslige indskud  (ECB/2015/29), EUT L 245 af 22.9.2015, s. 12.
22/09/2015
ECB's retningslinje (EU) 2015/1575 af 4. september 2015 om ændring af retningslinje ECB/2014/9 om de nationale centralbankers indenlandske operationer i forbindelse med forvaltningen af aktiver og passiver  (ECB/2015/28), EUT L 245 af 22.9.2015, s. 13.
22/09/2015
Udtalelse om udpegelsen af Lietuvos bankas som afviklingsmyndighed (CON/2015/33), Litauen, 22.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Retningslinje ECB/2014/9. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor 22.9.2015.
18/09/2015
Udtalelse om konvertering af lån i schweizerfranc (CON/2015/32), Kroatien, 18.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Udtalelse om bankafvikling (CON/2015/31), Tyskland, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Udtalelse om indberetningen af visse data af relevans for den finansielle stabilitet (CON/2015/30), Østrig, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Udtalelse om sedler og mønter i omløb (CON/2015/29), Tjekkiet, 28.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Udtalelse om ændring af forfatningsloven og lov om Česká národní banka (CON/2015/28), Tjekkiet, 11.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Udtalelse om anvendelsen af en integreret datamodel for indberetningen af data til Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Østrig, 10.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Udtalelse om et udkast til lov om specifikke betingelser for omlægning af boliglån denomineret i fremmed valuta (CON/2015/26), Polen, 5.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/1196 af 2. juli 2015 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om ECB's årsregnskab  (ECB/2015/26), EUT L 193 af 21.7.2015, s. 134.
21/07/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/1195 af 2. juli 2015 om ændring af afgørelse (EU) 2015/298 om foreløbig fordeling af ECB's indtægter  (ECB/2015/25), EUT L 193 af 21.7.2015, s. 133.
21/07/2015
ECB's retningslinje (EU) 2015/1197 af 2. juli 2015 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker  (ECB/2015/24), EUT L 193 af 21.7.2015, s. 147.
21/07/2015
Retningslinje ECB/2010/20. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor  EUT   af 21.7.2015, s. .
20/07/2015
Udtalelse om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2015/25), Grækenland, 20.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Vejledende kalender over reservekravsperioderne i 2016 EUT C 227 af 16.7.2015, s. 4.
15/07/2015
Udtalelse om ændring til lov om det græske statistiske system og Hellenic Statistical Authority (CON/2015/24), Grækenland, 15.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Udtalelse om en ny retlig ramme for sparekasser  (CON/2015/23), Portugal, 7.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Udtalelse om genopretning og afvikling på det finansielle marked (CON/2015/22), Tjekkiet, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Udtalelse om forbrugerbeskyttelse på det finansielle marked (CON/2015/21), Slovakiet, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Udtalelse om et forslag til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1708/2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95, for så vidt angår den fælles indeksreferenceperiode for de harmoniserede forbrugerprisindeks (CON/2015/18), EUT C 209 af 25.6.2015, s. 3.
20/06/2015
ECB's Etiske Grundlag  EUT C 204 af 20.6.2015, s. 3.Læs mere
19/06/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/929 af 26. maj 2015 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB  (ECB/2015/22), EUT L 155 af 19.6.2015, s. 1.
19/06/2015
ECB's retningslinje (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19), EUT L 157 af 19.6.2015, s. 15.
19/06/2015
ECB's retningslinje (EU) 2015/930 af 2. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)  (ECB/2015/15), EUT L 155 af 19.6.2015, s. 38.
19/06/2015
Udtalelse om et centralt kreditregister (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
ECB's henstilling af 10. juni 2015 til Rådet for Den Europæiske Union om de eksterne revisorer for Banka Slovenije  (ECB/2015/23), EUT C 201 af 18.6.2015, s. 1.
10/06/2015
Udtalelse om revisionen af Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis opgaver og organisation (CON/2015/4), EUT C 192 af 10.6.2015, s. 1.
10/06/2015
Udtalelse om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber  (CON/2015/19), Spanien, 10.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
ECB's Retningslinje (EU) 2015/856 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Den Fælles Tilsynsmekanisme  (ECB/2015/12), EUT L 135 af 2.6.2015, s. 29.
02/06/2015
ECB's retningslinje (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje ECB/2002/6 om minimumsstandarder for ECB og de nationale centralbanker ved udførelse af pengepolitiske operationer, valutatransaktioner med ECB's valutareserver samt forvaltning af ECB's valutareserveaktiver  (ECB/2015/11), EUT L 135 af 2.6.2015, s. 23.
29/05/2015
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmoniserede forbrugerprisindekser og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 (CON/2015/10), EUT C 175 af 29.5.2015, s. 2.Læs mere
28/05/2015
Udtalelse om de retlige rammer for indskudsgarantiordningen og for afvikling på de finansielle markeder (CON/2015/17), Polen, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Udtalelse om ændring af de retlige rammer for det slovenske selskab der håndterer bankaktiver (Bank Asset Management Company) (CON/2015/16), Slovenien, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2015
Uofficiel konsolideret udgave af ECB's forordning (EU) nr. 1011/2012 af 17. oktober 2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24)  EUT   af 27.5.2015, s. .
