All years
2017

09/10/2017
Становище относно средствата за съдебна защита, предоставени на титулярите на квалифицирани вземания към банки (CON/2017/41), 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Становище относно ограниченията на плащанията в брой (CON/2017/40), 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Становище относно междубанковия клиринг и сетълмент (CON/2017/37), 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
Препоръка на ЕЦБ от 8 септември 2017 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Národná banka Slovenska  (ЕЦБ/2017/27), OВ C 310, 19.9.2017 г., стр. 1..
19/09/2017
Регламент (ЕС) 2017/1539 на ЕЦБ от 25 август 2017 година за определяне на датата на прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1538 за изменение на Регламент (ЕС) 2015/534 относно отчитането на надзорна финансова информация (ЕЦБ/2017/25) по отношение на по-малко значимите поднадзорни лица, които прилагат национални счетоводни рамки (ЕЦБ/2017/26), OВ L 240, 19.9.2017 г., стр. 212..
19/09/2017
Регламент (ЕС) 2017/1538 на ЕЦБ от 25 август 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2015/534 относно отчитането на надзорна финансова информация (ЕЦБ/2017/25), OВ L 240, 19.9.2017 г., стр. 1..
11/09/2017
Становище относно правната рамка на обезпечените облигации, отчитането на данни за кредитите, макропруденциалните правомощия и инструменти и общите процедури в единния надзорен механизъм (CON/2017/36), 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
Препоръка на ЕЦБ от 24 август 2017 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banco de Portugal  (ЕЦБ/2017/24), OВ C 292, 6.9.2017 г., стр. 1..
25/08/2017
Становище относно изменения в режима за надзор на финансовите пазари (CON/2017/35), 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Становище относно проект на закон за изменение на Органическия закон на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique във връзка с броя на директорите в съвета на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2017/34), 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
Решение (ЕС) 2017/1493 на ЕЦБ от 3 август 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/29 относно предоставянето на ЕЦБ на надзорни данни, отчетени на националните компетентни органи от поднадзорните лица съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията  (ЕЦБ/2017/23), OВ L 216, 22.8.2017 г., стр. 23..
22/08/2017
Решение ЕЦБ/2014/29. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 22.8.2017 г., стр. ..
21/08/2017
Становище относно отчитането на данни за кредитите (CON/2017/33), 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Становище относно определянето на Central Bank of Cyprus за информационен орган и включването на съответното изключение от изискването за банкова тайна (CON/2017/32), 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Становище относно Закон за критичната инфраструктура (CON/2017/31), 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Становище относно проект на решение за провеждането на паричната политика на Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Полша, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Становище относно допълнително изискване за погасяване на ипотечните кредити (CON/2017/29), 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Становище относно достъпа до централния кредитен регистър и регистъра на банкови сметки (CON/2017/28), България, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
29/07/2017
Решение (ЕС) 2017/1403 на ЕЦБ от 23 юни 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2012/6 относно създаването на Съвет за TARGET2-Securities (ЕЦБ/2017/20), OВ L 199, 29.7.2017 г., стр. 24..
29/07/2017
Насоки ЕЦБ/2012/13. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 29.7.2017 г., стр. ..
21/07/2017
Решение (ЕС) 2017/1361 на ЕЦБ от 18 май 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/5 относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа  (ЕЦБ/2017/15), OВ L 190, 21.7.2017 г., стр. 24..
21/07/2017
Решение (ЕС) 2017/1360 на ЕЦБ от 18 май 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/40 относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации (ЕЦБ/2017/14), OВ L 190, 21.7.2017 г., стр. 22..
21/07/2017
Решение (ЕС) 2017/1359 на ЕЦБ от 18 май 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/948 относно изпълнението на програмата за закупуване от корпоративния сектор  (ЕЦБ/2017/13), OВ L 190, 21.7.2017 г., стр. 20..
21/07/2017
Насоки (ЕС) 2017/1362 на ЕЦБ от 18 май 2017 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2017/12), OВ L 190, 21.7.2017 г., стр. 26..
21/07/2017
Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС (CON/2017/22), OВ C 236, 21.7.2017 г., стр. 2..Допълнителна информация
17/07/2017
Насоки (ЕС) 2017/1404 на ЕЦБ от 23 юни 2017 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/13 относно TARGET2-Securities  (ЕЦБ/2017/19), OВ L 199, 17.7.2017 г., стр. 26..
12/07/2017
Решение (ЕС) 2017/1258 на ЕЦБ от 5 юли 2017 година за делегирането на решенията за предаването на поверителна статистическа информация на Единния съвет по преструктуриране (ЕЦБ/2017/22), OВ L 179, 12.7.2017 г., стр. 39..
11/07/2017
Становище относно ограничaването на плащанията в брой (CON/2017/27), България, 11.7.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
30/06/2017
Решение (ЕС) 2017/1198 на ЕЦБ от 27 юни 2017 година относно отчитането на информация за плановете за финансиране на кредитните институции от националните компетентни органи на ЕЦБ  (ЕЦБ/2017/21), OВ L 172, 30.6.2017 г., стр. 32..
23/06/2017
Препоръка за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ (представена от ЕЦБ) (ЕЦБ/2017/18), 23.6.2017.
23/06/2017
Становище относно закон за Националната фондация за научни изследвания, технологии и развитие (CON/2017/26), 23.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2017
Становище относно собственността върху дружество със специална цел за производството на евробанкноти (CON/2017/25), 16.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Становище относно одита на дейността на Banka Slovenije (CON/2017/24), 12.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Становище относно нова категория дългови инструменти, нов макропруденциален инструмент, създаването на нова категория институция за сетълмент и изключването на правата на прихващане (CON/2017/23), 8.6.2017.
07/06/2017
Становище относно макропруденциалните мерки за органичаване на системните рискове (CON/2017/21), 7.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
Решение (ЕС) 2017/937 на ЕЦБ от 23 май 2017 година за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно значимостта на поднадзорните лица (ЕЦБ/2017/17), OВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 28..
01/06/2017
Решение (ЕС) 2017/936 на ЕЦБ от 23 май 2017 година за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно надеждността и пригодността (ЕЦБ/2017/16), OВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 26..
