2016

19/05/2016
Становище относно регламент за модел на интегрирани данни (CON/2016/29), 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Решение (ЕС) 2016/702 на ЕЦБ от 18 април 2016 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2016/8), OВ L 121, 11.5.2016 г., стр. 24..
03/05/2016
Решение (ЕС) 2016/811 на ЕЦБ от 28 април 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/34 относно мерки по отношение на целеви дългосрочни операции по рефинансиране  (ЕЦБ/2016/11), OВ L 132, 3.5.2016 г., стр. 129..
03/05/2016
Решение (ЕС) 2016/810 на ЕЦБ от 28 април 2016 година относно втора поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране  (ЕЦБ/2016/10), OВ L 132, 3.5.2016 г., стр. 107..
03/05/2016
Становище относно преструктурирането и ликвидацията на банки (CON/2016/28), 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
Решение (ЕС) 2016/821 на ЕЦБ от 26 април 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2 — ЕЦБ  (ЕЦБ/2016/9), OВ L 136, 2.5.2016 г., стр. 12..
28/04/2016
Решение (ЕС) 2016/661 на ЕЦБ от 15 април 2016 година относно общата сума на годишните надзорни такси за 2016 г. (ЕЦБ/2016/7), OВ L 114, 28.4.2016 г., стр. 14..
20/04/2016
Становище относно проверките за истинност и годност на евробанкнотите и тяхното обращение (CON/2016/25), 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Становище относно одита на бизнес операциите на Banka Slovenije (CON/2016/24), 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
Насоки (ЕС) 2016/579 на ЕЦБ от 16 март 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)  (ЕЦБ/2016/6), OВ L 99, 15.4.2016 г., стр. 21..
13/04/2016
Становище относно предотвратяването на изпирането на пари и на финансирането на тероризма (CON/2016/23), 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на освобождаванията за дилърите на стоки  (CON/2016/10), OВ C 130, 13.4.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
06/04/2016
Становище относно вноската на Австрия във Фонда за ограничаване на последиците от бедствия и за подпомагане след бедствия на Международния валутен фонд (CON/2016/21), 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2016
Решение (ЕС) 2016/456 на ЕЦБ от 4 март 2016 година относно реда и условията за извършване на разследвания в ЕЦБ от Европейската служба за борба с измамите във връзка с предотвратяването на измами, корупция и всякакви други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза (ЕЦБ/2016/3), OВ L 79, 30.3.2016 г., стр. 34..Допълнителна информация
30/03/2016
Становище относно режима, приложим спрямо прехвърлимите дългови ценни книжа (CON/2016/20), 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Регламент (ЕС) 2016/445 на ЕЦБ от 14 март 2016 година относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза (ЕЦБ/2016/4), OВ L 78, 24.3.2016 г., стр. 60..
24/03/2016
Становище относно платежните услуги (CON/2016/19), България, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
24/03/2016
Становище относно условията за погасяване на ипотечните кредити (CON/2016/18), 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Становище относно реформата на кооперативните банки, гаранционната схема за секюритизации на необслужвани кредити и кредитния капацитет на алтернативните инвестиционни фондове (CON/2016/17), 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Решение (ЕС) 2016/457 на ЕЦБ от 16 март 2016 година относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър  (ЕЦБ/2016/5), OВ L 79, 17.3.2016 г., стр. 41..
17/03/2016
Становище относно създаването и функционирането на организации за прехвърляне на недвижима собственост (CON/2016/16), 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Становище относно придобиването на правото на собственост върху Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer от Banque de France (CON/2016/14), 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Становище относно задължителните изисквания за кредитни преводи и директни дебити (CON/2016/13), Румъния, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Становище относно финансови инструменти, които са допустими за операциите по паричната политика (CON/2016/12), Румъния, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
Насоки (ЕС) 2016/256 на ЕЦБ от 5 февруари 2016 година относно разширяването на приложното поле на общите правила и минималните стандарти за защита на поверителността на статистическата информация, събирана от ЕЦБ с помощта на националните централни банки, към националните компетентни органи на участващите държави членки и към ЕЦБ при изпълнението на надзорните ѝ функции  (ЕЦБ/2016/1), OВ L 47, 25.2.2016 г., стр. 16..
23/02/2016
Становище относно мерки, които да улеснят нормалното функциониране на Съвета на директорите и Комитета на служителите на Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Становище относно йерархията на кредиторите на кредитните институции (CON/2016/7), 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Становище относно допълнителни изменения във връзка с изисквания за отговорно кредитиране (CON/2016/8), 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Решение (ЕС) 2016/245 на ЕЦБ за определяне на правилата за възлагане на поръчки  (ЕЦБ/2016/2), OВ L 45, 20.2.2016 г., стр. 15..Допълнителна информация
20/02/2016
Решение (ЕС) №) 2016/244 на ЕЦБ от 18 декември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/10 относно неизпълнението на изискванията за статистическа отчетност (ЕЦБ/2015/50), OВ L 45, 20.2.2016 г., стр. 13..
18/02/2016
Насоки (ЕС) 2016/231 на ЕЦБ от 26 ноември 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/23 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на външната статистика  (ЕЦБ/2015/39), OВ L 41, 18.2.2016 г., стр. 28..
03/02/2016
Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2016/6), 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2016/5), 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Изменения на етичната рамка на ЕЦБ (Настоящият текст заменя член 36а от текста, публикуван в Официален вестник C 204 от 20 юни 2015 г., стр. 3)  OВ C 31, 28.1.2016 г., стр. 3..
25/01/2016
Становище относно гарантирането на обратното изкупуване на монети от Австрийския монетен двор (CON/2016/4), 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2016
Насоки ЕЦБ/2014/60. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ  , 25.1.2016 г., стр. ..
21/01/2016
Насоки (ЕС) 2016/66 на ЕЦБ от 26 ноември 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/24 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ по отношение на тримесечните финансови сметки  (ЕЦБ/2015/40), OВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 36..
21/01/2016
Насоки (ЕС) 2016/65 на ЕЦБ от 18 ноември 2015 година относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2015/35), OВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 30..
21/01/2016
Насоки (ЕС) 2016/64 на ЕЦБ от 18 ноември 2015 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (Насоки относно общата документация)  (ЕЦБ/2015/34), OВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 25..
21/01/2016
Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2016/3), 21.1.2016.
20/01/2016
Становище относно надзора върху дейностите на лицата, работещи с пари в брой, и налагането на административни мерки и санкции (CON/2016/2), 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Становище относно данък за определени финансови институции (CON/2016/1), 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Решение (ЕС) 2016/21 на ЕЦБ от 23 декември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2008/17 за определяне на рамката за съвместно възлагане на обществени поръчки на Евросистемата  (ЕЦБ/2015/51), OВ L 6, 9.1.2016 г., стр. 5..
05/01/2016
Решение (ЕС) 2016/3 на ЕЦБ от 18 ноември 2015 година за определяне на принципите за предоставяне на обратна информация относно работата на подкоординаторите от националните компетентни органи в съвместните надзорни екипи на единния надзорен механизъм  (ЕЦБ/2015/36), OВ L 1, 5.1.2016 г., стр. 4..