2016

19/05/2016
Γνώμη σχετικά με κανονισμό περί ολοκληρωμένου μοντέλου δεδομένων (CON/2016/29), Αυστρία, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Απόφαση (ΕΕ) 2016/702 της EKT, της 18ης Απριλίου 2016, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2015/774 σχετικά με πρόγραμμα αγοράς στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις δευτερογενείς αγορές  (EKT/2016/8), EE  L 121 της 11.5.2016, σ. 24.
03/05/2016
Γνώμη σχετικά με την εξυγίανση και την εκκαθάριση τραπεζών  (CON/2016/28), Σλοβενία, 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2016
Απόφαση (ΕΕ) 2016/661 της EKT, της 15ης Απριλίου 2016, σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2016 (EKT/2016/7), EE  L 114 της 28.4.2016, σ. 14.
20/04/2016
Γνώμη σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και τη θέση αυτών σε κυκλοφορία (CON/2016/25), Ιταλία, 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Γνώμη σχετικά με τον έλεγχο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Banka Slovenije (CON/2016/24), Σλοβενία, 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/579 της EKT, της 16ης Μαρτίου 2016, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/27 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2)  (EKT/2016/6), EE  L 99 της 15.4.2016, σ. 21.
13/04/2016
Γνώμη σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CON/2016/23), Σλοβενία, 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις απαλλαγές για διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων (CON/2016/10), EE  C 130 της 13.4.2016, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
06/04/2016
Γνώμη σχετικά με την εισφορά της Αυστρίας στο ειδικό ταμείο αρωγής και αντιμετώπισης καταστροφών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου  (CON/2016/21), Αυστρία, 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2016
Απόφαση (ΕΕ) 2016/456 της EKT, της 4ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης στην EKT στο πλαίσιο καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης (EKT/2016/3), EE  L 79 της 30.3.2016, σ. 34.Πρόσθετες πληροφορίες
30/03/2016
Γνώμη σχετικά με το καθεστώς που διέπει τα διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα (CON/2016/20), Γαλλία, 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/445 της ΕKT, της 14ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο (EKT/2016/4), EE  L 78 της 24.3.2016, σ. 60.
24/03/2016
Γνώμη σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών (CON/2016/19), Βουλγαρία, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Γνώμη σχετικά με τις προϋποθέσεις απόσβεσης ενυπόθηκων δανείων (CON/2016/18), Σουηδία, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Γνώμη σχετικά με τη μεταρρύθμιση των συνεταιριστικών τραπεζών, εγγυοδοτικό σύστημα για τις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων και την ικανότητα χορήγησης δανείων από οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων (CON/2016/17), Ιταλία, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Απόφαση (ΕΕ) 2016/457 της EKT, της 16ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων έκδοσης ή πλήρους εγγύησης της Κυπριακής Δημοκρατίας  (EKT/2016/5), EE  L 79 της 17.3.2016, σ. 41.
17/03/2016
Γνώμη σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία οργανισμών διαχείρισης διαδικασίας μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας (CON/2016/16), Κύπρος, 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
16/03/2016
Γνώμη σχετικά με την απόκτηση της νόμιμης κυριότητας του Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer από την Banque de France (CON/2016/14), Γαλλία, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Γνώμη σχετικά με τη θέσπιση υποχρεωτικών όρων όσον αφορά τις μεταφορές πιστώσεων και τις άμεσες χρεώσεις (CON/2016/13), Ρουμανία, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Γνώμη σχετικά με την επιλεξιμότητα χρηματοδοτικών μέσων για σκοπούς νομισματικής πολιτικής (CON/2016/12), Ρουμανία, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/256 της EKT, της 5ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την επέκταση της εφαρμογής κοινών κανόνων και ελάχιστων προτύπων για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των στατιστικών πληροφοριών τις οποίες συλλέγει η EKT με τη συνδρομή των εθνικών κεντρικών τραπεζών στις εθνικές αρμόδιες αρχές συμμετεχόντων κρατών μελών και την EKT όσον αφορά τις εποπτικές της λειτουργίες  (EKT/2016/1), EE  L 47 της 25.2.2016, σ. 16.
23/02/2016
Γνώμη σχετικά με μέτρα για τη διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου και της Επιτροπής Προσωπικού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (CON/2016/9), Κύπρος, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
23/02/2016
Γνώμη σχετικά με την ιεραρχία πιστωτών των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2016/7), Γαλλία, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Γνώμη σχετικά με περαιτέρω τροποποιήσεις των όρων υπεύθυνης χορήγησης δανείων (CON/2016/8), Ουγγαρία, 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Απόφαση (ΕΕ) 2016/245 της EKT, της 9ης Φεβρουαρίου 2016, για τη θέσπιση των κανόνων περί ανάθεσης συμβάσεων  (EKT/2016/2), EE  L 45 της 20.2.2016, σ. 15.Πρόσθετες πληροφορίες
20/02/2016
Απόφαση (EE) 2016/244 της Eυρωπαϊκής Kεντρικής Tράπεζας, της 18ης Δεκεμβρίου 2015, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/10 σχετικά με τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων (EKT/2015/50), EE  L 45 της 20.2.2016, σ. 13.
18/02/2016
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/231 της EKT, της 26ης Νοεμβρίου 2015, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η EKT όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία του εξωτερικού τομέα  (EKT/2015/39), EE  L 41 της 18.2.2016, σ. 28.
03/02/2016
Γνώμη σχετικά με το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων (CON/2016/6), Σλοβενία, 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Γνώμη σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (CON/2016/5), Κύπρος, 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
28/01/2016
Τροποποιήσεις του πλαισίου δεοντολογίας της ΕΚΤ (Το παρόν κείμενο αντικαθιστά το άρθρο 36α του κειμένου το οποίο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα C 204 της 20ής Ιουνίου 2015, σ. 3)  EE  C 31 της 28.1.2016, σ. 3.
25/01/2016
Γνώμη σχετικά με τη διαφύλαξη της ανταλλαγής και της απόσυρσης κερμάτων από το Νομισματοκοπείο της Αυστρίας (CON/2016/4), Αυστρία, 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2016
Κατευθυντήρια γραμμή EKT/2014/60. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  EE    της 25.1.2016, σ. .
21/01/2016
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/66 της EKT, της 26ης Νοεμβρίου 2015, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/24 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η EKT στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών  (EKT/2015/40), EE  L 14 της 21.1.2016, σ. 36.
21/01/2016
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 της EKT, της 18ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος  (EKT/2015/35), EE  L 14 της 21.1.2016, σ. 30.
21/01/2016
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/64 της EKT, της 18ης Νοεμβρίου 2015, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (κατευθυντήρια γραμμή γενικής τεκμηρίωσης)  (EKT/2015/34), EE  L 14 της 21.1.2016, σ. 25.
21/01/2016
Γνώμη σχετικά με το σύστημα εγγύησης καταθέσεων (CON/2016/3), Ελλάδα, 21.1.2016.Πρόσθετες πληροφορίες
20/01/2016
Γνώμη σχετικά με την εποπτεία των δραστηριοτήτων φορέων που κατ’ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά και την επιβολή διοικητικών μέτρων και κυρώσεων  (CON/2016/2), Λιθουανία, 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Γνώμη σχετικά με την επιβολή φόρου σε ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  (CON/2016/1), Πολωνία, 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Απόφαση (ΕΕ) 2016/21 της EKT, της 23ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2008/17 που καθορίζει το πλαίσιο το οποίο διέπει την κοινή ανάθεση συμβάσεων προμηθειών του Ευρωσυστήματος (EKT/2015/51), EE  L 6 της 9.1.2016, σ. 5.
05/01/2016
Απόφαση (ΕΕ) 2016/3 της EKT, της 18ης Νοεμβρίου 2015, για τον καθορισμό των αρχών που διέπουν την παροχή στοιχείων αξιολόγησης της επίδοσης των υποσυντονιστών των εθνικών αρμόδιων αρχών που μετέχουν σε μεικτές εποπτικές ομάδες του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού  (EKT/2015/36), EE  L 1 της 5.1.2016, σ. 4.