01/06/2017
Решение (ЕС) 2017/935 на ЕЦБ от 16 ноември 2016 година за делегирането на правомощието за приемане на решения относно надеждността и пригодността и оценката на изискванията за надеждност и пригодност (ЕЦБ/2016/42), OВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 21..
01/06/2017
Решение (ЕС) 2017/934 на ЕЦБ от 16 ноември 2016 година за делегирането на решения относно значимостта на поднадзорните лица  (ЕЦБ/2016/41), OВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 18..
01/06/2017
Решение (ЕС) 2017/933 на ЕЦБ от 16 ноември 2016 година относно общата рамка за делегиране на правомощия за вземане на решения по отношение на правните инструменти във връзка с надзорните задачи  (ЕЦБ/2016/40), OВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 14..
30/05/2017
Становище относно ограниченията на плащанията в брой (CON/2017/20), 30.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Становище относно комисията за наблюдение върху процедурата за алтернативно разрешаване на спорове и фонд „Резервен“ на банковите фондации (CON/2017/19), 26.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Становище относно ограниченията на плащанията в брой (CON/2017/18), 22.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Становище относно финансовата независимост на Sveriges riksbank (CON/2017/17), 18.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Становище относно средствата за съдебна защита, предоставени на титулярите на квалифицирани вземания към банки (CON/2017/16), 12.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
Решение (ЕС) 2017/760 на ЕЦБ от 24 април 2017 година относно общата сума на годишните надзорни такси за 2017 година (ЕЦБ/2017/11), OВ  113, 28.4.2017 г., стр. 52..
24/04/2017
Становище относно Закона за платежните услуги, услугите по издаване на електронни пари и платежните системи (CON/2017/15), 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Становище относно допълнителни макропруденциални инструменти (CON/2017/14), 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Насоки (ЕС) 2017/697 на ЕЦБ от 4 април 2017 година относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции (ЕЦБ/2017/9), OВ L 101, 13.4.2017 г., стр. 156..
13/04/2017
Препоръка на ЕЦБ от 31 март 2017 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ЕЦБ/2017/8), OВ C 120, 13.4.2017 г., стр. 1..
13/04/2017
Препоръка на ЕЦБ от 4 април 2017 година относно общите спецификации за упражняването на някои права на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции  (ЕЦБ/2017/10), OВ C 120, 13.4.2017 г., стр. 2..
12/04/2017
Становище относно разширяването на обхвата на данните в кредитния регистър (CON/2017/13), 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Становище относно предоставянето на застраховки срещу наводнение (CON/2017/12), 7.4.2017.
07/04/2017
Становище относно изменението на Закона за финансов надзор (CON/2017/11), 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Становище относно установяването на критичните инфраструктури за целите на сигурността на информационните технологии (CON/2017/10), 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Становище относно кредити, деноминирани или индексирани в чуждестранна валута (CON/2017/9), 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
Насоки (ЕС) 2017/469 на ЕЦБ от 7 февруари 2017 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/8 относно събирането на данни относно еврото и функционирането на Валутната информационна система 2  (ЕЦБ/2017/7), OВ L 77, 22.3.2017 г., стр. 4..
22/03/2017
Решение (ЕС) 2017/468 на ЕЦБ от 26 януари 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/10 относно неизпълнението на изискванията за статистическа отчетност  (ЕЦБ/2017/5), OВ L 77, 22.3.2017 г., стр. 1..
21/03/2017
Становище относно ограничаването на задължението за получаване на плащания в брой (CON/2017/8), 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Становище относно някои изменения в правната рамка на отсрочените данъчни активи в Гърция (CON/2017/7), 15.3.2017.
08/03/2017
Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност (CON/2017/6), 8.3.2017.Допълнителна информация
01/03/2017
Становище относно предоставянето на информация и данни от платежни системи, платежни схеми, депозитари на ценни книжа и системи за клиринг и сетълмент (CON/2017/5), 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Становище относно участието на Италия в програми на Международния валутен фонд: удължаване на Новите кредитни споразумения, вноската в Тръста за намаляване на бедността и стимулиране на растежа и нов двустранен договор за заем (CON/2017/4), 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Становище относно възлагането на Central Bank of Cyprus на нови задачи във връзка с ипотечните кредити (CON/2017/3), 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Решение ЕЦБ/2015/10. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 17.2.2017.
15/02/2017
Становище относно платежни сметки (CON/2017/2), 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Решение (ЕС) 2017/274 на ЕЦБ от 10 февруари 2017 година за определяне на принципите за предоставяне на обратна информация за работата на подкоординаторите от националните компетентни органи и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/3  (ЕЦБ/2017/6), OВ L 40, 13.2.2017 г., стр. 72..Допълнителна информация
07/02/2017
Насоки ЕЦБ/2008/8. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 7.2.2017.
03/02/2017
Становище относно мерки за ликвидна подкрепа, предпазна рекапитализация и други спешни разпоредби за банковия сектор (CON/2017/1), 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Насоки ЕЦБ/2014/15. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 1.2.2017 г., стр. ..
31/01/2017
Насоки (ЕС) 2017/148 на ЕЦБ от 16 декември 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика  (ЕЦБ/2016/45), OВ L 26, 31.1.2017 г., стр. 1..
20/01/2017
Решение (ЕС) 2017/103 на ЕЦБ от 11 януари 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/948 относно изпълнението на програмата за закупуване от корпоративния сектор  (ЕЦБ/2017/4), OВ L 16, 20.1.2017 г., стр. 57..
20/01/2017
Решение (ЕС) 2017/102 на ЕЦБ от 11 януари 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/5 относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа (ЕЦБ/2017/3), OВ L 16, 20.1.2017 г., стр. 55..
20/01/2017
Решение (ЕС) 2017/101 на ЕЦБ от 11 януари 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/40 относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации (ЕЦБ/2017/2), OВ L 16, 20.1.2017 г., стр. 53..
20/01/2017
Решение (ЕС) 2017/100 на ЕЦБ от 11 януари 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2017/1), OВ L 16, 20.1.2017 г., стр. 51..
13/01/2017
Решение ЕЦБ/2014/45. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 13.1.2017.
13/01/2017
Решение ЕЦБ/2014/40. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 13.1.2017.
13/01/2017
Решение ЕЦБ/2016/16. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 13.1.2017.
