Stadgan för ECBS och ECB

  1. Artikel 6.III.4 i Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med demEGT C 340, 10.11.1997, s. 68,
  2. Artikel 5 i Nicefördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem EGT C 80, 10.3.2001, s. 42,
  3. Artikel 17 i Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragenEUT L 236, 23.9.2003, s. 38,
  4. Rekommendation enligt artikel 10.6 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken till rådets beslut om ändring av artikel 10.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB (ECB/2003/1), EUT C 29, 7.2.2003, s. 6,
  5. Beslut av rådet på stats- eller regeringschefsnivå av den 21 mars 2003 om ändring av artikel 10.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB (2003/223/EG)EUT L 83, 1.4.2003, s. 66,Ytterligare information
  6. Protokoll (nr 4) om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECBEUT C 326, 26.10.2012, s. 230,Ytterligare information