2016

19/05/2016
Opinia w sprawie rozporządzenia dotyczącego zintegrowanego modelu danych (CON/2016/29), Austria, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/702 z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/774 w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (EBC/2016/8), Dz.U. L 121 z 11.5.2016, str. 24.
03/05/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/811 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/34 w sprawie środków dotyczących ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących  (EBC/2016/11), Dz.U. L 132 z 3.5.2016, str. 129.
03/05/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/810 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie drugiej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących  (EBC/2016/10), Dz.U. L 132 z 3.5.2016, str. 107.
03/05/2016
Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (CON/2016/28), Słowenia, 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/821 z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB  (EBC/2016/9), Dz.U. L 136 z 2.5.2016, str. 12.
28/04/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/661 z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2016 r.  (EBC/2016/7), Dz.U. L 114 z 28.4.2016, str. 14.
20/04/2016
Opinia w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej banknotów euro oraz ich wprowadzania do obiegu (CON/2016/25), Włochy, 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Opinia w sprawie audytu działalności gospodarczej Banka Slovenije (CON/2016/24), Słowenia, 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/579 z dnia 16 marca 2016 r. zmieniające wytyczne EBC EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2)  (EBC/2016/6), Dz.U. L 99 z 15.4.2016, str. 21.
13/04/2016
Opinia w sprawie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (CON/2016/23), Słowenia, 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w zakresie wyłączeń w odniesieniu do podmiotów prowadzących handel towarami (CON/2016/10), Dz.U. C 130 z 13.4.2016, str. 1.Dodatkowe informacje
06/04/2016
Opinia w sprawie składki Austrii na rzecz funduszu ograniczania i usuwania skutków katastrof (Catastrophe Containment and Relief Trust) Międzynarodowego Funduszu Walutowego (CON/2016/21), Austria, 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/456 z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych dochodzeń w Europejskim Banku Centralnym w związku z zapobieganiem nadużyciom finansowym, korupcji oraz innej nielegalnej działalności na szkodę interesów finansowych Unii  (EBC/2016/3), Dz.U. L 79 z 30.3.2016, str. 34.Dodatkowe informacje
30/03/2016
Opinia w sprawie przepisów dotyczących zbywalnych dłużnych papierów wartościowych (CON/2016/20), Francja, 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Rozporządzenie EBC (UE) 2016/445 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii  (EBC/2016/4), Dz.U. L 78 z 24.3.2016, str. 60.
24/03/2016
Opinia w sprawie usług płatniczych (CON/2016/19), Bułgaria, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Opinia w sprawie wymogów dotyczących spłaty kredytów hipotecznych (CON/2016/18), Szwecja, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Opinia w sprawie reformy banków spółdzielczych, systemu gwarantowania dla sekurytyzacji kredytów i pożyczek zagrożonych oraz zdolności do udzielania pożyczek przez alternatywne fundusze inwestycyjne (CON/2016/17), Włochy, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/457 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską  (EBC/2016/5), Dz.U. L 79 z 17.3.2016, str. 41.
17/03/2016
Opinia w sprawie powoływania oraz działalności organizacji zajmujących się przenoszeniem własności nieruchomości (CON/2016/16), Cypr, 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Opinia w sprawie przejęcia własności Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer przez Banque de France (CON/2016/14), Francja, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Opinia w sprawie wymogów dotyczących przelewów oraz poleceń zapłaty (CON/2016/13), Rumunia, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Opinia w sprawie instrumentów finansowych kwalifikujących się na potrzeby operacji polityki pieniężnej (CON/2016/12), Rumunia, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/256 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie rozszerzenia wspólnych zasad i minimalnych standardów ochrony poufności informacji statystycznych zbieranych przez Europejski Bank Centralny przy wsparciu krajowych banków centralnych na właściwe organy krajowe uczestniczących państw członkowskich oraz Europejski Bank Centralny wykonujący swoje zadania nadzorcze  (EBC/2016/1), Dz.U. L 47 z 25.2.2016, str. 16.
23/02/2016
Opinia w sprawie środków mających ułatwić niezakłócone działanie Zarządu i Komisji Personalnej Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cypr, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Opinia w sprawie hierarchii wierzycieli instytucji kredytowych (CON/2016/7), Francja, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Opinia w sprawie dalszych zmian w wymogach odpowiedzialnego udzielania kredytów (CON/2016/8), Węgry, 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/245 z dnia 9 lutego 2016 r. określająca zasady udzielania zamówień (EBC/2016/2), Dz.U. L 45 z 20.2.2016, str. 15.Dodatkowe informacje
20/02/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/244 z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/10 dotyczącą nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej (EBC/2015/50), Dz.U. L 45 z 20.2.2016, str. 13.
18/02/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/231 z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2011/23 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie statystyki zagranicznej  (EBC/2015/39), Dz.U. L 41 z 18.2.2016, str. 28.
03/02/2016
Opinia w sprawie systemu gwarantowania depozytów (CON/2016/6), Słowenia, 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych  (CON/2016/5), Cypr, 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Zmiany zasad etyki zawodowej EBC (Niniejsze brzmienie uchyla art. 36a opublikowany w Dzienniku Urzędowym C 204 z dnia 20 czerwca 2015 r., s. 3)  Dz.U. C 31 z 28.1.2016, str. 3.
25/01/2016
Opinia w sprawie zabezpieczenia środków na wycofywanie z obiegu monet przez mennicę austriacką (CON/2016/4), Austria, 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2016
Wytyczne EBC/2014/60. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  Dz.U.   z 25.1.2016, str. .
21/01/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/66 z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/24 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych  (EBC/2015/40), Dz.U. L 14 z 21.1.2016, str. 36.
21/01/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/65 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2015/35), Dz.U. L 14 z 21.1.2016, str. 30.
21/01/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/64 z dnia 18 listopada 2015 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (Wytyczne w sprawie dokumentacji ogólnej)  (EBC/2015/34), Dz.U. L 14 z 21.1.2016, str. 25.
21/01/2016
Opinia w sprawie systemu gwarantowania depozytów (CON/2016/3), Grecja, 21.1.2016.
20/01/2016
Opinia w sprawie nadzoru nad działalnością podmiotów zajmujących się obsługą gotówki oraz stosowania środków i kar administracyjnych (CON/2016/2), Litwa, 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Opinia o podatku od niektórych instytucji finansowych (CON/2016/1), Polska, 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
09/01/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/21 z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2008/17 określającą zasady składania wspólnych zamówień w Eurosystemie (EBC/2015/51), Dz.U. L 6 z 9.1.2016, str. 5.
05/01/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/3 z dnia 18 listopada 2015 r. ustanawiająca zasady przekazywania informacji zwrotnych dotyczących działania subkoordynatorów ze strony właściwych organów krajowych w ramach wspólnych zespołów nadzorczych Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego  (EBC/2015/36), Dz.U. L 1 z 5.1.2016, str. 4.