13/01/2017
Насоки ЕЦБ/2014/60. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  OВ L , 13.1.2017 г., стр. ..
11/01/2017
Насоки ЕЦБ/2015/35. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  OВ L , 11.1.2017 г., стр. ..
11/01/2017
Насоки ЕЦБ/2014/31. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  OВ L , 11.1.2017 г., стр. ..
06/01/2017
Препоръка на ЕЦБ от 22 декември 2016 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank of Greece  (ЕЦБ/2016/46), OВ C 3, 6.1.2017 г., стр. 1..

2016

28/12/2016
Становище относно белгийски проект на закон за надзора върху лицата, които обработват платежни операции (CON/2016/61), 28.12.2016.
23/12/2016
Препоръка на ЕЦБ от 13 декември 2016 година относно политиките за разпределяне на дивиденти (ЕЦБ/2016/44), OВ C 481, 23.12.2016 г., стр. 1..
20/12/2016
Решение (ЕС) 2016/2248 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 година относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото  (ЕЦБ/2016/36), OВ L 347, 20.12.2016 г., стр. 26..Допълнителна информация
20/12/2016
Решение (ЕС) 2016/2247 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 година относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2016/35), OВ L 347, 20.12.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
20/12/2016
Насоки (ЕС) 2016/2249 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2016/34), OВ L 347, 20.12.2016 г., стр. 3..Допълнителна информация
17/12/2016
Насоки (ЕС) 2016/2300 на ЕЦБ от 2 ноември 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения  (ЕЦБ/2016/33), OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 123..
17/12/2016
Насоки (ЕС) 2016/2299 на ЕЦБ от 2 ноември 2016 година за изменение на Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2016/32), OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 117..
17/12/2016
Насоки (ЕС) 2016/2298 на ЕЦБ от 2 ноември 2016 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2016/31), OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 102..
15/12/2016
Становище относно правомощията на Česká národní banka да извършва сделки на финансовия пазар (CON/2016/60), 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Становище относно одита на дейността на Banka Slovenije (CON/2016/59), 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Становище относно прехвърлянето на публични задачи във връзка с монетите на De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Решение (ЕС) 2016/2164 на ЕЦБ от 30 ноември 2016 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2017 година (ЕЦБ/2016/43), OВ L 333, 30.11.2016 г., стр. 73..
30/11/2016
Cтановище относно възстановяването на разходите за поддържането на централния кредитен регистър и регистъра на банкови сметки (CON/2016/57), България, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
18/11/2016
Становище относно резервните съотношения (CON/2016/56), 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Становище относно проект на закон за отмяна на държавната гаранция, предоставена във връзка със спешната помощ за осигуряване на ликвидност (CON/2016/55), 17.11.2016.
17/11/2016
Становище относно възлагането на правомощия на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland във връзка с извършването на оценка на конкуренцията на пазара на ипотечни кредити и с издаването на насоки към заемодателите относно променливите лихвени проценти (CON/2016/54), 17.11.2016.
15/11/2016
Насоки (ЕС) 2016/1994 на ЕЦБ от 4 ноември 2016 година относно подхода за признаването на институционалните защитни схеми за пруденциални цели от националните компетентни органи съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета  (ЕЦБ/2016/38), OВ L 306, 15.11.2016 г., стр. 37..
15/11/2016
Насоки (ЕС) 2016/1993 на ЕЦБ от 4 ноември 2016 година за определяне на принципите за координацията при оценката съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета и наблюдението върху институционалните защитни схеми, които включват значими и по-малко значими институции  (ЕЦБ/2016/37), OВ L 306, 15.11.2016 г., стр. 32..
21/10/2016
Становище относно изменение на формулата за възнаградителната лихва по френските спестовни сметки от вида „livret A“ (CON/2016/51), 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Решение ЕЦБ/2013/54 - Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 14.11.2016.
11/11/2016
Решение (ЕС) 2016/1975 на ЕЦБ от 8 ноември 2016 относно пределегирането на правомощията за предоставяне на временна акредитация (ЕЦБ/2016/39), OВ L 304, 11.11.2016 г., стр. 9..
11/11/2016
Решение (ЕС) 2016/1974 на ЕЦБ от 31 октомври 2016 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/810 (EЦБ/2016/10) относно втора поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране  (ЕЦБ/2016/30), OВ L 304, 11.11.2016 г., стр. 7..
10/11/2016
Препоръка на ЕЦБ от 28 октомври 2016 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ЕЦБ/2016/29), OВ C 413, 10.11.2016 г., стр. 1..
31/10/2016
Становище относно реорганизацията на задачите на Федералната агенция за стабилизация на финансовия пазар и изпълнението на насоките на ЕБО във връзка с разумните политики за възнагражденията (CON/2016/53), 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Решение ЕЦБ/2016/10 - Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 31.10.2016.
28/10/2016
Становище относно измененията в Закона за Hrvatska narodna banka (CON/2016/52), Полша, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2016
Насоки ЕЦБ/2008/8 - Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 21.10.2016.
13/10/2016
Становище относно проект на закон за създаване на условия за възстановяването на някои спредове, начислени върху кредити, индексирани или деноминирани в чуждестранна валута (CON/2016/50), 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО (CON/2016/49), 12.10.2016.
11/10/2016
Становище относно управлението на недвижимо имущество и дялов капитал, придобити от кредитна институция след производство по уреждане на дългове (CON/2016/48), 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Препоръка на ЕЦБ от 23 септември 2016 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banca d’Italia (ЕЦБ/2016/28), OВ C 366, 5.10.2016 г., стр. 1..
29/09/2016
Решение (ЕС) 2016/1734 на ЕЦБ от 21 септември 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/54 относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали (ЕЦБ/2016/25), OВ L 262, 29.9.2016 г., стр. 30..
28/09/2016
Становище относно изменения на Закона за Latvijas Banka, с които се намалява броят на членовете на Съвета на Latvijas Banka (CON/2016/47), 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Становище относно измененията на Закона за безналичните ценни книжа (CON/2016/46), 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Решение (ЕС) 2016/1717 на ЕЦБ от 21 септември 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2004/2 за приемане на Процедурния правилник на ЕЦБ  (ЕЦБ/2016/27), OВ L 258, 24.9.2016 г., стр. 17..
