Λογιστική παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

  1. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/2249 της EKT, της 3ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών  (EKT/2016/34), EE  L 347 της 20.12.2016, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
  2. Απόφαση (ΕΕ) 2016/2247 της EKT, της 3ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της EKT (EKT/2016/35), EE  L 347 της 20.12.2016, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες