2017

09/10/2017
Γνώμη σχετικά με την αποζημίωση κατόχων επιλέξιμων τραπεζικών υποχρεώσεων δια της δικαστικής οδού  (CON/2017/41), Σλοβενία, 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40), Κύπρος, 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
20/09/2017
Γνώμη σχετικά με τη διατραπεζική εκκαθάριση και τον διακανονισμό (CON/2017/37), Πολωνία, 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
Σύσταση της EKT, της 8ης Σεπτεμβρίου 2017, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Národná banka Slovenska  (EKT/2017/27), EE  C 310 της 19.9.2017, σ. 1.
19/09/2017
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1539 της EKT, της 25ης Αυγούστου 2017, για τον καθορισμό της ημερομηνίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1538 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/534 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2017/25) σε λιγότερο σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες που εφαρμόζουν εθνικά λογιστικά πλαίσια  (EKT/2017/26), EE  L 240 της 19.9.2017, σ. 212.
19/09/2017
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1538 της EKT, της 25ης Αυγούστου 2017, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/534 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (EKT/2017/25), EE  L 240 της 19.9.2017, σ. 1.
11/09/2017
Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει τις καλυμμένες ομολογίες, την παροχή πιστωτικών δεδομένων, τις μακροπροληπτικές εξουσίες και εργαλεία και τις κοινές διαδικασίες του ΕΕΜ (CON/2017/36), Σλοβακία, 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
Σύσταση της EKT, της 24ης Αυγούστου 2017, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banco de Portugal  (EKT/2017/24), EE  C 292 της 6.9.2017, σ. 1.
25/08/2017
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου εποπτείας της χρηματοπιστωτικής αγοράς  (CON/2017/35), Αυστρία, 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Γνώμη σχετικά με σχέδιο νόμου που τροποποιεί το καταστατικό της ΝΒΒ όσον αφορά τον αριθμό των μελών του διοικητικού της συμβουλίου (CON/2017/34), Βέλγιο, 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
Απόφαση (ΕΕ) 2017/1493 της EKT, της 3ης Αυγούστου 2017, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/29 σχετικά με την υποβολή στην EKT εποπτικών δεδομένων τα οποία παρέχουν οι εποπτευόμενες οντότητες στις εθνικές αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής  (EKT/2017/23), EE  L 216 της 22.8.2017, σ. 23.
22/08/2017
Απόφαση (ΕΚΤ/2014/29). Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης EE  L  της 22.8.2017, σ. .
21/08/2017
Γνώμη σχετικά με την παροχή πιστωτικών δεδομένων (CON/2017/33), Αυστρία, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Γνώμη σχετικά με τον ορισμό της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ως της αρχής πληροφόρησης και την προσθήκη σχετικής εξαίρεσης όσον αφορά την υποχρέωση τραπεζικού απορρήτου (CON/2017/32), Κύπρος, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
14/08/2017
Γνώμη σχετικά με νόμο περί υποδομών ζωτικής σημασίας (CON/2017/31), Σλοβενία, 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Γνώμη σχετικά με σχέδιο απόφασης που αφορά την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Κροατία, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Γνώμη σχετικά με πρόσθετη απαίτηση χρεολυσίας ενυπόθηκων δανείων (CON/2017/29), Σουηδία, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Γνώμη σχετικά με την πρόσβαση στο κεντρικό μητρώο πιστώσεων και στο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών (CON/2017/28), Βουλγαρία, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
Απόφαση (ΕΕ) 2017/1403 της EKT, της 23ης Ιουνίου 2017, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2012/6 σχετικά με τη σύσταση του συμβουλίου του TARGET2- Securities  (EKT/2017/20), EE  L 199 της 29.7.2017, σ. 24.
29/07/2017
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΚΤ/2012/13). Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης EE  L  της 29.7.2017, σ. .
21/07/2017
Απόφαση (ΕΕ) 2017/1361 της EKT, της 18ης Μαΐου 2017, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2015/5 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς τιτλοποιημένων απαιτήσεων  (EKT/2017/15), EE  L 190 της 21.7.2017, σ. 24.
21/07/2017
Απόφαση (ΕΕ) 2017/1360 της EKT, της 18ης Μαΐου 2017, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/40 σχετικά με την εφαρμογή τρίτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών (EKT/2017/14), EE  L 190 της 21.7.2017, σ. 22.
21/07/2017
Απόφαση (ΕΕ) 2017/1359 της EKT, της 18ης Μαΐου 2017, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2016/948 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα  (EKT/2017/13), EE  L 190 της 21.7.2017, σ. 20.
21/07/2017
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2017/1362 της EKT, της 18ης Μαΐου 2017, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (EKT/2017/12), EE  L 190 της 21.7.2017, σ. 26.
21/07/2017
Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης, τη δεύτερη ευκαιρία και μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/30/ΕΕ (CON/2017/22), EE  C 236 της 21.7.2017, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
17/07/2017
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2017/1404 της EKT, της 23ης Ιουνίου 2017, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/13 σχετικά με το TARGET2-Securities  (EKT/2017/19), EE  L 199 της 17.7.2017, σ. 26.
12/07/2017
Απόφαση (ΕΕ) 2017/1258 της EKT, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη διαβίβαση εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (EKT/2017/22), EE  L 179 της 12.7.2017, σ. 39.
11/07/2017
Γνώμη σχετικά με τον περιορισμό των πληρωμών με χρήση μετρητών (CON/2017/27), Βουλγαρία, 11.7.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
Απόφαση (ΕΕ) 2017/1198 της EKT, της 27ης Ιουνίου 2017, σχετικά με την υποβολή σχεδίων χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων από τις εθνικές αρμόδιες αρχές στην EKT  (EKT/2017/21), EE  L 172 της 30.6.2017, σ. 32.
23/06/2017
Σύσταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT (υποβάλλεται από την EKT) (EKT/2017/18), 23.6.2017.
23/06/2017
Γνώμη σχετικά με νόμο περί του εθνικού ιδρύματος έρευνας, τεχνολογίας και ανάπτυξης (CON/2017/26), Αυστρία, 23.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2017
Γνώμη σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς οντότητας ειδικού σκοπού η οποία παράγει τραπεζογραμμάτια ευρώ (CON/2017/25), Ισπανία, 16.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Γνώμη σχετικά με τον έλεγχο των εργασιών της Banka Slovenije (CON/2017/24), Σλοβενία, 12.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Γνώμη σχετικά με μια νέα κατηγορία χρεογράφων, ένα νέο μακροπροληπτικό εργαλείο, τη ​​δημιουργία μιας νέας κατηγορίας ιδρύματος διακανονισμού και τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων συμψηφισμού (CON/2017/23), Βέλγιο, 8.6.2017.
07/06/2017
Γνώμη σχετικά με μακροπροληπτικά μέτρα περιορισμού των συστημικών κινδύνων (CON/2017/21), Αυστρία, 7.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
Απόφαση (ΕΕ) 2017/937 της EKT, της 23ης Μαΐου 2017, σχετικά με την ανάθεση της έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεων όσον αφορά τη σημασία των εποπτευόμενων οντοτήτων σε προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων (EKT/2017/17), EE  L 141 της 1.6.2017, σ. 28.
01/06/2017
Απόφαση (ΕΕ) 2017/936 της EKT, της 23ης Μαΐου 2017, σχετικά με την ανάθεση της έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας σε προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων (EKT/2017/16), EE  L 141 της 1.6.2017, σ. 26.
01/06/2017
Απόφαση (ΕΕ) 2017/935 της EKT, της 16ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας (ΕΚΤ/2016/42)  (EKT/2016/42), EE  L 141 της 1.6.2017, σ. 21.
01/06/2017
Απόφαση (ΕΕ) 2017/934 της EKT, της 16ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων όσον αφορά τη σημασία των εποπτευόμενων οντοτήτων (ΕΚΤ/2016/41)  (EKT/2016/41), EE  L 141 της 1.6.2017, σ. 18.
01/06/2017
Απόφαση (ΕΕ) 2017/933 της EKT, της 16ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με τον καθορισμό γενικού πλαισίου για την κατ' εξουσιοδότηση λήψη αποφάσεων όσον αφορά εποπτικές νομικές πράξεις (ΕΚΤ/2016/40)  (EKT/2016/40), EE  L 141 της 1.6.2017, σ. 14.
30/05/2017
Γνώμη σχετικά με τον περιορισμό των πληρωμών με χρήση μετρητών (CON/2017/20), Βέλγιο, 30.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Γνώμη σχετικά με την Επιτροπή για την παρακολούθηση των διαδικασικών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και τα αποθεματικά κεφάλαια των τραπεζικών ιδρυμάτων (CON/2017/19), Ισπανία, 26.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/18), Πορτογαλία, 22.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Γνώμη σχετικά με την οικονομική ανεξαρτησία της Sveriges Riksbank (CON/2017/17), Σουηδία, 18.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Γνώμη σχετικά με την αποζημίωση κατόχων επιλέξιμων τραπεζικών υποχρεώσεων δια της δικαστικής οδού  (CON/2017/16), Σλοβενία, 12.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
Απόφαση (ΕΕ) 2017/760 της EKT, της 24ης Απριλίου 2017, σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2017 (EKT/2017/11), EE   113 της 28.4.2017, σ. 52.
24/04/2017
Γνώμη σχετικά με τον νόμο για τις υπηρεσίες πληρωμών, τις υπηρεσίες έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος και τα συστήματα πληρωμών  (CON/2017/15), Σλοβενία, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Γνώμη σχετικά με πρόσθετα εργαλεία μακροπροληπτικής εποπτείας (CON/2017/14), Σουηδία, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2017/697 της EKT, της 4ης Απριλίου 2017, σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα (EKT/2017/9), EE  L 101 της 13.4.2017, σ. 156.
13/04/2017
Σύσταση της ΕΚΤ, της 31ης Μαρτίου 2017, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique  (EKT/2017/8), EE  C 120 της 13.4.2017, σ. 1.
13/04/2017
Σύσταση της EKT, της 4ης Απριλίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα (EKT/2017/10), EE  C 120 της 13.4.2017, σ. 2.
12/04/2017
Γνώμη σχετικά με τη διεύρυνση του πεδίου κάλυψης των στοιχείων που περιέχονται στο μητρώο πιστώσεων (CON/2017/13), Λεττονία, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Γνώμη σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης για πλημμύρα (CON/2017/12), Ιρλανδία, 7.4.2017.
07/04/2017
Γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του νόμου για τη χρηματοπιστωτική εποπτεία (CON/2017/11), Γερμανία, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Γνώμη σχετικά με τον εντοπισμό κρίσιμων υποδομών για τους σκοπούς της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων (CON/2017/10), Γερμανία, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Γνώμη σχετικά με δάνεια που αφορούν ξένο νόμισμα (CON/2017/9), Πολωνία, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2017/469 της EKT, της 7ης Φεβρουαρίου 2017, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/8 σχετικά με τη συλλογή στοιχείων για το ευρώ και τη λειτουργία του συστήματος πληροφοριών χρηματικού «Currency Information System 2»  (EKT/2017/7), EE  L 77 της 22.3.2017, σ. 4.
22/03/2017
Απόφαση (ΕΕ) 2017/468 της EKT, της 26ης Ιανουαρίου 2017, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/10 σχετικά με τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων  (EKT/2017/5), EE  L 77 της 22.3.2017, σ. 1.
21/03/2017
Γνώμη σχετικά με τον περιορισμό της υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με τη χρήση μετρητών στη Δανία (CON/2017/8), Δανία, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του νομικού πλαισίου των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στην Ελλάδα (CON/2017/7), Ελλάδα, 15.3.2017.Πρόσθετες πληροφορίες
08/03/2017
Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία  (CON/2017/6), 8.3.2017.Πρόσθετες πληροφορίες
01/03/2017
Γνώμη σχετικά με την παροχή στοιχείων και πληροφοριών από τα συστήματα και τους μηχανισμούς πληρωμών, τα αποθετήρια τίτλων και τα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού (CON/2017/5), Πολωνία, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Γνώμη σχετικά με τη συμμετοχή της Ιταλίας σε διάφορα προγράμματα του Διενθούς Νομισματικού Ταμείου: παράταση της εφαρμογής των γενικών συμφωνιών δανεισμού, συμβολή στο ταμείο για τη μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη και νέα διμερής συμφωνία δανεισμού (CON/2017/4), Ιταλία, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Γνώμη σχετικά με την ανάθεση στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου νέων καθηκόντων που αφορούν την ενυπόθηκη πίστη (CON/2017/3), Κύπρος, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
17/02/2017
Απόφαση ΕΚΤ/2015/10. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.2.2017.
15/02/2017
Γνώμη σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2), Κύπρος, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
13/02/2017
Απόφαση 2017/274 της EKT, της 10ης Φεβρουαρίου 2017, για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν την παροχή στοιχείων αξιολόγησης της επίδοσης των υποσυντονιστών εθνικών αρμόδιων αρχών και για την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2016/3  (EKT/2017/6), EE  L 40 της 13.2.2017, σ. 72.Πρόσθετες πληροφορίες
07/02/2017
Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/8. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.2.2017.
03/02/2017
Γνώμη σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας, συντηρητική ανακεφαλαιοποίηση και λοιπές επείγουσες διατάξεις για τον τραπεζικό τομέα (CON/2017/1), Ιταλία, 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης EE  L  της 1.2.2017, σ. .
31/01/2017
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2017/148 της EKT, της 16ης Δεκεμβρίου 2016, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική  (EKT/2016/45), EE  L 26 της 31.1.2017, σ. 1.
20/01/2017
Απόφαση (ΕΕ) 2017/103 της EKT, της 11ης Ιανουαρίου 2017, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2016/948 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2017/4), EE  L 16 της 20.1.2017, σ. 57.
20/01/2017
Απόφαση (ΕΕ) 2017/102 της EKT, της 11ης Ιανουαρίου 2017, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2015/5 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς τιτλοποιημένων απαιτήσεων  (EKT/2017/3), EE  L 16 της 20.1.2017, σ. 55.
20/01/2017
Απόφαση (ΕΕ) 2017/101 της EKT, της 11ης Ιανουαρίου 2017, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/40 σχετικά με την εφαρμογή του τρίτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών  (EKT/2017/2), EE  L 16 της 20.1.2017, σ. 53.
20/01/2017
Απόφαση (ΕΕ) 2017/100 της EKT, της 11ης Ιανουαρίου 2017, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2015/774 σχετικά με πρόγραμμα αγοράς στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις δευτερογενείς αγορές (EKT/2017/1), EE  L 16 της 20.1.2017, σ. 51.
13/01/2017
Απόφαση ΕΚΤ/2014/45. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.1.2017.
13/01/2017
Απόφαση ΕΚΤ/2014/40. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.1.2017.
13/01/2017
Απόφαση ΕΚΤ/2016/16. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.1.2017.
13/01/2017
Κατευθυντήρια γραμμή EKT/2014/60. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  EE  L  της 13.1.2017, σ. .
11/01/2017
Κατευθυντήρια γραμμή EKT/2015/35. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  EE  L  της 11.1.2017, σ. .
11/01/2017
Κατευθυντήρια γραμμή EKT/2014/31. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  EE  L  της 11.1.2017, σ. .
06/01/2017
Σύσταση της EKT, της 22ας Δεκεμβρίου 2016, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος (EKT/2016/46), EE  C 3 της 6.1.2017, σ. 1.