24/09/2016
Решение ЕЦБ/2004/2. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 24.9.2016.
23/09/2016
Регламент (ЕС) 2016/1705 на ЕЦБ от 9 септември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9) за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2016/26), OВ L 257, 23.9.2016 г., стр. 10..
19/09/2016
Становище относно ролята на Národná banka Slovenska при отчитането на данъците върху застрахователни премии (CON/2016/45), 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество  (CON/2016/44), 12.9.2016.Допълнителна информация
07/09/2016
Становище относно ролята на представителя на Органа за финансов надзор в Надзорния съвет на ЕЦБ и относно надзорни такси (CON/2016/43), 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Поправка на Насоки (ЕС) 2016/1386 на ЕЦБ от 2 август 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/7 относно статистически данни за държани ценни книжа (EЦБ/2016/23) OВ L 238, 6.9.2016 г., стр. 7..
31/08/2016
Становище относно централен кредитен регистър (CON/2016/42), 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Становище относно циркулярното писмо на Banca d’Italia за изпълнение на реформата на италианските кооперативни банки (CON/2016/41), 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Становище относно измененията на режима във връзка с поддържането на минимални резерви (CON/2016/40), Румъния, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Препоръка на ЕЦБ от 2 август 2016 година относно рамката за управление на качеството на статистическите данни за държани ценни книжа (ЕЦБ/2016/24), OВ C 297, 17.8.2016 г., стр. 1..
17/08/2016
Насоки (ЕС) 2016/1386 на ЕЦБ от 2 август 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/7 относно статистически данни за държани ценни книжа  (ЕЦБ/2016/23), OВ L 222, 17.8.2016 г., стр. 85..Допълнителна информация
17/08/2016
Регламент (ЕС) 2016/1384 на ЕЦБ от 2 август 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1011/2012 (ЕЦБ/2012/24) относно статистически данни за държани ценни книжа (ЕЦБ/2016/22), OВ L 222, 17.8.2016 г., стр. 24..
17/08/2016
Насоки ЕЦБ/2013/7. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ  , 17.8.2016 г., стр. ..
29/07/2016
Становище относно специални правила за преструктурирането на кредити, индексирани или деноминирани в чуждестранна валута (CON/2016/39), 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Становище относно надзора върху платежните схеми (CON/2016/38), 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Препоръка на ЕЦБ от 14 юли 2016 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Eesti Pank (ЕЦБ/2016/20), OВ C 266, 22.7.2016 г., стр. 1..
12/07/2016
Становище относно изключването на права на прихващане по отношение на вземанията, мобилизирани като обезпечение при централна банка от Европейската система на централните банки (CON/2016/37), 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2016
Решение (ЕС) 2016/1162 на ЕЦБ от 30 юни 2016 година относно разкриването на поверителна информация в контекста на наказателни разследвания  (ЕЦБ/2016/19), OВ L 192, 11.7.2016 г., стр. 73..
11/07/2016
Становище относно метода и процедурата за броенето, сортирането, опаковането и обозначаването на банкноти и монети (CON/2016/36), 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Насоки (ЕС) 2016/1061 на ЕЦБ от 26 май 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/8 относно събирането на данни относно еврото и функционирането на Валутната информационна система 2 (ЕЦБ/2016/15), OВ L 173, 30.6.2016 г., стр. 102..
28/06/2016
Решение (ЕС) 2016/1041 на ЕЦБ от 22 юни 2016 година относно допустимостта на търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, и за отмяна на Решение (ЕС) 2015/300 (ЕЦБ/2016/18), OВ L 169, 28.6.2016 г., стр. 14..
28/06/2016
Становище относно разширяването на достъпа до централния регистър на банковите сметки (CON/2016/35), 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Становище относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители (CON/2016/34), 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа по отношение на някои дати и относно предложение за директива за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти по отношение на някои дати (CON/2016/27), OВ C 223, 21.6.2016 г., стр. 3..Допълнителна информация
17/06/2016
Становище относно а) предложение за регламент за определяне на общите правила за секюритизациите и въвеждане на европейска нормативна уредба на опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации и б) предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (CON/2016/11), OВ C 219, 17.6.2016 г., стр. 2..Допълнителна информация
16/06/2016
Решение на ЕЦБ от 7 юни 2016 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/245 за определяне на правилата за възлагане на поръчки (ЕЦБ/2016/17), OВ L 159, 16.6.2016 г., стр. 21..
16/06/2016
Решение (ЕС) 2016/955 на ЕЦБ от 6 май 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/54 относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали (ЕЦБ/2016/12), OВ L 159, 16.6.2016 г., стр. 19..
15/06/2016
Решение на ЕЦБ от 1 юни 2016 година относно изпълнението на програмата за закупуване от корпоративния сектор  (ЕЦБ/2016/16), OВ L 157, 15.6.2016 г., стр. 28..
15/06/2016
Становище относно измененията на Закона за Hrvatska Narodna Banka  (CON/2016/33), Полша, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2016
Решение ЕЦБ/2007/7. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  OВ L , 14.6.2016 г., стр. ..
13/06/2016
Становище относно намаляването на законоустановеното възнаграждение на служителите в публичния и частично публичния сектор (CON/2016/32), 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Становище относно потребителските кредити (CON/2016/31), 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Консолидирани текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функционирането на Европейския съюз OВ C 59, 7.6.2016 г., стр. 1..
07/06/2016
Решение ЕЦБ/2016/2 - Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 7.6.2016.
03/06/2016
Становище относно вътрешния одит на Българската народна банка (CON/2016/30), България, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Решение (ЕС) 2016/868 на ЕЦБ от 18 май 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/6 относно организирането на подготвителни мерки за събирането на подробни данни за кредити от Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2016/14), OВ L 144, 1.6.2016 г., стр. 99..
01/06/2016
Регламент (ЕС) 2016/867 на ЕЦБ от 18 май 2016 година относно събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск (ЕЦБ/2016/13), OВ L 144, 1.6.2016 г., стр. 44..
31/05/2016
Насоки ЕЦБ/2014/15. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  OВ L , 31.5.2016 г., стр. ..
31/05/2016
Насоки ЕЦБ/2012/27. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 31.5.2016 г., стр. ..
19/05/2016
Становище относно регламент за модел на интегрирани данни (CON/2016/29), 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Решение (ЕС) 2016/702 на ЕЦБ от 18 април 2016 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2016/8), OВ L 121, 11.5.2016 г., стр. 24..
03/05/2016
Решение (ЕС) 2016/811 на ЕЦБ от 28 април 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/34 относно мерки по отношение на целеви дългосрочни операции по рефинансиране  (ЕЦБ/2016/11), OВ L 132, 3.5.2016 г., стр. 129..
03/05/2016
Решение (ЕС) 2016/810 на ЕЦБ от 28 април 2016 година относно втора поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране  (ЕЦБ/2016/10), OВ L 132, 3.5.2016 г., стр. 107..
03/05/2016
Становище относно преструктурирането и ликвидацията на банки (CON/2016/28), 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
Решение (ЕС) 2016/821 на ЕЦБ от 26 април 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2 — ЕЦБ  (ЕЦБ/2016/9), OВ L 136, 2.5.2016 г., стр. 12..
28/04/2016
Решение (ЕС) 2016/661 на ЕЦБ от 15 април 2016 година относно общата сума на годишните надзорни такси за 2016 г. (ЕЦБ/2016/7), OВ L 114, 28.4.2016 г., стр. 14..
28/04/2016
Решение ЕЦБ/2014/34 - Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 28.4.2016.
20/04/2016
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 с цел създаване на Европейска схема за застраховане на депозитите (CON/2016/26), 20.4.2016.Допълнителна информация
20/04/2016
Становище относно проверките за истинност и годност на евробанкнотите и тяхното обращение (CON/2016/25), 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Становище относно одита на бизнес операциите на Banka Slovenije (CON/2016/24), 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
Насоки (ЕС) 2016/579 на ЕЦБ от 16 март 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)  (ЕЦБ/2016/6), OВ L 99, 15.4.2016 г., стр. 21..
13/04/2016
Становище относно предотвратяването на изпирането на пари и на финансирането на тероризма (CON/2016/23), 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на освобождаванията за дилърите на стоки  (CON/2016/10), OВ C 130, 13.4.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
06/04/2016
Становище относно предложение за решение на Съвета за определяне на мерки за постепенно установяване на единно представителство на еврозоната в Международния валутен фонд (CON/2016/22), OВ C 216, 6.4.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
06/04/2016
Становище относно вноската на Австрия във Фонда за ограничаване на последиците от бедствия и за подпомагане след бедствия на Международния валутен фонд (CON/2016/21), 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
Насоки (ЕС) 2016/450 на ЕЦБ от 4 декември 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика  (ЕЦБ/2015/44), OВ L 86, 1.4.2016 г., стр. 42..
30/03/2016
Решение (ЕС) 2016/456 на ЕЦБ от 4 март 2016 година относно реда и условията за извършване на разследвания в ЕЦБ от Европейската служба за борба с измамите във връзка с предотвратяването на измами, корупция и всякакви други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза (ЕЦБ/2016/3), OВ L 79, 30.3.2016 г., стр. 34..Допълнителна информация
30/03/2016
Становище относно режима, приложим спрямо прехвърлимите дългови ценни книжа (CON/2016/20), 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Регламент (ЕС) 2016/445 на ЕЦБ от 14 март 2016 година относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза (ЕЦБ/2016/4), OВ L 78, 24.3.2016 г., стр. 60..
24/03/2016
Становище относно платежните услуги (CON/2016/19), България, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
24/03/2016
Становище относно условията за погасяване на ипотечните кредити (CON/2016/18), 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Становище относно реформата на кооперативните банки, гаранционната схема за секюритизации на необслужвани кредити и кредитния капацитет на алтернативните инвестиционни фондове (CON/2016/17), 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Решение (ЕС) 2016/457 на ЕЦБ от 16 март 2016 година относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър  (ЕЦБ/2016/5), OВ L 79, 17.3.2016 г., стр. 41..
17/03/2016
Становище относно създаването и функционирането на организации за прехвърляне на недвижима собственост (CON/2016/16), 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане до търгуване на ценни книжа  (CON/2016/15), 17.3.2016.Допълнителна информация
16/03/2016
Становище относно придобиването на правото на собственост върху Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer от Banque de France (CON/2016/14), 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Становище относно задължителните изисквания за кредитни преводи и директни дебити (CON/2016/13), Румъния, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Становище относно финансови инструменти, които са допустими за операциите по паричната политика (CON/2016/12), Румъния, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
Насоки (ЕС) 2016/256 на ЕЦБ от 5 февруари 2016 година относно разширяването на приложното поле на общите правила и минималните стандарти за защита на поверителността на статистическата информация, събирана от ЕЦБ с помощта на националните централни банки, към националните компетентни органи на участващите държави членки и към ЕЦБ при изпълнението на надзорните ѝ функции  (ЕЦБ/2016/1), OВ L 47, 25.2.2016 г., стр. 16..
23/02/2016
Становище относно мерки, които да улеснят нормалното функциониране на Съвета на директорите и Комитета на служителите на Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Становище относно йерархията на кредиторите на кредитните институции (CON/2016/7), 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Становище относно допълнителни изменения във връзка с изисквания за отговорно кредитиране (CON/2016/8), 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Решение (ЕС) 2016/245 на ЕЦБ за определяне на правилата за възлагане на поръчки  (ЕЦБ/2016/2), OВ L 45, 20.2.2016 г., стр. 15..Допълнителна информация
20/02/2016
Решение (ЕС) №) 2016/244 на ЕЦБ от 18 декември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/10 относно неизпълнението на изискванията за статистическа отчетност (ЕЦБ/2015/50), OВ L 45, 20.2.2016 г., стр. 13..
18/02/2016
Насоки (ЕС) 2016/231 на ЕЦБ от 26 ноември 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/23 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на външната статистика  (ЕЦБ/2015/39), OВ L 41, 18.2.2016 г., стр. 28..
12/02/2016
Решение на ЕЦБ от 11 декември 2015 година относно достъпа до електронните приложения, системи, платформи и услуги на ЕНМ и тяхното използване от ЕЦБ и националните компетентни органи на единния надзорен механизъм  (ЕЦБ/2015/47), OВ L 37, 12.2.2016 г., стр. 104..
