Εποπτεία

  1. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) και της EKT  EE  C 123 της 17.4.2015, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
  2. Κανονισμός της EKT (ΕΕ) αριθ. 795/2014, της 3ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών (EKT/2014/28), EE  L 217 της 23.7.2014, σ. 16.
    1. Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2094 της EKT, της 3ης Νοεμβρίου 2017, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 795/2014 σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών  (EKT/2017/32), EE  L 299 της 16.11.2017, σ. 11.
  3. Γνώμη σχετικά με μια νέα κατηγορία χρεογράφων, ένα νέο μακροπροληπτικό εργαλείο, τη ​​δημιουργία μιας νέας κατηγορίας ιδρύματος διακανονισμού και τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων συμψηφισμού (CON/2017/23), Βέλγιο, 8.6.2017.
  4. Απόφαση (ΕΕ) 2017/2098 της EKT, της 3ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με διαδικαστικές πτυχές της επιβολής διορθωτικών μέτρων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 795/2014 (EKT/2017/33), EE  L 299 της 16.11.2017, σ. 34.
  5. Κανονισμός (ΕE) 2017/2095 της EKT, της 3ης Νοεμβρίου 2017, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕK) αριθ. 2157/1999 σχετικά με τις εξουσίες της EKT για επιβολή κυρώσεων (EKT/2017/34), EE  L 299 της 16.11.2017, σ. 22.
  6. Απόφαση (ΕΕ) 2017/2097 της EKT, της 3ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού των κυρώσεων σε περιπτώσεις παράβασης των απαιτήσεων επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών  (EKT/2017/35), EE  L 299 της 16.11.2017, σ. 31.