23/05/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/811 af 27. marts 2015 om aktindsigt i ECB's dokumenter som er i de kompetente nationale myndigheders besiddelse (ECB/2015/16), EUT L 128 af 23.5.2015, s. 27.
21/05/2015
Udtalelse om regulering af åbne positioner i aktiver på balancen for kreditinstitutter (CON/2015/15), Ungarn, 21.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/774 af 4. marts 2015 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked  (ECB/2015/10), EUT L 121 af 14.5.2015, s. 20.
07/05/2015
ECB's retningslinje (EU) 2015/732 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2014/60)  (ECB/2015/20), EUT L 116 af 7.5.2015, s. 22.
07/05/2015
ECB's forordning (EU) 2015/730 af 16. april 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 1011/2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24) (ECB/2015/18), EUT L 116 af 7.5.2015, s. 5.
06/05/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/839 af 27. april 2015 om fastsættelse af de kreditinstitutter, der er underlagt en omfattende vurdering  (ECB/2015/21), 6.5.2015.
06/05/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/727 af 10. april 2015 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for den første gebyrperiode og for 2015 (ECB/2015/17), EUT L 115 af 6.5.2015, s. 36.
06/05/2015
ECB's henstilling af 27. marts 2015 til Rådet for Den Europæiske Union om de eksterne revisorer for Deutsche Bundesbank (ECB/2015/14), EUT C 149 af 6.5.2015, s. 1.
05/05/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/716 af 12. februar 2015 om ændring af afgørelse ECB/2004/2 om vedtagelse af forretningsordenen for ECB (ECB/2015/8), EUT L 114 af 5.5.2015, s. 11.
27/04/2015
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om strukturelle foranstaltninger til forbedring af modstandsdygtigheden i kreditinstitutter i EU (CON/2014/83), EUT C 137 af 27.4.2015, s. 2.Læs mere
25/04/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved årets udgang i den egentlige kernekapital i overensstemmelse med artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 (ECB/2015/4), EUT L 107 af 25.4.2015, s. 76.
17/04/2015
Aftale mellem Den Europæiske Politienhed (Europol) og ECB EUT C 123 af 17.4.2015, s. 1.Læs mere
10/04/2015
Udtalelse om et forbud mod at afholde tvangsauktion over primære bopæle (CON/2015/14), Grækenland, 10.4.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
ECB's retningslinje (EU) 2015/571 af 6. november 2014 om ændring af retningslinje ECB/2014/15 om monetær og finansiel statistik  (ECB/2014/43), EUT L 93 af 9.4.2015, s. 82.
02/04/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/509 af 18. februar 2015 om ophævelse af afgørelse ECB/2013/6 om reglerne for anvendelsen af udækkede statsgaranterede bankobligationer, der anvendes til eget brug, som sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske operationer, afgørelse ECB/2013/35 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og artikel 1, 3 og 4 i afgørelse ECB/2014/23 om forrentningen af indlån, saldi og beholdninger af overskudsreserver  (ECB/2015/9), EUT L 91 af 2.4.2015, s. 1.Læs mere
02/04/2015
ECB's retningslinje (EU) 2015/510 af 19. december 2014 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme  (ECB/2014/60), EUT L 91 af 2.4.2015, s. 3.Læs mere
29/03/2015
Afgørelse ECB/2004/3. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer 29.3.2015.
28/03/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/530 af 11. februar 2015 om metoden til og procedurerne for fastsættelse og indsamling af data om de gebyrfaktorer, der anvendes til beregning af de årlige tilsynsgebyrer (ECB/2015/7), EUT L 84 af 28.3.2015, s. 67.
28/03/2015
ECB's Afgørelse (EU) 2015/529 af 21. januar 2015 om ændring af afgørelse ECB/2004/3 om aktindsigt i ECB's dokumenter  (ECB/2015/1), EUT  84 af 28.3.2015, s. 64.
26/03/2015
ECB's forordning (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13), EUT L 86 af 26.3.2015, s. 13.
25/03/2015
Udtalelse om reformen af andelsbanker (banche popolari) (CON/2015/13), Italien, 25.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Udtalelse om de retlige rammer for kreditformidlere (CON/2015/12), Portugal, 24.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Udtalelse om de retlige rammer for særligt dækkede obligationer og realkreditinstitutter (CON/2015/11), Polen, 20.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Adfærdskodeks for medlemmer af ECB Tilsynsråd  EUT C 93 af 20.3.2015, s. 2.
14/03/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/433 af 17. december 2014 om nedsættelse af en etisk komité og forretningsordenen for denne  (ECB/2014/59), EUT L 70 af 14.3.2015, s. 58.
13/03/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/425 af 15. december 2014 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om ECB's årsregnskab (ECB/2014/55), EUT L 68 af 13.3.2015, s. 53.
13/03/2015
ECB's retningslinje (EU) 2015/426 af 15. december 2014 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2014/54), EUT L 68 af 13.3.2015, s. 69.
13/03/2015
Ændring 1/2014 af 15. december 2014 af forretningsordenen for ECB's Tilsynsråd  EUT L 68 af 13.3.2015, s. 88.