12/02/2016
Решение на ЕЦБ от 11 декември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/1 за определяне на рамката за инфраструктура на публичен ключ за Европейската система на централните банки  (ЕЦБ/2015/46), OВ L 37, 12.2.2016 г., стр. 100..
03/02/2016
Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2016/6), 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2016/5), 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Изменения на етичната рамка на ЕЦБ (Настоящият текст заменя член 36а от текста, публикуван в Официален вестник C 204 от 20 юни 2015 г., стр. 3)  OВ C 31, 28.1.2016 г., стр. 3..
25/01/2016
Становище относно гарантирането на обратното изкупуване на монети от Австрийския монетен двор (CON/2016/4), 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
Насоки (ЕС) 2016/66 на ЕЦБ от 26 ноември 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/24 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ по отношение на тримесечните финансови сметки  (ЕЦБ/2015/40), OВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 36..
21/01/2016
Насоки (ЕС) 2016/65 на ЕЦБ от 18 ноември 2015 година относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2015/35), OВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 30..
21/01/2016
Насоки (ЕС) 2016/64 на ЕЦБ от 18 ноември 2015 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (Насоки относно общата документация)  (ЕЦБ/2015/34), OВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 25..
21/01/2016
Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2016/3), 21.1.2016.
20/01/2016
Становище относно надзора върху дейностите на лицата, работещи с пари в брой, и налагането на административни мерки и санкции (CON/2016/2), 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Становище относно данък за определени финансови институции (CON/2016/1), 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Решение (ЕС) 2016/21 на ЕЦБ от 23 декември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2008/17 за определяне на рамката за съвместно възлагане на обществени поръчки на Евросистемата  (ЕЦБ/2015/51), OВ L 6, 9.1.2016 г., стр. 5..
05/01/2016
Отменено: Решение (ЕС) 2016/3 на ЕЦБ от 18 ноември 2015 година за определяне на принципите за предоставяне на обратна информация относно работата на подкоординаторите от националните компетентни органи в съвместните надзорни екипи на единния надзорен механизъм  (ЕЦБ/2015/36), OВ L 1, 5.1.2016 г., стр. 4..

2015

30/12/2015
Препоръка на ЕЦБ от 17 декември 2015 година относно политиките за разпределяне на дивиденти  (ЕЦБ/2015/49), OВ C 438, 30.12.2015 г., стр. 1..
30/12/2015
Решение (ЕС) 2015/2464 на ЕЦБ от 16 декември 2015 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2015/48), OВ L 344, 30.12.2015 г., стр. 1..
23/12/2015
Становище относно отчитането за целите на платежния баланс и трансграничното предоставяне на услуги (CON/2015/58), 23.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Препоръка на ЕЦБ от 10 декември 2015 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Národná banka Slovenska (ЕЦБ/2015/45), OВ C 425, 18.12.2015 г., стр. 1..
18/12/2015
Становище относно някои изменения на институционалната рамка на Banka Slovenije (CON/2015/57), 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Становище относно погасяването на обезпечени с ипотека задължения чрез прехвърлянето на правото на собственост върху недвижими имоти (CON/2015/56), Румъния, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2015
Решение (ЕС) 2015/2330 на ЕЦБ от 4 декември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/53 за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2015 година  (ЕЦБ/2015/41), OВ L 328, 14.12.2015 г., стр. 119..
12/12/2015
Решение (ЕС) 2015/2332 на ЕЦБ от 4 декември 2015 година относно процедурната рамка за одобряване на обема на евромонетите, които ще се емитират  (ЕЦБ/2015/43), OВ L 328, 12.12.2015 г., стр. 123..
12/12/2015
Решение (ЕС) 2015/2331 на ЕЦБ от 4 декември 2015 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2016 година  (ЕЦБ/2015/42), OВ L 328, 12.12.2015 г., стр. 121..
10/12/2015
Становище относно гербовия налог върху тегленето на пари в брой от терминални устройства АТМ (CON/2015/55), 10.12.2015.
09/12/2015
Становище относно потребителските кредити (CON/2015/54), 9.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Становище относно правната рамка за местните спестовни банки (CON/2015/53), 2.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
Решение (ЕС) 2015/2218 на ЕЦБ от 20 ноември 2015 година относно процедурата за изключване на членовете на персонала от презумпцията за съществено въздействие върху рисковия профил на поднадзорната кредитна институция (ЕЦБ/2015/38), OВ L 314, 1.12.2015 г., стр. 66..
28/11/2015
Решение (ЕС) 2015/2202 на ЕЦБ от 19 ноември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/23 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (ЕЦБ/2015/37), OВ L 313, 28.11.2015 г., стр. 42..
26/11/2015
Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2015/52), 26.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Становище относно производството на евробанкноти (CON/2015/51), 23.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Решение (ЕС) 2015/2101 на ЕЦБ от 5 ноември 2015 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2015/33), OВ L 303, 20.11.2015 г., стр. 106..
20/11/2015
Становище относно защитата срещу фалшифициране и запазването на качеството на паричната маса в обращение (CON/2015/50), 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Становище относно надзора върху нормалното функциониране на движението на плащанията („betalingsverkeer“) (CON/2015/49), 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници и относно схемите за гарантиране на депозити и за обезщетяване (CON/2015/48), 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Становище относно мерки, придружаващи Регламента за Единния механизъм за преструктуриране (CON/2015/47), 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Становище относно регистър на банкови сметки (CON/2015/46), България, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
12/11/2015
Становище относно правната уредба на дружествата, които придобиват кредити (CON/2015/45), 12.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Становище относно разпоредби, свързани с възнагражденията и пенсиите (CON/2015/44), 11.11.2015.
06/11/2015
Становище относно разрешаването на кризисни ситуации на финансовия пазар и относно специалния данък за определени финансови институции (CON/2015/43), 6.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Становище относно институционалната рамка за преструктуриране на институции (CON/2015/42), 4.11.2015.
30/10/2015
Становище относно изменения на Устава на Banca d'Italia (CON/2015/41), 30.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2015/40), 29.10.2015.
28/10/2015
Насоки (ЕС) 2015/1938 на ЕЦБ от 27 август 2015 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 на ЕЦБ относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2015/27), OВ L 282, 28.10.2015 г., стр. 41..
28/10/2015
Становище относно резервните съотношения (CON/2015/39), 28.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Становище относно предварителната оценка на условията, свързани с преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2015/38), 23.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Становище относно регулирането на финансовия лизинг и дейността на дружествата за финансов лизинг (CON/2015/37), 19.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Становище относно централния регистър на банковите сметки (CON/2015/36), 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2015/35), 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Становище относно законопроект за пазара за финансови инструменти (CON/2015/34), 28.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
Решение (ЕС) 2015/1613 на ЕЦБ от 10 септември 2015 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/5 относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа  (ЕЦБ/2015/31), OВ L 249, 25.9.2015 г., стр. 28..
24/09/2015
Регламент (ЕС) 2015/1599 на ЕЦБ от 10 септември 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1333/2014 относно статистиката на паричните пазари (ЕЦБ/2015/30), OВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 45..
22/09/2015
Решение (ЕС) 2015/1574 на ЕЦБ от 4 септември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/8 за забраната за парично финансиране и олихвяването на депозитите на сектор „Държавно управление“ от национални централни банки (ЕЦБ/2015/29), OВ L 245, 22.9.2015 г., стр. 12..
22/09/2015
Насоки (ЕС) 2015/1575 на ЕЦБ от 4 септември 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/9 относно вътрешните операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки  (ЕЦБ/2015/28), OВ L 245, 22.9.2015 г., стр. 13..
22/09/2015
Становище относно определянето на Lietuvos bankas за орган за преструктуриране (CON/2015/33), 22.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Насоки ЕЦБ/2014/9. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 22.9.2015.
18/09/2015
Становище относно конвертирането на кредити в швейцарски франкове (CON/2015/32), Полша, 18.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Становище относно преструктурирането на банки (CON/2015/31), 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Становище относно отчитането на определени данни, които са от значение за финансовата стабилност (CON/2015/30), 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Становище относно обращението на банкноти и монети (CON/2015/29), 28.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Становище относно изменения в конституционния закон и Закона за Česká národní banka (CON/2015/28), 11.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Становище относно използването на интегриран модел за отчитането на данни към Oesterreichische Nationalbank (CON/2015/27), 10.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Становище относно проект на закон във връзка със специални условия за преструктурирането на жилищни кредити, деноминирани в чуждестранна валута (CON/2015/26), 5.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
Решение (ЕС) 2015/1196 на ЕЦБ от 2 юли 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/21 относно годишните отчети на ЕЦБ  (ЕЦБ/2015/26), OВ L 193, 21.7.2015 г., стр. 134..
21/07/2015
Решение (ЕС) 2015/1195 на ЕЦБ от 2 юли 2015 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/298 относно междинното разпределяне на дохода на ЕЦБ  (ЕЦБ/2015/25), OВ L 193, 21.7.2015 г., стр. 133..
21/07/2015
Насоки (ЕС) 2015/1197 на ЕЦБ от 2 юли 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2010/20 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки  (ЕЦБ/2015/24), OВ L 193, 21.7.2015 г., стр. 147..
21/07/2015
Насоки ЕЦБ/2010/20. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  OВ  , 21.7.2015 г., стр. ..
20/07/2015
Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2015/25), 20.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Указателен календар за периодите на поддържане на резервите през 2016 година OВ C 227, 16.7.2015 г., стр. 4..
15/07/2015
Становище относно изменения на закона за гръцката статистическа система и за Гръцката статистическа служба (CON/2015/24), 15.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Становище относно нова правна рамка за спестовните банки (CON/2015/23), 7.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Становище относно възстановяване и преструктуриране на финансовия пазар (CON/2015/22), 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Становище относно защитата на потребителите на финансовите пазари (CON/2015/21), 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Становище относно предложение за регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1708/2005 за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета по отношение на общия референтен период за хармонизирания индекс на потребителските цени (CON/2015/18), OВ C 209, 25.6.2015 г., стр. 3..
20/06/2015
Етична рамка на ЕЦБ  OВ C 204, 20.6.2015 г., стр. 3..Допълнителна информация
19/06/2015
Решение (ЕС) 2015/929 на ЕЦБ от 26 май 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2—ЕЦБ  (ЕЦБ/2015/22), OВ L 155, 19.6.2015 г., стр. 1..
19/06/2015
Насоки (ЕС) 2015/948 на ЕЦБ от 16 април 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/7 относно статистически данни за държани ценни книжа (ЕЦБ/2015/19), OВ L 157, 19.6.2015 г., стр. 15..
19/06/2015
Насоки (ЕС) 2015/930 на ЕЦБ от 2 април 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2015/15), OВ L 155, 19.6.2015 г., стр. 38..
19/06/2015
Становище относно централен кредитен регистър (CON/2015/20), 19.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
Препоръка на ЕЦБ от 10 юни 2015 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banka Slovenije  (ЕЦБ/2015/23), OВ C 201, 18.6.2015 г., стр. 1..
10/06/2015
Становище относно преразглеждането на мисията и организацията на Европейския съвет за системен риск (CON/2015/4), OВ C 192, 10.6.2015 г., стр. 1..
10/06/2015
Становище относно възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2015/19), 10.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
Насоки (ЕС) 2015/856 на ЕЦБ от 12 март 2015 година за определяне на принципите на етичната рамка на единния надзорен механизъм  (ЕЦБ/2015/12), OВ L 135, 2.6.2015 г., стр. 29..
02/06/2015
Насоки (ЕС) 2015/855 на ЕЦБ от 12 март 2015 година за определяне на принципите на етичната рамка на Евросистемата и за отмяна на Насоки ЕЦБ/2002/6 относно минималните стандарти за ЕЦБ и националните централни банки при провеждане на операции по паричната политика, валутни операции с чуждестранните резерви на ЕЦБ и при управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ  (ЕЦБ/2015/11), OВ L 135, 2.6.2015 г., стр. 23..
29/05/2015
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета (CON/2015/10), OВ C 175, 29.5.2015 г., стр. 2..Допълнителна информация
28/05/2015
Становище относно правната уредба на схемите за гарантиране на депозити и на преструктурирането на финансовите пазари (CON/2015/17), 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Становище относно изменения на правната рамка, уреждаща словенското дружество за управление на банкови активи (CON/2015/16), 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2015
Неофициален консолидиран текст на Регламент (ЕС) № 1011/2012 на ЕЦБ от 17 октомври 2012 година относно статистически данни за държани ценни книжа (ЕЦБ/2012/24) OВ  , 27.5.2015 г., стр. ..
23/05/2015
Решение (ЕС) 2015/811 на ЕЦБ от 27 март 2015 година относно публичния достъп до документите на ЕЦБ, с които разполагат националните компетентни органи (ЕЦБ/2015/16), OВ L 128, 23.5.2015 г., стр. 27..
21/05/2015
Становище относно регулирането на отворените позиции в активите в баланса на кредитните институции (CON/2015/15), 21.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
Решение (EC) 2015/774 на ЕЦБ от 4 март 2015 година относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2015/10), OВ L 121, 14.5.2015 г., стр. 20..
07/05/2015
Насоки (ЕС) 2015/732 на ЕЦБ от 16 април 2015 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2014/60) (ЕЦБ/2015/20), OВ L 116, 7.5.2015 г., стр. 22..
07/05/2015
Регламент (ЕС) 2015/730 на ЕЦБ от 16 април 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1011/2012 относно статистически данни за държани ценни книжа (ЕЦБ/2012/24) (ЕЦБ/2015/18), OВ L 116, 7.5.2015 г., стр. 5..
06/05/2015
Решение (ЕС) 2015/839 на ЕЦБ от 27 април 2015 година за определяне на кредитните институции, които подлежат на цялостна оценка  (ЕЦБ/2015/21), 6.5.2015.
06/05/2015
Решение (ЕС) 2015/727 на ЕЦБ от 10 април 2015 година относно общата сума на годишните надзорни такси за първия период на таксуване и за 2015 година (ЕЦБ/2015/17), OВ L 115, 6.5.2015 г., стр. 36..
06/05/2015
Препоръка на Eвропейската централна банка от 27 март 2015 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Deutsche Bundesbank (ЕЦБ/2015/14), OВ C 149, 6.5.2015 г., стр. 1..
05/05/2015
Решение (ЕС) 2015/716 на ЕЦБ от 12 февруари 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2004/2 за приемане на Процедурния правилник на ЕЦБ  (ЕЦБ/2015/8), OВ L 114, 5.5.2015 г., стр. 11..
27/04/2015
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно структурните мерки за повишаване на устойчивостта на кредитните институции в ЕС (CON/2014/83), OВ C 137, 27.4.2015 г., стр. 2..Допълнителна информация
25/04/2015
Решение (ЕС) 2015/656 на Европейска централна банка от 4 февруари 2015 година относно условията, при които на кредитните институции се разрешава да включат междинната или годишната печалба в базовия собствен капитал от първи ред съгласно член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (ЕЦБ/2015/4), OВ L 107, 25.4.2015 г., стр. 76..
17/04/2015
Споразумение между Европейската полицейска служба (Европол) и ЕЦБ OВ C 123, 17.4.2015 г., стр. 1..Допълнителна информация
10/04/2015
Становище относно забраната за продажба на търг на основното жилище (CON/2015/14), 10.4.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
Насоки (ЕС) 2015/571 на ЕЦБ от 6 ноември 2014 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (ЕЦБ/2014/43), OВ L 93, 9.4.2015 г., стр. 82..
02/04/2015
Решение (ЕС) 2015/509 на ЕЦБ от 18 февруари 2015 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/6 относно правилата за използване като обезпечение за операциите по паричната политика на Евросистемата на собствено ползвани необезпечени държавно гарантирани банкови облигации, на Решение ЕЦБ/2013/35 относно допълнителни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения, и на членове 1, 3 и 4 от Решение ЕЦБ/2014/23 относно олихвяването на депозити, салда и наличности от свръхрезерви  (ЕЦБ/2015/9), OВ L 91, 2.4.2015 г., стр. 1..Допълнителна информация
02/04/2015
Насоки (ЕС) 2015/510 на ЕЦБ от 19 декември 2014 година относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2014/60), OВ L 91, 2.4.2015 г., стр. 3..Допълнителна информация
29/03/2015
Решение ЕЦБ/2004/3. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 29.3.2015.
28/03/2015
Решение (ЕС) 2015/530 на ЕЦБ от 11 февруари 2015 година относно методологията и процедурите за определянето и събирането на данни относно факторите за таксата, използвани за изчисляването на годишните надзорни такси (ЕЦБ/2015/7), OВ L 84, 28.3.2015 г., стр. 67..
28/03/2015
Решение (EС) 2015/529 на ЕЦБ от 21 януари 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2004/3 относно публичния достъп до документите на ЕЦБ (ЕЦБ/2015/1), OВ  84, 28.3.2015 г., стр. 64..
26/03/2015
Регламент (ЕС) 2015/534 на ЕЦБ от 17 март 2015 година относно отчитането на надзорна финансова информация (ЕЦБ/2015/13), OВ L 86, 26.3.2015 г., стр. 13..
25/03/2015
Становище относно реформата на кооперативни банки (banche popolari) (CON/2015/13), 25.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Становище относно правната рамка за кредитните медиатори (CON/2015/12), 24.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Становище относно правната рамка за обезпечени облигации и ипотечни банки (CON/2015/11), 20.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Кодекс за поведение за членовете на Надзорния съвет на ЕЦБ  OВ C 93, 20.3.2015 г., стр. 2..
14/03/2015
Решение (ЕС) 2015/433 на ЕЦБ от 17 декември 2014 година относно създаването на Комитет по етика и процедурния му правилник  (ЕЦБ/2014/59), OВ L 70, 14.3.2015 г., стр. 58..
13/03/2015
Решение (ЕС) 2015/425 на Eвропейската централна банка от 15 декември 2014 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/21 относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2014/55), OВ L 68, 13.3.2015 г., стр. 53..
13/03/2015
Насоки (ЕС) 2015/426 на ЕЦБ от 15 декември 2014 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2010/20 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2014/54), OВ L 68, 13.3.2015 г., стр. 69..
13/03/2015
Изменение 1/2014 от 15 декември 2014 година на Процедурния правилник на Надзорния съвет на ЕЦБ  OВ L 68, 13.3.2015 г., стр. 88..
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (22) +